SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA LOVRAN
57

27.

Na temelju članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009 godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim
primanjima načelnika, zamjenika načelnika i članova Općinskog poglavarstva

Članak 1.

Mijenja se naziv Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika, zamjenika načelnika i članova Općinskog poglavarstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/05) na način da sada glasi: »Odluka o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom propisuje se način utvrđivanja plaće i drugih primanja Općinskog načelnika (dalje u tekstu: Načelnik) i Zamjenika općinskog načelnika (dalje u tekstu: Zamjenika načelnika).«

Članak 3.

Dosadašnji članak 2. postaje članak 4. te se u istome briše točka 3.

Članak 4.

Dosadašnji stavak 1., članka 3., postaje članak 2.

Članak 5.

Dosadašnji stavak 2., članka 3., mijenja se i glasi: »Osnovica za obračun plaće jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u općinskim upravnim tijelima«.

Članak 6.

Dosadašnji članak 4. postaje članak 5. te se isti mijenja i glasi:

»Načelnik koji dužnost ne obavlja profesionalno ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 7.500,00 kn neto, a Zamjenik načelnika u istom slučaju ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u visini od 5.000,00 kuna neto.«

Članak 7.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 6. te se u istome riječi »Komisija za izbor i imenovanja« zamjenjuju riječima »općinsko upravno tijelo nadležno za radne odnose«.

Članak 8.

Članak 6. postaje članak 7. te se isti mijenja i glasi:

»Načelnik i Zamjenik načelnika, koji dužnost obavljaju profesionalno, ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s propisima, odnosno kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima.«

Članak 9.

Dosadašnji članak 7. i 8. postaju članak 8. i 9.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/08

Ur. broj: 2156/02-01-09-3

Lovran, 24. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr