SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA MRKOPALJ
57

22.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 17. rujna 2009. gopdine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/08, 15/09 i 25/09) članak 1. mjenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju kako su utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009. godinu. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-09-6

Mrkopalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

III.izmjene i dopune Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr