SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
39

48.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/0, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 51. stavak 3. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 17. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 37/09) Općinski načelnik Općine Viškovo, dana 1. listopada 2009. godine donio je

PRAVILNIK
o unutarnjem redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Općine Viškovo, radna mjesta, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika i namještenika te druga pitanja sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon), Statutu Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Statut) i Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Općinsku upravu Općine Viškovo sukladno Odluci čine upravna tijela i to:

- Upravni odjel ureda načelnika,

- Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo,

- Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

U upravnom odjelu ureda načelnika utvrđuju se slijedeća radna mjesta, broj izvršitelja i uvjeti za raspored:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 6.

Osim uvjeta propisanih člankom 3., 4.i 5. ovog Pravilnika potrebno je ispunjavati poseban uvjet upravljanja motornim vozilom tj. položen vozački ispit B kategorije.

Pod znanjem stranog jezika podrazumijeva se aktivno znanje jezika u govoru i pismu.

Za pojedina radna mjesta moraju biti ispunjeni posebni uvjeti, ako su oni propisani, kao obvezni, posebnim zakonom.

III. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 7.

Radom upravnih odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika bira i imenuje Općinski načelnik na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 8.

Službenici i namještenici primaju se u službu putem natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i u dnevnom tisku.

Natječaj provodi povjerenstvo koje se sastoji od tri člana koje imenuje pročelnik Upravnog odjela.

Rješenje o prijmu u službu i rješenje o rasporedu na radno mjesto donosi pročelnik Upravnog odjela.

Službenici i namještenici odgovorni su za svoj rad pročelniku Upravnog odjela.

Službenici i namještenici dužni su međusobno surađivati u radu, čuvati službenu i drugu poslovnu tajnu.

Članak 9.

Službenici i namještenici poslove utvrđene ovim pravilnikom obavljaju upunom radnom vremenu.

Uredovno vrijeme za prijem stranaka utvrđuje se uređuje na način da se stranke primaju svaki radni dan osim četvrtka i to ponedjeljak, srijedu i petak u vremenu od 8,30 do 11,00 sat, a utorak u vremenu od 13,00 do 17,00 sati.

Članak 10.

U službu može biti primljena osoba koja nema položen državni stručni ispit pod uvjetom da isti položi u zakonskom roku koji se računa od dana prijema u službu.

Članak 11.

Probni rad za sve osobe koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje 3 (tri) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane pročelnika upravnog odjela, a ako se radi o pročelniku upravnog odjela od strane Općinskog načelnika.

Ako osoba ne zadovoljava na probnom radu, otkazuje se služba.

Članak 12.

Službenika se može po potrebi službe premjestiti na drugo radno mjesto u istom ili u drugom upravnom odjelu Općinske uprave, ali na radno mjesto unutar iste stručne spreme, iste ili približne složenosti poslova.

Službenika se može uz njegov pristanak, premjestiti na drugo radno mjesto u Općinskoj upravi niže složenosti poslova za koje ispunjava propisane uvjete.

IV. VJEŽBENICI

Članak 13.

Radi stjecaja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalan rad u službu se može primiti vježbenik sukladno Planu prijema u službu.

Vježbenik se prima na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Vježbenik ima mentora koji prati njegov rad.

V. PLAĆE

Članak 14.

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijente složenosti poslova i osnovica za izračun plaća utvrđuje se posebnom Odlukom.

Članak 15.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 80% plaće radnog mjesta najnižeg koeficijenta za istu stručnu spremu.

Mentora koji prati rad vježbenika imenuje pročelnik.

Mentor za svoj rad mentora ima pravo na naknadu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Službenici i namještenici zaposleni u Upravnim odjelima zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju sa radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima.

Službenicima i namještenicima će se izdati nova rješenja o rasporedu na radna mjesta.

Službenici koji nemaju položen stručni ispit dužni su ga položiti u zakonskom roku koji se računa od dana rasporeda na odgovarajuće radno mjesto.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/05, 23/07 i 49/07).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/09-01/123

Ur. broj: 2170-09-09-01-6

Viškovo, 1. listopada 2009.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof., v.r.

 

Pravilnik o unutarnjem redu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr