SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
GRAD OPATIJA
7

11.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2003. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije 21. studenog 2002. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 20. veljače 2003. godine, 24. srpnja 2004. godine i 27. studenog 2003. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02, 4/03, 20/03 i 31/03).

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način (po namjenama):

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Više ostvareni prihodi od planiranih u iznosu od 222.344 kuna prenose se u 2004. godinu, a namjena će im se utvrditi I izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu.

III. Sredstva iz prethodne točke trošena su po namjenama:

Neutrošena sredstva u iznosu od 447.029 kuna prenose se u 2004. godinu, a namjena će im se utvrditi I izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu.

IV. U odnosu na gornji tabelarni prikaz planiranih i utrošenih sredstava po pojedinim stavkama, treba reći da je Program najvećim dijelom realiziran u cijelosti, sa slijedećim osnovnim karakteristikama po pojedinim stavkama:

1. Odvodnja atmosferskih voda - realizirano u cijelosti, i u dijelu čišćenja slivnika i kanala na javnim površinama i na zelenim površinama. Izvršeni su i radovi pojačanog održavanja: razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije, te izgradnja dijela oborinske kanalizacije parka Angiolina kod Vile Angiolina. Dovršeno je snimanje stanja oborinskih kanala započeto u 2002. godini. Realiziran je planirani obim izgradnje oborinske kanalizacije parka Margerita, te rekonsturiran oborinski kanal kod Thallassotherapije.

2. Održavanje čistoće javnih površina - realizirano u cijelosti (pometanje, uklanjanje smeća iz divljih deponija, pranje ulica, veterinarsko-higijeničarska služba, akcije komunalnih redara i dr) uz manja odstupanja po podstavkama koja nisu utjecala na kvalitetu i obim realiziranog programa. Realizirane su akcije čišćenja podmorja, podjele sadnica za uređenje vrtova i balkona, te sufinanciranje programa suzbijanja bjesnoće i zaštite od iznenadnog onečišćenja mora, kao i dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija na površinama u vasništvu Grada.

3. Održavanje javnih površina - program je većinom realiziran u cijelosti, uz manja odstupanja po podstavkama koja nisu utjecala na kvalitetu i obim realiziranog programa.

3.1. Realizirani su radovi redovnog i pojačanog održavanja. Radovi pojačanog održavanja iznosili su 216.000 kn, a odnose se na uklanjanje betonskih i ugradba kamenih rubnjaka u parku Angiolina 100 m1, postavu kamenih poklopnica na parteru parka Angiolina, uređenje ograde parka Angiolina prema M. Tita, 50 m1, uređenje ulaza u park Margarita iz pravca M. Tita, 150 m1, te, uređenje pokosa kod parkirališta Mulandovo u Ičićima. Uređen je travnjak kod kamelija u parku Angiolina.

3.2. Radovi redovnog održavanja realizirani su u cijelosti. Realizirani su radovi pojačanog održavanja (popravci 20 stupova ograde, popravak horizontalnih elemenata ograde, 50 m ličenje 300 m1 ograde na dionicama ACI-Mali Raj, Ičići- Ika, sanacija potpornih zidova, 13 m3, opločenje obalnog puta - popravci, 50 m2, izrada betonske podloge kod ulegnuća na obalnom putu). Postavljena je ograda obalnog puta između Kristala i Admirala (35 m1), te ulazi u more uz obalni put u Voloskom -puntica, Keršovani, financira je zamjene kabela javne rasvjete te pojačanje temelja stupova javne rasvjete na mulu u Opatijskoj luci. Pripremljena je dokumentacija za sanaciju dijela kupališta Črnikovica, te napravljena sanacija zida kod Šporera i sitniji popravci obalnog puta.

3.3 Kod održavanja urbane opreme (340 klupa, 450 košarica za otpatke) realizirano je održavanje u okviru planiranih sredstava. Po III. rebalansu dobavljeno je 16 novih posuda za otpatke, 80 lit. za 2004. godinu. Ova oprema predmet je stalnih uništavanja, te je u 2003. godini popravljeno ukupno 115 komada klupa i 50 komada košarica za otpatke. Zamijenjeno je 55 uništenih košarica i posuda, od toga sa 30 košarica i 22 posude za otpatke Bani. Dobavljeno je 16 posuda za otpatke, 80 lit. za postavu u 2004. godini.

3.4. Obrezivanje raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala provedena je prema programu (na 37.000 m2 površina).

3.5. Održavana je mreža za navodnjavanje zelenih površina na 5.8582 m2 zelenih površina. Uveden je sustav automatskog navodnjavanja parka V. Nazora na 1.220 m2.

3.6. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta (8.000 m2 stubišta, 27.100 m2 nogostupa, 5.600 m1 pješačkih staza) planirano je i realizirano na razini saniranja oštećenja postojećih površina (200 m2 nogostupa, 50 m2 stubišta). Saniran je negostup kod h. Admiral (uz uklanjanje panja u njegovom trupu), a sufinancirani su i radovi na uređenju odmorišta Naopoleonova glava na Učki.

3.7 Održavanje nekomercijalnih plaža i sunčališta realizirano je prema programu i obuhvaćalo je 26 lokacija sunčališta (površine 3.457 m), te plaže Črnikovica i Lipovica (2.624 m), kao i upravljanje plažama Ičići i Ika za koje Grad ima koncesiju (održavanje plaže Ika bilo je kroz koncesijsko odobrenje povjereno hotelu Ika). Radi namjere da se plaža Ičići za 2004. godinu kandidira za Plavu zastavu, koncem 2003. godine sa plaže su uklonjeni svi kiosci, naprave, barake i nadstrešnice. Početkom 2004. biti će izvedeno uređenje prema novom idejnom rješenju. Na plaži Tomaševac izvedeni su minimalni radovi (uređenje ispusta oborinskog kanala) kako bi ista nastavila funkcionirati kao Dječja plaža, a ranije planirana sredstva za njeno održavanje (ako Grad Opatija dobije koncesiju) rebalansom su preusmjerena i utrošena za zamjenu tuševa na plažama Lipovica i Stari put, postavu tuša u Voloskom, zamjenu rešetki oborinskih kanala na plaži Ičići, te popravak dječjih sprava u Ičićima i Voloskom, kao i za sanaciju 30 m1 obale u Ičićima i sanaciju plaže kod O. Keršovanija. Osigurano je redovno održavanje 13 postojećih dječjih igrališta, a u 2003. završeni su radovi na uređenju novog igrališta Violica (ispod Doma zdravlja na Novoj cesti).

3.8 Zamjena dugotrajnih nasada izvedena je kroz planirano hortikulturno uređenje dijela Parka svetog Jakova uz Šporer, drvored u M. Tita, parka Asperia, parka Angiolina, šetališta Slatina, ispred zgrade suda, te uz vilu Floridu u Ičićima.

3.9 Planirani radovi redovnog održavanja realizirani su u cijelosti. Fontane (3) i javni izljevi (22 špine i 6 tuševa, utrošak vode u javnim WC-ima) bili su u funkciji, također i vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Pored troškova redovnog održavanja travnjaka nogometnog igrališta, izvedeni su i radovi na revitalizaciji tog travnjaka (rahlanje zemljanog sloja) i uveden susastav automatskog navodnjavanja travnjaka.

3.10 Planirani radovi realizirani su u cijelosti. Grad je zastavama dekoriran za državne praznike i blagdane (16 puta godišnje), a svjetlećom dekoracijom (cca 137 svijetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te 40 osvijetljenih drveća i fasada).

3.11 Javni WC-i održavani su u funkciji sukladno planu. Tijekom cijele godine bili su u funkciji javni WC-i na Trgu V. Gortana i u luci Opatija, a tijekom ljetnih mjeseci na plaži Ičići i Ika. Kemijski WC-i bili su postavljeni na igralištu Tošina (12 mjeseci), te na obalnom putu ispod zgrade »O. Keršovani«, sunčalištu Volosko i plaži Črnikovica (lipanj-rujan). Ugovorena je nabava novog automatskog WC-a koji će do svibnja 2004. godine biti postavljen na Trgu V. Gortana.

3.12 Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavani su u funkciji bez većih teškoća. Hidrometerološka postaja održavana je uz znatne teškoće i troškove, radi njenog stalnog oštećivanja, tako da je ista bila u punoj funkciji samo u razdoblju od svibnja do listopada 2003. godine.

3.13 Komunalni programi mjesnih odbora realizirani su u cijelosti.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta - program održavanja nerazvrstanih cesta i postave prometne signalizacije (83 ceste, 35,83 km) realiziran je prema planu.

4.1 Radovi su realizirani prema planu, iako osigurana sredstva omogućavaju plansko održavanje na veoma niskoj razini. Od radova pojačanog održavanja izveden je popravak ceste Dobreć-Kožuli, parkiralište Črnikovica, te popravci cesta u Zagradu, Pobrima, Veprincu, na Varljenskoj cesti (Kosovo) i ulica Šetalište Carmen Sylve u samom naselju. U okviru ove stavke iskazani su i troškovi izgradnje potpornog zida parkirališta na Novoj cesti (iznad igrališta Violica).

4.2 Zimska služba - radovi su realizirani manje od planiranih zbog povoljnih vremenskih uvjeta.

4.3 Tijekom 2003. osjetno su povećana sredstva na ovoj stavci. Održavanje je realizirano prema planu (120 m1 oštećenja ograda nakon prometnih udesa, ličenje čeličnih odbojnika uz Poljansku cestu, dobava i postava brončanih stupića - 10 kom, izrada i postava ograde na N.cesti iznad zgrada Tošina 2. i 4, popravak i ličenje zaštitne ograde na stubištu M. Krleže, popravak i ličenje zaštitne ograde ispod M. Tita 176, u dužini 80 m, podizanje ograde na Novoj cesti prema novim niveletama nogostupa).

4.4 Izvršeni su svi planirani radovi na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (obnova 2/3 oznaka od ukupno 1.800 m2 pješačkih prelaza, 800 parkirališnih mjesta, 12.221 m srednjih i bočnih crta na kolniku, 988 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku. Održavano je 2.500 prometnih znakova). Radi zaštite školske djece, na Ul. M. Tita kod Komunalca postavljen je prometni znak sa unutarnjim osvjetljenjem (80.000 kn).

4.5 Planirani obim radova realiziran je u cijelosti. Nije bilo izgradnje novih uređaja oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama.

4.6 U okviru ove stavke nisu iskazani nikakvi troškovi jer nije bilo potrebe za radovima održavanja postojećih bus ugibališta, odnosno troškove održavanja bus čekaonica snosi »Metropolis-Media«, koja je prema ugovoru o poslovnoj suradnji u 2003. godini postavila i 7 novih autobusnih nadstrešnica.

4.7 Izvršene su sve planirane aktivnosti na privremenoj regulaciji prometa, hitnih intervencijama i popravcima.

5. Od održavanja groblja planirani su jedni radovi održavanja i uređenja spomenika, koji su i realizirani u planiranom fizičkom obimu. Također su podmireni troškovi grobnih taksi za 20 zaslužnih građana Opatije, te uređeni grobovi V.C. Emina, D. Gervaisa i I. M. Ronjgova preuzeti na održavanje u 2003. godini.

6. Ostalo

6.1 Hitne intervencije: sredstva su korištena za neophodne radove koji nisu bili predviđeni planom, saniranja oštećenja nastala elementarnim nepogodama i dr.

7. Javna rasvjeta - program je realiziran u cijelosti. Javna rasvjeta funkcionirala je na 1.960 različitih rasvjetnih tijela, u punom obimu tijekom cijele godine. Pored utroška cca 1.600.000 kWh električne struje, ovo obuhvaća i zamjenu cca 1000 pregorjelih žarulja, 50 zamjena oštećenih armatura, zamjenu 26 dijelova oštećenih armatura. U okviru ove stavke iskazano je proširenje javne rasvjete obalnog puta (h. Admiral, upravna zgrada ACI), kao i pojačano održavanje javne rasvjete (sveukupno 265.000 kn).

8. Obveze po sudskim presudama - Tijekom 2003. podmirena je glavnica za utrošak javne rasvjete po ovršnoj sudskoj presudi. U 2003. godini nije riješen spor u dijelu visine kamata (u žalbi), te se sredstva za ovu namjenu trebaju prenijeti u narednu godinu.

V. Za kvalitetu održavanja i izgled Grada Opatije u 2003. godini dobijena su slijedeća priznanja:

- u akciji »Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku« koju organizira Turistička zajednica Hrvatske osvojeno je drugo (2) mjesto,

- u turističkoj akciji »Plavi cvijet« koju organizira Turistička zajednica Hrvatske i Gospodarska komora Hrvatske, Park Sv. Jakova proglašen je najbolje uređenom parkovnom površinom u Hrvatskoj,

- Opatija je proglašena i najuređenijim turističkim mjestom u predsezoni.

Nažalost, u 2003. godini Opatija nije bila kandidirana za najuređenije turističko mjesto u turističkoj akciji »Plavi cvijet« (radi neodržavanja i loše uređenih plaža kojima je upravljala »Rivijera« - kako su isticali predlagači), što smatramo nedopustivim zbog turističkog imiđa Grada.

Na koncu kroz sustav ocjenjivanja, ocjenjuju se rezultati na 10 područja od kojih je Opatija problematična u ponudi plaža i parkirnog prostora, no sasvim sigurno u samom je vrhu Hrvatske u svim ostalim elementima.

Klasa: 363-01/04-01/52

Ur. broj. 2156/01-01-04-1

Opatija, 25. ožujka 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing, v. r.

 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr