SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD RAB
57

58.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09), te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu -
I. izmjene i dopune

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba u 2009. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Čišćenje slivnika,

- Čišćenje i održavanje oborinskih kanala

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

- Sanacija divljih deponija

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

- Uređenje javnih površina

- Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

- Održavanje javnog WC-a

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Vertikalna i horizontalna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Zimsko održavanje

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Košnja i čišćenje groblja 2 puta godišnje

- Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

- Održavanje zidane i metalne građe

- Ručno čišćenje staza

- Nabavka komunalne opreme

VI. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije,

- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: 110.000,00 kn

1. Čišćenje slivnika

- Redovito čišćenje slivnika u mjestu

Rab i u PC Mali Palit (ukupno 54

komada) te park Komrčar, Boškopini i

slivno područje do I Padove. (Program

»Vrelo«)

- Čišćenje se vrši ručno, te strojno pod

velikim pritiskom 60.000,00 kn

2. Čišćenje i održavanje vodotoka i

oborinskih kanala (Program »Dundovo«)

- Redovno održavanje, košenje trave po

pokosima i koritu i sječa raslinja

- Strojno čišćenje korita od nanosa zemlje

i mulja

- Ručno čišćenje korita vodotoka i

oborinskih kanala od nanosa zemlje i

drugog materijala te utvrđivanje pokosa 50.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U

DIJELU KOJI SE ODNOSI NA

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.318.000,00 kn

1. Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta,

trgova, fontana i ostalih javno-prometnih

površina

- Čišćenje javno-prometnih površina

obuhvaća ručno pometanje javnih

površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje

košarica za otpad, odvoz otpada na

odlagalište

- Javno-prometna površina koja se

čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m2,

podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano

čišćenje zahtijeva područje I. zone.

a) područje I. zone (cca 34.000 m2 - Trg 790.000,00 kn

Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba,

Obala Kralja Krešimira, Srednja ulica,

Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana

Rabljanina, Trg Slobode, *Skaline

Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga,

Ulica Stjepana Radića, Bobotine,

Šetalište Markantuna Dominisa,

Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne

površine u PC Mali Palit)

- ručno pometanje dvaput dnevno svaki

dan u razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje svakodnevno -

razdoblje siječanj-travanj i

listopad-prosinac

- pranje Srednje ulice dvaput tjedno u

razdoblju lipanj-rujan

- pranje Trga Sv. Kristofora i Trga

Municipium Arba jednom tjedno u

razdoblju lipanj-rujan

- pranje Gornje ulice jednom mjesečno

u razdoblju lipanj-rujan

b) područje II. zone (cca 29.000 m2 - 420.000,00 kn

Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka

Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica

Sv. Marina, Ulica kneza Branimira,

Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja de

Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica

kralja Tomislava, ceste u parku

Komrčar, ceste u parku Boškopin,

ceste u parku Dorka, gornja obala

do Pumpurele)

- ručno pometanje svakodnevno

tijekom cijele godine

- pranje javno prometnih površina

u PC Mali Palit do Varoša jednom

tjedno u periodu lipanj-rujan

c) područje III. zone (cca 4.800 m2 - 90.000,00 kn

Šetalište fra Odorika Badurine,

Šetalište od I do III Padove

- ručno pometanje svakodnevno u

razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje jednom tjedno u

razdoblju siječanj-travanj i

listopad-prosinac

d) čišćenje fontane na Trgu sv. Kristofora 13.000,00 kn

jednom tjedno u periodu svibanj-listopad

2. Sanacija divljih deponija 5.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE JAVNIH

POVRŠINA

UKUPNO: 1.350.000,00 kn

1. Održavanje parkova, zelenih površina, 1.125.000,00 kn

zelenih otoka i vaza

Program obuhvaća:

hortikulturne radove (uređenje palmi

i crnika, obrezivanje stabala redovitu

kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje

suhih i nagnutih stabala, uređenje

cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog

cvijeća i travnjaka, čišćenje fontane),

- nabavu i sadnju trajnica, nabavu i

sadnju ljetnog cvijeća i nabavu

umjetnog i prirodnog gnojiva, održavanje

cvjetnih gredica i korita

- zalijevanje zelenih površina i cvijeća

2. Popravak i nabavka komunalne opreme 150.000,00 kn

popravak i farbanje klupa, nabavka

komunalne opreme (klupe, koševi,

kante) uređenje novih površina i

pojačano održavanje

3. Održavanje javnih WC-a 75.000,00 kn

Čišćenje i održavanje javnog WC-a u

PC Mali Palit tokom cijele godine i

javni WC u Parku Komrčar u periodu

svibanj- listopad (izdaci za zaposlene,

potrošni materijal, sredstva za čišćenje i sl.)

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA

UKUPNO: 1.453.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

1. Program »Dundovo«

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Prometna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grana

- Održavanje potpornih i obložnih

zidova

- Održavanje ceste u zimskim uvjetima 400.000,00 kn

2. Materijal za održavanje cesta 383.000,00 kn

3. Ostalo održavanje cesta 550.000,00 kn

4. Održavanje šetnica 120.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

UKUPNO: 250.000,00 kn

U 2009. godini prema programu »Dundova« održavati će se groblja, spomenici i spomen obilježja.

VI. JAVNA RASVJETA

UKUPNO: 1.145.000,00 kn

1. Utrošak električne energije 760.000,00 kn

2. Upravljanje i održavanje objekata i

uređaja javne rasvjete 350.000,00 kn

3. Održavanje novogodišnje rasvjete 35.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

(program »Dundovo«)

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-43

Rab, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

Program održavanja objekata i uređaja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr