SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA KOSTRENA
57

43.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji građevinskog zemljišta u vlasništvu
fizičke osobe

1. Općina Kostrena će od Ante Puža iz Šmrike, Burićeva 64, otkupiti građevinsko zemljište u k.o. Kostrena-Lucija označeno kao k.č. br. 2784 od 285 m2 i k.č. br. 2787 od 218 m2, obje u zk. ul. 1798 k.o. Kostrena-Lucija sve u svrhu proširenja nerazvrstane ceste k.č. br. 5534/1 k.o. Kostrena-Lucija u naselju Žuknica.

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 100,00 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, odnosno za 503 m2 zemljišta iznosi ukupno

50.300,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kostrena će u ime Općine Kostrena kao kupca, s Antom Pužem iz Šmrike, Burićeva 64, kao prodavateljem sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2170-07-01-09-32

Kostrena, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Općinskog vijeća
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr