SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
57

67.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09) gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 29. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom osnivaju se savjetodavna tijela gradonačelnika, uređuje sastav, broj članova, djelokrug i način njihovog rada.

Savjetodavna tijela prate stanje u područjima za koje se osnivaju, predlažu provođenje određenih politika za pojedina područja djelovanja, prate ostvarivanje utvrđenih politika, daju mišljenje i prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik te obavljaju druge poslove koje im povjeri gradonačelnik.

Savjetodavna tijela imaju predsjednika i članove, koje imenuje gradonačelnik. Mandat predsjednika i članova savjetodavnih tijela traje do isteka mandata gradonačelnika. Predsjednik i članovi savjetodavnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 2.

Savjetodavna tijela gradonačelnika su:

1. Savjet za proračun i financije

2. Savjet za turizam

3. Savjet za kulturu, prosvjetu i šport

4. Savjet za zdravstvo

5. Savjet za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.

Članak 3.

Savjet za proračun i financije ima predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za proračun i financije:

- daje mišljenja i prijedloge u postupku pripreme i donošenja proračuna,

- daje mišljenja i prijedloge u postupku izmjena i dopuna proračuna,

- prati način izvršavanja proračuna, te daje prijedloge u svezi načina raspodjele financijskih sredstava utvrđenih proračunom,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 4.

Savjet za turizam ima predsjednika i 4 člana koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za turizam:

- predlaže mjere i aktivnosti usmjerene ka razvoju turizma,

- daje mišljenja i prijedloge o pojedinačnim razvojnim projektima vezanima za turizam,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 5.

Savjet za kulturu, prosvjetu i šport ima predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za kulturu, prosvjetu i šport:

- predlaže mjere i aktivnosti za usklađeno djelovanje subjekata koji su nositelji kulturnih događanja i manifestacija u Gradu Malom Lošinju,

- predlaže mjere i aktivnosti usmjerene ka napretku kulture, prosvjete i športa,

- daje mišljenja i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa i manifestacija vezanih za kulturu, prosvjetu i šport,

- predlaže mjere za poticanje aktivnosti udruga u kulturi, prosvjeti i športu,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 6.

Savjet za zdravstvo ima predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za zdravstvo:

- predlaže mjere i aktivnosti u području zdravstva i socijalne skrbi,

- predlaže javne potrebe i prati izvršenje javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 7.

Savjet za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj ima predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj:

- predlaže mjere i aktivnosti koje potiču razvoj poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

- daje mišljenja i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa vezanih za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 8.

Sjednicu savjetodavnog tijela saziva predsjednik, odnosno član savjetodavnog tijela kojeg odredi predsjednik. Sjednicu može sazvati i gradonačelnik.

Sjednice savjetodavnih tijela su javne, a o radu sjednice vodi se zapisnik.

Savjetodavna tijela donose zaključke ukoliko je na sjednici nazočna većina članova. Zaključci se donose javnim glasovanjem većinom nazočnih članova savjetodavnog tijela, ukoliko je prisutna većina članova tijela.

Članak 9.

Predsjednik i članovi savjetodavnog tijela imaju pravo na naknadu za rad na način i u visini koju posebnog odlukom odredi gradonačelnik.

Članak 10.

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se i na muške i ženske osobe.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/09-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-09-2

Mali Lošinj, 29. rujna 2009.

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=635&mjesto=10005&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr