SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD RAB
57

63.

Na temelju članka 34. i 61. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 1., 6. i 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Gradonačelnik Grada Raba, dana 5. listopada 2009., donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba (u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba i Službe za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Tijela gradske uprave), poslovi koji se u njima obavljaju, način planiranja poslova te broj potrebnih djelatnika i opis njihovih osnovnih poslova i zadaća sa stručnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje.

Članak 2.

Poslovi Tijela gradske uprave uređeni su Ustavom Republike Hrvatske, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Raba i ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Sistematizacijom radnih mjesta osigurava se pravilna podjela rada, te optimalno i ravnomjerno korištenje rada službenika i namještenika.

Članak 4.

Godišnji plan rada predlaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba, a donosi ga Gradonačelnik Grada Raba.

Članak 5.

Radno vrijeme i uredovne dane Tijela gradske uprave utvrđuje Gradonačelnik Grada Raba posebnom odlukom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 6.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba rukovodi pročelnik, a Službe za unutarnju reviziju voditelj.

Članak 7.

Pročelnik i voditelj odgovorni su za zakonito, pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti tijela gradske uprave.

Članak 8.

U obavljanju poslova i zadaća utvrđenih sistematizacijom službenici i namještenici su obvezni postupati zakonito, pravodobno i kvalitetno.

Članak 9.

Službenici i namještenici su za svoj rad odgovorni pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba.

Članak 10.

U tijelima gradske uprave obavljaju se poslovi utvrđeni u popisu i opisu poslova koji je sastavni dio ovog Pravilnika (u privitku).

III. SISTEMATIZACIJA POSLOVA I ZADATAKA

Članak 11.

Sistematizacijom se utvrđuju radna mjesta, broj izvršitelja, uvjeti za obavljanje poslova i zadaća, te osnovni opis poslova i zadataka svakog radnog mjesta, te je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 12.

Za zasnivanje radnog odnosa na određenim poslovima službenik i namještenik mora pored općih uvjeta ispunjavati i posebne uvjete utvrđene posebnim propisima.

Posebni uvjeti za rad utvrđuju se prema potrebi određenih poslova i zadataka.

Službenici i namještenici u službu se primaju uz obvezni probni rad.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Službenici i namještenici zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a koji nemaju odgovarajuću stručnu spremu, rasporedit će se na radna mjesta u skladu sa stručnom spremom koju stvarno imaju.

Zatečeni službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, ili imaju stručnu spremu nekog drugog usmjerenja, a ne usmjerenja kako je propisano ovim Pravilnikom, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako imaju najmanje deset godina radnog staža.

Službenik koji nema položen državni stručni ispit, a nije oslobođen obveze polaganja ispita po ranijim propisima, dužan je položiti državni stručni ispit u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/07-01/56, Ur. broj: 2169-01-01-07-07, od 17. travnja 2007., Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/08-01/83, Ur. broj: 2169-01-01-08-04-1, od 26. veljače 2008., Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/08-01/99, Ur. broj: 2169-01-01-08-17, od 18. srpnja 2008. i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/08-01/107, Ur. broj: 2169-01-01-08-14, od 21. listopada 2008.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/09-01/21

Ur. broj: 2169-01-01-09-04

Rab, 5. listopada 2009.

Gradonačelnik
Zdenko Antešić, dipl. ing., v.r.

V. SISTEMATIZACIJA POSLOVA

A) JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA RABA

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

a) Opis poslova

- rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela

- brine o zakonitom i učinkovitom radu Jedinstvenog upravnog odjela u odnosu na obveze Gradonačelnika i Gradskog vijeća

- pomaže Gradonačelniku u donošenju odluka iz njegovog djelokruga

- daje pravne savjete odsjecima grada te pravno mišljenje o aktima grada

- vrši poslove prijama i razgovora sa strankama s kojima je spriječen razgovor vršiti Gradonačelnik

- zastupa po punomoći Gradonačelnika, Grad Rab pred pravosudnim i upravnim tijelima kada isti postupci nisu u području zaduženja drugih tijela ili osoba

- vodi brigu o materijalno-tehničkim pretpostavkama poslovanja

- provodi nadzor nad primjenom propisa uredskog poslovanja

- brine o poslovima koji se odnose na društveni standard djelatnika gradske uprave

- koordinira rad djelatnika unutar odsjeka, organizira međusobnu suradnju odsjeka i prema potrebi i sa vanjskim tijelima

- raspoređuje radne zadatke unutar Jedinstvenog upravnog odjela, te daje upute za rad

- obavlja nadzor nad radom djelatnika odjela

- donosi akte u okviru svojih ovlaštenja

- prati propise iz oblasti koje su u nadležnosti odjela, te predlaže i donosi prijedloge novih akata u svezi s radom odjela kao i poslovima u nadležnosti grada

- prati stanje cjelokupne problematike u odjelu, vrši analizu stanja i daje prijedloge za poboljšanje rada

- planira razvoj i održavanje informacijskog sustava te edukaciju korisnika u odjelu

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema pravnog smjera

- položen državni stručni ispit

- položen pravosudni ispit

- 5 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.1. Odsjek za poslove ureda grada, Gradskog vijeća i opće poslove

A.1.1. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE UREDA GRADA - VODITELJ ODSJEKA

a) Opis poslova

- obavlja sve poslove u svezi s radom Gradonačelnika, a s tim u vezi naročito brine o dnevnom, mjesečnom i višemjesečnom rasporedu radnih obveza i zadataka Gradonačelnika

- vrši poslove tehničke korespondencije za Gradonačelnika i priprema nacrte dopisa pismena koja šalje Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika

- obavlja sve poslove u svezi s radom zamjenika Gradonačelnika koji su izričito određeni od strane Gradonačelnika

- izrađuje zaključke sukladno donesenim odlukama Gradonačelnika i skrbi o njihovoj dostavi nadležnim tijelima i njihovoj provedbi

- izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradonačelnik, te pomaže u izradi propisa koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko nije izravno nadležno neko drugo tijelo ili zadužen neki drugi službenik

- upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donašanje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave

- skrbi o rasporedu korištenja radnih prostorija Grada Raba, te reprezentativnim potrebama Gradonačelnika i Gradskog vijeća

- u suradnji s tajnikom Gradskog vijeća obavlja sve poslove u svezi sa protokolom gradonačelnika, njegovog

zamjenika, članova Gradskog vijeća i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- obavlja poslove odnosa s javnošću, ako oni nisu izričito dani drugom tijelu ili osobi, a u sklopu toga vrši redovito izvješćivanje medija o odlukama Gradonačelnika i radu gradske uprave sukladno naputcima Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odijela

- brine se o ažuriranju sadržaja na web stranici Grada Raba najmanje jednom tjedno i brine o kvaliteti i o točnosti objavljenih informacija

- rješava o zahtjevima o pravu na pristup informacijama sukladno posebnim propisima i uz konzultaciju sa pročelnikom jedinstvenog upravnog odjela

- sudjeluje u izradi i vrši koordinaciju aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada Raba

- prema potrebi zamjenjuje samostalnog referenta za poslove Gradskog vijeća u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva u struci

- poznavanje dva svjetska jezika

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.1.2. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

a) Opis poslova

- u suradnji sa predsjednikom Gradskog vijeća priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

- izrađuje zaključke i zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

- izvršava i/ili osigurava izvršavanje zaključaka Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

- izrađuje izvješća o radu radnih tijela za sjednice Gradskog vijeća

- daje mišljenje o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću i njegovim radnim tijelima

- obavlja uredske i druge administrativne poslove za potrebe predsjednika Gradskog vijeća

- izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora

- obavlja sve poslove vezane uz civilnu i protupožarnu zaštitu i u suradnji sa drugim nadležnim tijelima prati i skrbi o provođenju istih

- sudjeluje u izradi programa obilježavanja obljetnica tijekom godine u suradnji sa nadležnim komisijama i pruža im stručnu pomoć

- obavlja poslove suradnje i unapređenja odnosa sa zbratimljenim i prijateljskim jedinicama lokalne samouprave (u zemlji i inozemstvu)

- obavlja sve poslove vezane za provođenje izbora i referenduma na području Grada Raba iz djelokruga predviđenih zakonom

- sukladno pozitivnim propisima, zadužen je za zaštitu potrošača, te sudjeluje u radu Savjeta za zaštitu potrošača

- prema potrebi zamjenjuje samostalnog referenta za poslove ureda grada u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove koje mu povjere Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.1.3. STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE UREDA GRADA I GRADSKOG VIJEĆA

a) Opis poslova

- priprema materijale za Gradonačelnika i sjednice Gradskog vijeća i njegova radna tijela

- vodi registar odluka Gradonačelnika i propisa i odluka Gradskog vijeća

- skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

- obavlja poslove vezane za objavljivanje akata i vodi evidenciju o objavi akata iz nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća

- vodi evidenciju o sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, te evidenciju prisustvovanja vijećnika na sjednicama

- vodi zapisnike na sjednicama Gradskog vijeća

- obavlja tehničke poslove za Gradonačelnika, Gradsko vijeće i njegova radna tijela

- vodi sve administrativne i druge stručne poslove koji se odnose na poslove civilne zaštite i vatrogastvo

- obavlja analitičke i slične poslove za područja o kojima skrbi Odsjek za poslove ureda grada, Gradskog vijeća i opće poslove

- prema potrebi zamjenjuje administrativnog tajnika ureda grada, Gradskog vijeća i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.1.4. ADMINISTRATIVNI TAJNIK UREDA GRADA, GRADSKOG VIJEĆA I PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

a) Opis poslova

- priprema razvrstava umnožava i otprema materijale za Gradonačelnika, Gradsko vijeće i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- vodi registar propisa iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i odluka Gradonačelnika

- vodi registar ugovora sklopljenih od strane Gradonačelnika u ime Grada Raba za tekuću godinu

- skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za rad Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela te vodi pismohranu njihovih dopisa

- obavlja poslove vezane za objavljivanje akata te vodi evidenciju o objavi

- vrši potrebnu tehničku korespondenciju a naročito: uspostavlja telefonske veze, upućuje dopise, telefaxe, mailove i skrbi o njihovom ažurnom i blagovremenom uručivanju za potrebe Gradonačelnika, članova Gradskog vijeća i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- skrbi o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza Gradonačelnika, njegovog zamjenika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- skrbi o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju Gradonačelnika

- nabavlja, priprema i poslužuje osvježavajuće napitke na sastancima

- obavlja poslove prijepisa

- vodi evidenciju putnih radnih listova

- obavlja administrativne poslove za Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- prema potrebi zamjenjuje referenta za poslove ureda grada i Gradskog vijeća u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.1.5. ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA UPISNIK PREDMETA, OČEVIDNIKE I DOSTAVU MATERIJALA

a) Opis poslova

- zaprima, razvrstava i otprema poštu i druge pošiljke

- dostavlja akte po odsjecima u rad preko interne dostavne knjige prema rasporedu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- upisuje akte u upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik

- razvrstava i raspoređuje akte na upravne akte i ostale

- vodi internu dostavnu knjigu za sve odsjeke gradske uprave

- vodi upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik

- razvodi akte u urudžbenom zapisniku odnosno upisniku predmeta upravnog postupka

- vrši poslove fotokopiranja materijala

- vodi propisane očevidnike o uredskom poslovanju

- prema potrebi zamjenjuje referenta za poslove arhive i ekonomata u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema upravnog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

d) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.1.6. ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA POSLOVE ARHIVE I EKONOMATA

a) Opis poslova

- podiže prispjelu poštu

- razvrstava akte koji se otpremaju putem pošte i upisuje ih u knjigu za preporučene i knjigu za obične pošiljke

- vrši otpremu pošte

- obavlja poslove u vezi čuvanja, korištenja i izlučivanja arhivske i registraturne građe

- u potpunosti brine o smještaju i organizaciji arhive u skladu sa zakonskim propisima

- surađuje s Državnim arhivom u svezi arhivske građe

- vrši nabavku i izdavanje uredskog materijala

- vodi evidenciju nabave i potrošnje uredskog i drugog materijala

- prema potrebi zamjenjuje referenta za upisnik predmeta, očevidnike i dostavu materijala u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema upravnog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.1.7. NAMJEŠTENIK ZA POSLOVE SPREMANJA I ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA I USLUŽNE DJELATNOSTI

a) Opis poslova

- obavlja poslove čišćenja radnih prostorija, namještaja, sanitarija, prozora i druge opreme u prostorijama Tijela gradske uprave

- vrši nabavku potrošnog materijala po odobrenju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i skrbi o njegovoj adekvatnoj uporabi

- održava čistoću dvorišta zgrade gradske uprave

- prema potrebi zamjenjuje namještenike za poslove spremanja i održavanja prostora korisnika gradskog proračuna u svim segmentima njihovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- osnovna škola

- 1 godina radnog staža

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.1.8. NAMJEŠTENIK ZA ODRŽAVANJE PROSTORA I VOZNOG PARKA GRADA

a) Opis poslova

- brine se o održavanju prostora u kojima se odvija djelatnost Tijela gradske uprave, što podrazumijeva otklanjanje sitnijih kvarova koji ne zahtijevaju specijalistička znanja i posebne alate

- u okviru održavanja prostora posebno se brine o tome da su isti adekvatno opremljeni sukladno propisima o zaštiti na radu

- za teže kvarove ili potrebite veće popravke ili poslove održavanja kontaktira ovlaštene obrtnike i po ovlaštenju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela skuplja ponude za njihov rad te skrbi o tome da radovi budu obavljeni na vrijeme i sukladno pravilima struke

- brine se o održavanju voznog parka Grada Raba što u sebi sadržava skrb o tehničkoj ispravnosti vozila kao i o njihovom redovitom održavanju i čišćenju

- po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela obavlja fizičku dostavu materijala i sredstava kako u prostorijama Tijela gradske uprave tako i na području Grada Raba

- prema potrebi vrši poslove portira i davanja informacija građanima u pisarnici Grada Raba

- mijenja djelatnike pisarnice u slučajevima njihove odsutnosti iz pisarnice u okvirima svoje nadležnosti

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema tehničkog smjera

- položen vozački ispit A i B kategorije

- 1 godina radnog iskustva

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.2. Odsjek za proračun i financije

A.2.1. STRUČNI SURADNIK ZA IZRADU I PRAĆENJE PRORAČUNA I PRATEĆIH FINANCIJSKIH DOKUMENATA GRADA I OSTALIH KORISNIKA GRADSKOG PRORAČUNA - VODITELJ ODSJEKA

a) Opis poslova

- brine se o pravovremenoj pripremi materijala za Gradonačelnika i Gradsko vijeće

- provodi odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća, te kontrolira njihovo izvršenje

- u suradnji s ostalim odsjecima izrađuje prijedlog konsolidiranog proračuna Grada, izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna, te ostalih pratećih dokumenata

- u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje konsolidiranog proračuna Grada, te izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna konsolidiranog proračuna Grada

- nadzire izvršenja obveza po ugovorima

- vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka

- prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom

- obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava

- temeljem zahtjeva, ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom

- sudjeluje u izradi financijskih planova mjesnih odbora te izmjena i dopuna tijekom proračunske godine

- prema potrebi zamjenjuje samostalnog referenta za financije i praćenje prihoda i rashoda u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.2.2. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I PRAĆENJE PRIHODA I RASHODA

a) Opis poslova

- organizira i koordinira rad službe računovodstva

- zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe

- obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna

- sudjeluje u izradi prijedloga konsolidiranog proračuna, izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine, godišnjeg obračuna proračuna s pratećim dokumentima te izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaj konsolidiranog proračuna

- usklađuje gradske odluke iz oblasti financija s relevantnim propisima

- u suradnji s ostalim odjelima, obavlja cjelokupan postupak javne nabave te vodi evidenciju nabave i zaključenih ugovora

- zadužen je za praćenje priljeva prihoda i primitka u proračun kao i za namjensko trošenje prihoda od pomoći i donacija i prihoda od povrata poreza na dohodak

- usklađuje analitičke evidencije gradskih prihoda s izvještajima od FINA-e

- izrađuje stručne materijale za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća

- prema potrebi zamjenjuje samostalnog referenta za izradu i praćenje financijskih dokumenata grada i ostalih korisnika proračuna prihoda i rashoda u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.2.3. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAZREZ I NAPLATU POREZA

a) Opis poslova

- prikuplja podatke o poreznim obveznicima

- izdaje rješenja o razrezu gradskih poreza (korištenje javnih površina, kuće za odmor, potrošnju, tvrtku) i vodi upravni postupak radi utvrđivanja, razreza i naplate poreza

- u izdavanju rješenja za korištenje javnih površina surađuje s odsjekom za komunalni sustav

- vodi knjigu izlaznih računa

- vodi analitičku evidenciju o naplati dospjelih potraživanja

- šalje opomene za dospjela neplaćena potraživanja te priprema dokumentaciju za pravni odsjek potrebnu za provođenje prisilne naplate

- surađuje s vanjskim tijelima radi evidentiranja i ažuriranja podataka potrebnih za naplatu poreza

- za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća izrađuje potrebne izvještaja o razrezu i naplati poreza

- sudjeluje u izradi proračuna i druge dokumentacije vezane uz proračun

- u suradnji sa drugim službenicima

- učestvuje u postupcima javne nabave sukladno Planu javne nabave za tekuću godinu i prema nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- prema potrebi zamjenjuje blagajnika likvidatora u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- viša stručna sprema ekonomskog ili pravnog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci.

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.2.4. KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT

a) Opis poslova

- temeljem knjigovodstvenih isprava knjiži sve rashode i poslovne događaje proračuna

- vodi računovodstvo mjesnih samouprava na području Grada te za njih izrađuje financijske izvještaje tijekom godine

- vodi računovodstvo neprofitnih organizacija (Nogometni klub Rab, Kajak klub Rab, Gradsko društvo Crvenog križa Rab), te za iste izrađuje potrebne financijske izvještaje tijekom godine

- tijekom obračunskih razdoblja usklađuje izvršenja financijskih planova korisnika proračuna (Pučkog otvorenog učilišta, dječjeg vrtića »Pahuljica«, glazbene škole i mjesnih odbora), te knjiži njihove namjenske prihode i rashode u konsolidirani proračun Grada

- prema zakonskim propisima vodi poslovne knjige proračuna (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige)

- zadužen je za bilanciranje svih pomoćnih knjiga proračuna te arhiviranje dokumentacije

- vodi evidencije imovine i obveza proračuna te usklađuje knjigovodstvene podatke s podacima o popisu i vrši obračun amortizacije

- u suradnji sa likvidatorom-blagajnikom uparuje podatke iz glavne knjige sa pojedinim evidencijama te vrši usklađenja

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema ekonomskog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 3 izvršitelja

A.2.5. BLAGAJNIK - LIKVIDATOR

a) Opis poslova

- vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini, vrši isplatu po dokumentima) te vodi blagajnički dnevnik proračuna

- obavlja poslove vezane uz obračun plaća i naknada, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za potrebe HZMO, te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi

- vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Gradskog vijeća, autorskih honorara i ugovora o djelu

- vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana

- u suradnji s računovodstvenim referentom usklađuje podatke iz ulazne knjige s pojedinim evidencijama u glavnoj knjizi

- prema potrebi zamjenjuje referenta za razrez i naplatu poreza u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.3. Odsjek za komunalne poslove

A.3.1. STRUČNI SURADNIK ZA OPĆU ENERGETIKU, JAVNE POVRŠINE, PROMETNE POVRŠINE, ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNOG UREĐENJA I ZBRINJAVANJE OTPADA I ODRŽAVANJE ČISTOĆE I DDD - VODITELJ ODSJEKA

a) Opis poslova

- obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti zakupa javnih površina

- izrađuje prijedlog korištenja javnih površina na području Grada Raba

- raspisuje i provodi postupak javnog nadmetanja vezano za zakup javnih površina u vlasništvu Grada Raba

- izdaje odobrenja za korištenje javnih površina i dostavlja ih odsjeku za proračun i financije

- prati naplatu poreza na korištenje javnih površina u suradnji s referentom odsjeka za proračun i financije te izrađuje izvješća i analize

- izdaje odobrenja za privremeno korištenje javnih površina radi odlaganja građevinskog materijala, izvođenja građevinskih radova i sl.

- predlaže mjere za unapređenje stanja u prostoru i kontrolira provođenje tih mjera samostalno i u suradnji s komunalnim redarstvom

- obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje

- obavlja poslove i prati problematiku koja se odnosi na javnu rasvjetu

- izrađuje katastar javne rasvjete, rasvjetnih tijela i brojila

- planira fizički i financijski obim održavanja i proširenja javne rasvjete

- prati plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu

- vrši kontrolu održavanja, proširenja i suštinski likvidira trošak javne rasvjete

- izrađuje stručne prijedloge racionalnijeg korištenja energije za potrebe javne rasvjete

- obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti zelene površine i oprema na zelenim površinama

- izrađuje katastar zelenih površina i opreme na njima

- utvrđuje standard i normative održavanja

- planira fizički i financijski obim održavanja

- ugovara poslove održavanja, te prati i kontrolira ugovoreni obim održavanja

- likvidira troškove održavanja zelenih površina i opreme na njima

- obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti čišćenje javno-prometnih površina

- izrađuje katastar javno-prometnih površina koje su u planu - programu čišćenja te komunalne opreme na istima

- utvrđuje standard i normative čišćenja

- planira fizički i financijski obim čišćenja

- ugovara poslove čišćenja, te prati i kontrolira ugovoreni obim čišćenja

- likvidira troškove čišćenja javno-prometnih površina

- obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti čišćenje mora i plaža

- izrađuje katastar plažnih površina koje su u planu - programu čišćenja, te komunalne opreme na istima

- utvrđuje standard i normative čišćenja

- planira fizički i financijski obim čišćenja

- ugovara poslove čišćenja, te prati i kontrolira ugovoreni obim čišćenja

- likvidira troškove čišćenja plažnih površina

- obavlja poslove i prati problematiku iz oblasti održavanje prometnica i svih javnih pješačkih komunikacija

- izrađuje katastar navedenih površina te komunalne opreme na istima

- izdaje suglasnosti za prekope na prometnicama i površinama koje su u nadležnosti Grada te kontrolira dovođenje u prvobitno stanje po završetku radova

- predlaže i usklađuje planove održavanja s nadležnim službama na razini županije i države

- planira fizički i financijski obim održavanja

- ugovara poslove održavanja, te prati i kontrolira ugovoreni obim održavanja

- ažurira registar nerazvrstanih cesta

- likvidira troškove održavanja

- ugovara i nadzire realizaciju poslova dezinsekcije i deratizacije

- koordinira održavanje javnih WC-a, održavanje fontane, održavanje i proširenje groblja, prigodne iluminacije i dekoracije, održavanje gradskog sata

- koordinira održavanje autobusnih čekaonica, poslove vezane za djelatnost javnog gradskog prijevoza, uređenje prometa na području Grada Raba

- prati rad dimnjačarske djelatnosti

- koordinira sanaciju divljih deponija

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- prema potrebi zamjenjuje samostalnog referenta za poslovne i stambene prostore i komunalni doprinos u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema građevinskog ili tehničkog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.3.2. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVNE I STAMBENE PROSTORE I KOMUNALNI DOPRINOS

a) Opis poslova

- obavlja poslove i prati problematiku poslova iz oblasti poslovnog prostora

- ažurira podatke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Raba

- raspisuje javno nadmetanje i dostavlja podatke referentu za ostale komunalne poslove radi daljnje provedbe

- provodi sve nastale promjene ugovora o zakupu

- kontrolira podatke iz ugovora o zakupu poslovnog prostora na licu mjesta

- vodi postupak otkaza ugovora o zakupu u slučaju nepoštivanja ugovornih obaveza

- vodi postupak deložacija u oblasti poslovnih prostora

- dostavlja podatke referentu za ostale komunalne poslove radi naplate zakupnine

- ažurira građevinsko stanje poslovnih prostora

- izrađuje prijedloge planova investicijskog i tekućeg održavanja poslovnih prostora, organizira i nadzire provedbu planova

- ugovara poslove održavanja poslovnih prostora sukladno prethodno provedenim radnjama na osnovi zakonskih propisa

- vodi evidenciju i nadzor izvršenih radova i troškova po svakom mjestu troška u oblasti poslovnih prostora, kao i likvidaciju troškova održavanja

- vodi evidenciju potreba za poslovnim prostorima, te izrađuje planove izgradnje - rekonstrukcije poslovnih prostora sa izradom investicijskih programa u suradnji s referentom za prostorno planiranje

- organizira ishođenje potrebne tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju tih objekata

- organizira izvođenje radova i provođenje nadzora na izgradnji i održavanju komunalnih objekata kojih je Grad investitor (provođenje javnih natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, prikupljanje ponuda i sl.)

- prati realizaciju izgradnje i vodi potrebnu investicijsku dokumentaciju

- prati provođenje Programa gradnje i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izrađuje potrebna izvješća i analize

- izdaje rješenja o komunalnom doprinosu i prati naplatu istog

- obavlja poslove i prati problematiku poslovi iz oblasti stambene djelatnosti

- vrši ažuriranje i kontrolu korištenja gradskog stambenog fonda

- sudjeluje u provedbi deložacija iz gradskog stambenog fonda

- izrađuje prijedloge stambenih listi i vrši njihovu provedbu

- izrađuje prijedloge planova investicijskog i tekućeg održavanja stambenog fonda, organizira i nadzire provedbu planova

- ugovara poslove održavanja stambenog fonda na temelju prethodno provedenih radnji na osnovi zakonskih propisa

- dostavlja podatke o korištenju stambenog fonda referentu komunalnog redarstva radi naplate stanarine

- vodi evidenciju kupoprodajnih ugovora u stambenoj oblasti, te kontrolira ostvarivanje ugovorenih obveza

- zaprima i obrađuje zahtjeve za stambenim prostorom

- izrađuje prijedloge rekonstrukcije, izgradnje odnosno kupovine stanova za potrebe osoba koje to pravo ostvaruje temeljem zakonskih propisa

- prema potrebi zamjenjuje stručnog suradnika za opću energetiku, javne površine, prometne površine, za održavanje komunalnog uređenja i zbrinjavanje otpada i održavanje čistoće i DDD u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema građevinskog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.3.3. UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU

a) Opis poslova

- utvrđuje obavezu plaćanja komunalne naknade za pravne i fizičke osobe, ažurira matičnu bazu podataka

- vrši izračun i izdaje rješenja o komunalnoj naknadi

- obračunava zaduženja komunalne naknade, izdaje račune i prati naplatu

- vodi žalbeni postupak kao i postupak oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za pojedine obveznike

- izvršava izvršno rješenje o komunalnoj naknadi na način propisan propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit

- predlaže mjere poboljšanja naplate

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- prema potrebi zamjenjuje referenta za izračun, naplatu i druge komunalne poslove u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.3.4. VIŠI UPRAVNI REFERENT KOMUNALNOG REDARSTVA ZA IZRAČUN, NAPLATU I DRUGE KOMUNALNE POSLOVE

a) Opis poslova

- ažurira podatke iz oblasti stambenog prostora glede naplate stanarine, fakturira i prati naplatu stanarine, te predlaže pokretanje prisilne naplate

- vodi evidenciju i kontrolu prikupljenih sredstava od kupoprodaje stanova

- obavlja administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnih prostora prilikom provedbe javnog natječaja

- izrađuje prijedloge ugovora o zakupu poslovnih prostora

- u suradnji sa odsjekom za društvene djelatnosti ugovara način upravljanja, korištenja i održavanja objekata koji su u vlasništvu Grada, a koriste se za djelatnosti unutar javnih potreba, kao i onih objekata koji nisu u vlasništvu Grada, ali se sredstva za njihova održavanje ili izgradnju osiguravaju u gradskom proračunu

- vodi evidenciju poslovnih prostora, fakturira i prati naplatu zakupnine te izrađuje izvješća i analize

- izdaje rješenja o korištenju komunalnih usluga bez naplate temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Raba

- vodi evidenciju o naplati naknade za priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

- vrši osiguravanje imovine - stambenog i poslovnog fonda

- prema potrebi zamjenjuje referenta za izračun, naplatu i druge komunalne poslove u svim segmentima njegovog posla

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- viša stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.3.5. KOMUNALNI REDAR

a) Opis poslova

- obavlja nadzor, naročito nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu

- sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda

- vrši nadzor nad provedbom svih ostalih općih akata Grada Raba iz oblasti komunalnih djelatnosti gdje je to općim aktima propisano

- donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

- izriče mandatne kazne

- predlaže pokretanje prekršajnog postupka

- provodi izvršenje rješenja u suradnji sa komunalnim poduzećima

- surađuje sa svim odjelima i službama grada, gradskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene Odluke o komunalnom redu

- vrši premjer objekata i dostavlja podatke referentu za komunalnu naknadu

- predlaže mjere za unapređenje stanja u domeni komunalnih djelatnosti

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- skrbi o redovitom održavanju voznog parka, ako to nije dano nekom drugom djelatniku u opis poslova

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema upravnog, tehničkog ili ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 2 izvršitelja

A.3.6. PROMETNI REDAR

a) Opis poslova

- obavlja nadzor, naročito nad provedbom odredbi odluka koje se odnose na promet na području Grada Raba

- brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području Grada Raba i u sklopu toga u suradnji sa drugim nadležnim tijelima i društvima sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila

- vrši nadzor nad provedbom svih ostalih općih akata Grada Raba iz oblasti prometa gdje je to općim aktima propisano

- donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa

- izriče mandatne kazne sukladno zakonskim propisima

- predlaže pokretanje prekršajnog postupka

- provodi izvršenje rješenja u suradnji sa komunalnim poduzećima

- surađuje sa svim odjelima i službama grada, gradskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene odluka o prometnom redu

- predlaže mjere za unapređenje stanja u domeni prometa

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- naročito brine o zaštiti školske i predškolske djece kada se nalaze u prometu kao pješaci

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke

- položen državni stručni ispit

- završen program osposobljavanja

- položen vozački ispit A i B kategorije

- 1 godina radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 2 izvršitelja

A.4. Odsjek za gospodarstvo

A.4.1. STRUČNI SURADNIK ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU - VODITELJ ODSJEKA

a) Opis poslova

- prati zakone i propise iz oblasti gospodarstva, turizma i poduzetništva, te izrađuje prijedloge svih podzakonskih akata vezanih uz gospodarstvo, turizam i poduzetništvo, a koji su u nadležnosti grada

- potiče poduzetničke aktivnosti i korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu grada u svrhu razvoja gospodarstva, te obavlja sve poslove vezane uz realizaciju radnih zona

- izrađuje elaborate za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti (poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo, proizvodne i uslužne djelatnosti...), s osobitim naglaskom na turizam

- ispituje interes za vrste poduzetničkih aktivnosti i osigurava inicijalna sredstva i pomoć pri realizaciji pojedinih programa

- izrađuje prijedloge kriterija raspodjele poticajnih sredstava za razvoj gospodarstva i poduzetništva

- identificira, komunicira i pruža stručnu pomoć poduzetnicima u pronalaženju načina realizacije pojedinog programa

- izrađuje prijedlog mjerila i kriterija za iskorištavanje postojećih potencijala u poljoprivredi, stočarstvu, ribarstvu i lovstvu

- izrađuje mjesečna, kvartalna ili godišnja izvješća i analize u području svoga djelokruga rada

- uredno arhivira i ažurno vodi evidencije ugovora i drugih zaprimljenih predmeta

- obavlja poslove vezane uz otočni održivi razvoj

- brine se o pravovremenoj pripremi materijala za Gradonačelnika i Gradsko vijeće

- provodi odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća

- prati propise iz oblasti koje su u nadležnosti odsjeka, te predlaže i donosi prijedloge novih akata u svezi s radom odjela kao i poslovima u nadležnosti grada

- prati stanje cjelokupne problematike u odsjeku, vrši analizu stanja i daje prijedloge za poboljšanje rada

- prema potrebi zamjenjuje referenta za pripremu i vođenje projekata pretpristupnih fondova EU u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.4.2. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA PRIPREMU I VOĐENJE PROJEKATA PRETPRISTUPNIH I STRUKTURNIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE

a) Opis poslova

- prati natječaje koji se odnose na mogućnost apliciranja za dobivanje sredstava iz pretpristupnih i strukturnih fondova iz EU

- sa drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima

- vodi savjetodavne i stručne poslove vezane za pretpristupne programe EU

- vrši suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pita

nja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, za potrebe Grada Raba

- u suradnji sa drugim djelatnicima izrađuje dokumentaciju potrebnu za izradu projekta

- prati razvoj projekta od početka do kraja

- obavlja poslove info punkta Grada Raba prema zainteresiranim subjektima, vezano za EU i nacionalne fondove i sredstva koja se na raznim natječajima mogu po tim osnovama dobiti

- prema potrebi zamjenjuje stručnog suradnika za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- viša stručna sprema društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- poznavanje dva svjetska jezika

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.4.3. STRUČNI SURADNIK ZA KONCESIJE I UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

a) Opis poslova

- izrađuje prijedloge programa za redovno održavanje pomorskog dobra izvan lučkog područja

- brine se o redovnom upravljanju pomorskim dobrom

- izrađuje prijedlog mjerila i kriterija za dodjelu koncesija, na pomorskom dobru, sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata koji uređuju koncesije i pomorsko dobro

- provodi prethodni postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Grada Raba

- prati i koordinira radom Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije, te prati i koordinira rad tijela za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama

- vodi Upisnik koncesija i Registar koncesija na pomorskom dobru, prati izvršenje ugovora o koncesijama, evidentira i prati naplatu koncesijskih naknada te podnosi izvješća Gradonačelniku

- prati stanje na pomorskom dobru, izrađuje stručne podloge, izvješća, elaborate, analize i poduzima mjere i radnje za koje je zakonom nadležan, te predlaže nadležnim državnim tijelima donošenje propisa i drugih akata

- surađuje s tijelima susjednih jedinica lokalne samouprave u cilju ujednačavanja prakse koncesioniranja i redovnog održavanja pomorskog dobra

- ostvaruje kontakte s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u cilju boljeg i sustavnog gospodarenja pomorskim dobrom

- prema potrebi zamjenjuje referente u Odsjeku za gospodarstvo u svim segmentima njegovog posla, po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema pravnog ili drugog društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.5. Odsjek za pravne poslove, imovinu i infrastrukturu

A.5.1. STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE - VODITELJ ODSJEKA

a) Opis poslova

- prati i proučava zakonske propise, a posebice one koji se odnose na oblast lokalne samouprave, te predlaže odluke i druge aktivnosti glede provedbe istih

- sudjeluje po punomoći u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima, a posebno u postupcima denacionalizacije

- rješava imovinsko-pravne poslove vezane uz realizaciju izgradnje investicijskih i drugih objekata

- sudjeluje pri izradi ugovora, te vodi evidencije po ugovorima koji se sačinjavaju u odjelu i dostavlja odsjeku za proračun i financije primjerke onih ugovora koji sadrže određena financijska prava i obveze

- u suradnji s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela izrađuje nacrte akata Gradonačelnika i Gradskog vijeća

- obavlja stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika, te druge poslove koji su u svezi s primjenom propisa iz radnih odnosa

- prema potrebi zamjenjuje stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove koje mu povjere Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema pravnog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.5.2. STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE

a) Opis poslova

- sudjeluje u rješavanja i vođenju imovinsko-pravnih poslova, a u sklopu toga arhivira i vodi evidencije o gradskoj imovini

- rješava imovinsko-pravne poslove vezane uz realizaciju izgradnje investicijskih i drugih objekata

- sudjeluje pri izradi ugovora, te vodi evidencije po ugovorima koji se sačinjavaju u Gradu Rabu i dostavlja Odsjeku za proračun i financije primjerke onih ugovora koji sadrže određena financijska prava i obveze

- stručno obrađuje pitanja iz nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća u svezi s upravljanjem nekretninama

- priprema i provodi postupak prisilne naplate prema dužnicima po bilo kojem osnovu prema Gradu Rabu

- u sklopu provođenja prisilne naplate nastupa tek nakon što je nadležni referent uputio opomenu o neplaćanju na koju se je dužnik oglušio u ostavljenom roku

- vodi sve postupke ovrhe od početka pa do konačne naplate

- vodi sve postupke deložacija koje se provode sukladno sudskim odlukama, odlukama upravnih tijela ili odlukom Gradonačelnika

- prema potrebi zamjenjuje stručnog suradnika za pravne, opće i kadrovske poslove u svim segmentima njegovog posla

- obavlja i druge poslove koje mu povjere Gradonačelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema pravnog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.5.3. STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU I PROSTORNO PLANIRANJE

a) Opis poslova

- vodi i koordinira sve poslova realizacije projekata, koji obuhvaćaju provedbu aktivnosti vezanih za razvoj komunalne infrastrukture iz oblasti vodoopskrbe, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja komunalnog otpada

- organizira, prati i koordinira sve poslove od priprema do okončanja izgradnje investicijskih i drugih objekata, uključivši i tehnički pregled i primopredaju objekata

- obavlja pripremne radove za izradu studija i elaborata i njihovu provedbu u oblasti infrastrukture

- provedi cjelokupan postupak javne nabave za potrebe Grada Raba te, u suradnji sa drugim službenicima obavlja administrativno-stručne poslove u svezi javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi

- priprema poslove za dobivanje raznih suglasnosti i potrebnih akata (lokacijske i građevne dozvole) i dr. za izgradnju objekata iz Programa

- obavlja poslove koordinacije vezane uz izgradnju komunalne infrastrukture te vođenja razvojnih projekata u suradnji s komunalnim trgovačkim društvima i upravnim tijelima Grada

- nadgleda izvođenje radova te surađuje s nadzornim inženjerom

- priprema poslove tehničkog pregleda i primopredaje objekata

- izrađuje tendere, troškovnike i stručne podloge za potrebe odjela

- osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Raba kroz prostorno planiranje

- koordinira suradnju sa susjednim općinama, gradovima, županijama i nadležnim ministarstvima, kao i važnijim gospodarskim subjektima u postupku izrade prostornih planova

- prikuplja, obrađuje i čuva sve informacije o postojećoj planskoj i ostaloj relevantnoj dokumentaciji o prostoru

- daje informacije o prostornim i razvojnih mogućnostima potencijalnim investitorima

- sudjeluje u fazama izrade prostorno-planske dokumentacije, organizira i provodi javnu raspravu, te priprema odluke o njihovu usvajanju

- obavlja tehničke poslove oko formiranja povjerenstva, uključujući i vanjske stručne suradnike, u fazama izrade prostorno planske dokumentacije

- izrađuje višegodišnje programe i planove vezane za prostorno planiranje

- surađuje s nadležnim institucijama vezano uz zaštitu prirode

- izrađuje prijedloge odluka kojima se unapređuje odnos prema prirodnom okolišu, kao i programe mjera s ciljem ekološkog osvješćivanja stanovništva, a u suradnji sa obrazovnim ustanovama

- skrbi se o pojačanoj zaštiti mora i priobalja

- vodi sve poslove oko investicija na objektima društvene namjene kod kojih je grad investitor

- izrađuje mjesečna, kvartalna i godišnja izvješća i analize za područja za koja je odgovoran sukladno zakonskim propisima i gradskim odlukama

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema građevinskog, geodetskog ili arhitektonskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.6. Odsjek za društvene djelatnosti

A.6.1. STRUČNI SURADNIK ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO - VODITELJ ODSJEKA

a) Opis poslova

- prati rad Dječjeg vrtića, Doma za starije i nemoćne i Doma zdravlja

- uzima aktivno učešće i angažman u provedbi projekta Rab zdravi grad i u Društvu naša djeca, Rab prijatelj djece

- izrađuje pojedinačne planove i programe iz oblasti socijalne skrbi, zdravstva, predškolskog odgoja i školstva

- prati zakone i propise u oblastima koje predstavljaju javne potrebe stanovnika, te izrađuje i predlaže odluke i uputstva iz toga područja

- brine o provedbi odluka i uputstava kao i provedbi i arhiviranju i ažurnom vođenju evidencije o ugovorima koji se sačinjavaju u odsjeku

- kontrolira i prati izvršenje programa, ostvarenih troškova i cijena

- prati i vrši nadzor nad radom ustanova iz područja socijalne skrbi, zdravstva, predškolskog odgoja i školstva kojih je Grad osnivač ili jedan od osnivača

- utvrđuje zajedničke kriterije vezane za standard usluga, troškove i cijene pojedinih programa, a zbog načina raspoređivanja i korištenja sredstava koja se u gradskom proračunu osiguravaju za potrebe socijalne skrbi, zdravstva, predškolskog odgoja i školstva

- sustavno prati i analizira kadrovsku problematiku u području socijalne skrbi, zdravstva, predškolskog odgoja i školstva

- redovito surađuje s nadležnim županijskim uredima i ministarstvima, kao i registriranim udrugama građana

- vodi brigu o provođenju planova i programa u oblasti socijalne skrbi, zdravstva, predškolskog odgoja i školstva te predlaže i osmišljava nove programe

- vodi brigu o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava po pojedinim programima

- surađuje s odsjekom za komunalni sustav kod izrade planova investicijskog i tekućeg održavanja, te planova izgradnje novih poslovnih prostora koji su u funkciji javnih potreba, a u vlasništvu su Grada

- u suradnji sa odsjekom za komunalni sustav ugovara način upravljanja, korištenja i održavanja objekata koji su u vlasništvu Grada, a koriste se za djelatnosti unutar javnih potreba, kao i onih objekata koji nisu u vlasništvu Grada, ali se sredstva za njihova održavanje ili izgradnju osiguravaju u gradskom proračunu

- prati rad i potrebe udruga građana unutar programa javnih potreba Grada, provodi analize i izrađuje izvješća po pojedinačnim javnim potrebama tj. djelatnostima unutar njih

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.6.2. STRUČNI SURADNIK ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

a) Opis poslova

- prati rad svih sportskih udruga i udruga iz domene tehničke kulture na području Grada Raba

- skrbi o adekvatnom korištenju svih sportskih objekata na području Grada Raba

- izrađuje pojedinačne planove i programe iz oblasti sporta i tehničke kulture

- brine o provedbi odluka i uputstava kao i provedbi i arhiviranju i ažurnom vođenju evidencije o ugovorima koji se sačinjavaju u odsjeku

- kontrolira i prati izvršenje programa, ostvarenih troškova i cijena

- prati i vrši nadzor nad radom udruga iz područja sporta i tehničke kulture koje djeluju na području Grada Raba

- utvrđuje zajedničke kriterije vezane za rad udruga, troškove i cijene pojedinih programa, a zbog načina raspoređivanja i korištenja sredstava koja se u gradskom proračunu osiguravaju za potrebe sporta i tehničke kulture

- sustavno prati i analizira kadrovsku problematiku u području sporta i tehničke kulture

- redovito surađuje s nadležnim županijskim uredima i ministarstvima, kao i registriranim udrugama građana

- vodi brigu o provođenju planova i programa u oblasti sporta i tehničke kulture te predlaže i osmišljava nove programe

- vodi brigu o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava po pojedinim programima

- surađuje s odsjekom za komunalni sustav kod izrade planova investicijskog i tekućeg održavanja, te planova izgradnje novih sportskih terena koji su u funkciji sporta i tehničke kulture

- u suradnji sa odsjekom za komunalni sustav ugovara način upravljanja, korištenja i održavanja objekata koji su u vlasništvu Grada, a koriste se za djelatnosti unutar javnih potreba sporta i tehničke kulture, kao i onih objekata koji nisu u vlasništvu Grada, ali se sredstva za njihova održavanje ili izgradnju osiguravaju u gradskom proračunu

- prati rad i potrebe udruga građana unutar programa javnih potreba sporta i tehničke kulture Grada, provodi analize i izrađuje izvješća po pojedinačnim javnim potrebama tj. djelatnostima unutar njih

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

A.6.3. STRUČNI SURADNIK ZA KULTURU

a) Opis poslova

- prati rad Knjižnice, Osnovne glazbene škole, Muzeja, Pučkog otvorenog učilišta

- izrađuje pojedinačne planove i programe iz oblasti kulture

- brine o provedbi odluka i uputstava kao i provedbi i arhiviranju i ažurnom vođenju evidencije o ugovorima koji se sačinjavaju u odsjeku

- kontrolira i prati izvršenje programa, ostvarenih troškova i cijena

- prati i vrši nadzor nad radom udruga iz područja kulture koje djeluju na području Grada Raba

- utvrđuje zajedničke kriterije vezane za rad udruga, troškove i cijene pojedinih programa, a zbog načina raspoređivanja i korištenja sredstava koja se u gradskom proračunu osiguravaju za potrebe kulture

- sustavno prati i analizira kadrovsku problematiku u području kulture

- redovito surađuje s nadležnim županijskim uredima i ministarstvima, kao i registriranim udrugama građana

- vodi brigu o provođenju planova i programa u oblasti kulture te predlaže i osmišljava nove programe

- vodi brigu o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava po pojedinim programima

- surađuje s odsjekom za komunalni sustav kod izrade planova investicijskog i tekućeg održavanja, te planova izgradnje objekata koji su u funkciji kulture

- u suradnji sa odsjekom za komunalni sustav ugovara način upravljanja, korištenja i održavanja objekata koji su u vlasništvu Grada, a koriste se za djelatnosti unutar javnih potreba kulture, kao i onih objekata koji nisu u vlasništvu Grada, ali se sredstva za njihova održavanje ili izgradnju osiguravaju u gradskom proračunu

- prati rad i potrebe udruga građana unutar programa javnih potreba kulture Grada, provodi analize i izrađuje izvješća po pojedinačnim javnim potrebama tj. djelatnostima unutar njih

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

B) SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

B.1. UNUTARNJI REVIZOR

a) Opis poslova

- vodi jedinicu unutarnje revizije

- obavlja proračunski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava

- upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje i predlaže mjere za njihov otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja

- provjerava primjenu zakona i drugih propisa u obavljanju poslova grada

- daje preporuke Gradonačelniku u svrhu postizanje veće učinkovitosti i djelotvornosti rada Grada

- obavlja reviziju ispravnosti prijedloga ugovora te poslove revizije provedenih javnih nadmetanja

- obavlja pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata proračunskih i izvan proračunskih korisnika

- obavlja nadzor namjenskog korištenja proračunskih i izvanproračunskih korisnika

- obavlja nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih fizičkih i pravnih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika

- obavlja nadzor namjenskog korištenja kreditnih sredstava za koje je Grad dao jamstvo

- isključivo je nadležan za obavljanje poslova revizije, koje ne smije prenositi na druge osobe ili ustrojstvene jedinice

- odgovoran je neposredno i isključivo Gradonačelniku

- provodi unutarnju reviziju u sladu s međunarodno priznatim standardima unutarnje revizije i Poveljom unutarnjih revizora, i to pri obavljanju svake pojedinačne revizije

- osigurava uvjete za učinkovito obavljanje svih revizija u skladu s planom unutarnje revizije

- koristi metode i smjernice izdane od Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija

- sastavlja strateški i godišnji plan unutarnje revizije na temelju procjene rizika

- provodi i prati izvršenje godišnjeg plana

- sastavlja godišnji i periodični izvještaj o radu i obavljenim unutarnjim revizijama, te povremena izvješća na zahtjev Gradonačelnika

- ispunjava obveze prema Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija

- održava odnose s državnom revizijom i drugim zainteresiranim subjektima

- podnosi konačna izvješća Gradonačelniku

- izvještava Gradonačelnika o uočenim nepravilnosti i prijevarama

- utvrđuje razinu usuglašenosti sa zakonima i provedbenim propisima, te s aktima Grada

- procjenjuje pouzdanost financijskih transakcija i financijskih izvještaja

- procjenjuje financijske i operativne procedure, te pruža stručno mišljenje i preporuke o provedbi i poboljšanju kontrolnog okruženja

- utvrđuje učinkovitost i djelotvornost organizacije u postizanju ciljeva iz njezina djelokruga te utvrđuje operativne mogućnosti s ciljem smanjenja rashoda i povećanja prihoda

- provjerava ekonomičnost i učinkovitost korištenja imovine, odgovarajuće evidentiranje imovine i utvrđivanje jesu li poduzete mjere protiv mogućih gubitaka

- procjenjuje prikladnost, učinkovitost i djelotvornost informatičkog sustava proračunskog korisnika

- utvrđuje potencijalne rizike u aktivnostima proračunskog korisnika te procjenjujući prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u svrhu kontroliranja rizika

- revidira zakonitost

- revidira sustave

- revidira procese izrade financijskih izvještaja

- revidira IT

- revidira upravljanja

- revidira ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost proračunskih korisnika

- dužan je čuvati tajnost podataka i informacija koje su predmet revizija

b) Potrebna stručna sprema i radno iskustvo

- visoka stručna sprema društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- položen stručni ispit unutarnjeg revizora (certifikat Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija s ovlaštenjem ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru Republike Hrvatske)

- 2 godine radnog iskustva u struci

c) Broj izvršitelja

- 1 izvršitelj

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr