SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
57

40.

Na temelju članka 26. i članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
poslovne zone - K3

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja trgovačke i uslužno - servisne poslovne zone K-3, (u daljnjem tekstu: Odluka).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja trgovačke i uslužno-servisne zone K3 (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 188. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 15/08).

III. OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora, u kartografskom prikazu broj 4., list 4/4 Građevinska područja, M 1:5000. Planom je obuhvaćeno građevinsko područje površine 6,9 ha.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Plan se izrađuje za neizgrađeno građevinsko područje poslovne zone čvor Ravna Gora koji Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora nosi oznaku K3 i naziv: trgovačka i uslužno-servisna namjena.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Cilj izrade Plana je definiranje predmetnog obuhvata kao poslovne zone, sa svim pratećim sadržajima te definiranje ulične mreže s kompletnom infrastrukturom, kao i određivanje smjernica za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana potrebno je osigurati topografsko-katastarski plan u M 1:1000 ili 1:2000.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja koja čine podlogu za izradu Plana osigurava, odnosno izrađuje izrađivač Plana. Stručna rješenja mogu predlagati i zainteresirani subjekti. Prijedloge rješe

nja zainteresirani subjekti mogu dostaviti nositelju izrade plana tijekom izrade Nacrta prijedloga Plana.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJI DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

U izradi Plana, u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) za izradu, sudjelovati će:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka;

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Delnice;

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka;

- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka;

- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad;

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb;

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka;

- Javna ustanova Županijski Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

- Upravna tijela Županije:

- Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice,

- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze,

- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,

- Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb;

- Komunalno društvo Komunalac d.o.o., Delnice.

Temeljem članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), nositelj izrade dostaviti će ovu Odluku odmah po donošenju, s pozivom da mu u roku od 30 dana dostave svoje uvjete za izradu Plana.

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da nemaju zahtjeva.

IX. ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Rokovi izrade Plana po fazama su sljedeći:

1. Nacrt prijedloga Plana 2 mjeseca

2. Prijedlog Plana 3 mjeseca

3. Konačni prijedlog Plana 2 mjeseca.

Rok za izradu plana počinje teći danom potpisivanja ugovora s izrađivačem Plana.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Izradu UPU-a poslovne zone K3 financirat će vlasnici zemljišta.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/09-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-09-1

Ravna Gora, 6. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr