SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA KOSTRENA
57

41.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena
za zemljište u vlasništvu fizičke osobe u naselju Rožići

1. Temeljem provedenoj javnog natječaja od 22. srpnja 2009. i zaključka Načelnika od 8. rujna 2009. godine, OPĆINA KOSTRENA zamijeniti će nekretninu označenu kao k.č broj 2803 od 421 m2 u vlasništvu Općine Kostrena, za k.č broj 2806 od 351 m2 u vlasništvu Božiček Zinke iz Rijeke, Ciottina 23, obje u K.O. Kostrena Lucija u naselju Rožići, radi formiranja gradilišta.

2. Prometna vrijednost k.č. 2803 od 421 m2 u vlasništvu Općine Kostrena iznosi 63.150,00 EUR, a k.č. broj 2806 od 351 m2 u vlasništvu Božiček Zinke iznosi 52.650,00 EUR, oba iznosa u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB.

3. Na temelju ove Odluke, Načelnik Općine Kostrena,u ime Općine Kostrena i Božiček Zinka iz Rijeke, Ciottina 23 zaključiti će ugovor o zamjeni nekretnina u roku od trideset dana od dana donošenja ove odluke, a Božiček Zinka platit će Općini Kostrena razliku tržišne vrijednosti nekretnina u iznosu 10.500,00 EUR u protuvrijednosti kuna na dan plaćanja i to u roku od petnaest dana od dana zaključenja ugovora o zamjeni.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2170-07-01-09-30

Kostrena, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr