SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD KRALJEVICA
57

30.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. donosi

ODLUKU
o zakupu zemljišta za postavu privremenih pokretnih
objekata i ugostiteljskih terasa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se:

1. uvjeti i način davanja u zakup javnih i površina u vlasništvu Grada Kraljevice (daljnjem tekstu: površina) izvan pomorskog dobra za postavu privremenih i pokretnih objekata;

2. postupak davanja u zakup površine;

3. zakup prodajne klupe;

4. visina zakupnine.

Članak 2.

Privremeni objekti su montažni objekt, kiosk i šator.

Pokretni objekti su pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i prodajna klupa.

Članak 3.

Pojmovi navedeni u članku 2. ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. Privremeni objekti

a) montažni objekt - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom o lokaciji i uvjetima za postavu privremenih objekata.

b) kiosk - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom o lokaciji i uvjetima za postavu privremenih objekata.

c) šator - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom uvjetima i o lokacijama na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija.

2. Pokretni objekti

c) pokretna radnja - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom uvjetima i o lokacijama na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija.

d) uslužna naprava - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom o uvjetima i lokacijama na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija.

e) naprava za zabavu - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom o uvjetima i lokacijama na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija,

f) zabavni park - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom o uvjetima i lokacijama na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija,

g) prodajna klupa - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom o uvjetima i lokacijama na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija.

3. Ugostiteljska terasa

h) ugostiteljska terasa - definicija, smještaj, izgled i uvjeti postave definirani su Odlukom o ugostiteljskim terasama.

II. LOKACIJE I UVJETI ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINA

Članak 4.

Lokacija i uvjeti za montažne objekte i kioske određeni su Odlukom o lokaciji i uvjetima za postavu privremenih objekata.

Lokacija i uvjeti za ugostiteljske terase određeni su Odlukom o ugostiteljskim terasama.

Lokacija i uvjeti za šatore, pokretne radnje, uslužne naprave, naprave za zabavu, zabavne parkove i prodajne klupe određeni su Odlukom o uvjetima i lokacijama na

kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija.

Članak 5.

Minimalna javna površina koja se daje u zakup iznosi:

- za postavu privremenih objekata - 15 m2,

- za postavu prodajnih klupa, naprava za zabavu i uslužnih naprava - 5 m2,

- za postavu ugostiteljskih terasa - 10 m2,

- za zabavne parkove i šatore - 200 m2.

Članak 6.

Za korištenje pokretnih radnji Ugovorom o pravu na prodaju definiraju se vrijeme i učestalost rada te područje Grada na kojem se smije pokretna radnja koristiti.

Članak 7.

Zakupnik je dužan o svom trošku urediti površinu terase, sukladno propisanim uvjetima, ukoliko se ista postavlja na neuređenoj površini.

Prilikom napuštanja lokacije zakupnik je dužan površinu dovesti u prvobitno stanje, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno.

Ukoliko zakupnik ne postupi na način opisan u prethodnom stavku, učinit će to zakupodavac na trošak zakupnika.

III. ZAKUP PRODAJNE KLUPE

Članak 8.

Grad može, na zahtjev, dati u zakup prodajnu klupu u svom vlasništvu.

Članak 9.

Zakup prodajne klupe daje se na rok od 1 dana.

Članak 10.

Ugovor o zakupu, na zahtjev, zaključuje neposredno komunalni redar uz predočenje dokaza o uplati zakupnine.

IV. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 11.

Površine određene za postavljanje privremenih i pokretnih objekata daju se u zakup putem javnog natječaja.

Izuzeto od odredbe iz stavka 1. ovog članka površine namijenjene za ugostiteljske terase koje se nalaze u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta daju se u zakup neposrednom pogodbom korisniku ugostiteljskog objekta.

Izuzeto od odredbe iz stavka 1. ovog članka ugovor za zakup na rok do tri dana, zaključuje se po zahtjevu.

Ugovor na rok od jednog dana zaključuje Komunalni redar po predočenju dokaza o uplati, a ostali se zaključuju po odluci Gradonačelnika.

Članak 12.

U slučaju da se na natječaj za zakup površine za sezonsku postavu pokretnih objekata ne javi niti jedan ponuđač, ili se jave ponuđači koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja, iznimno Gradonačelnik može sklopiti ugovor o zakupu neposrednom pogodbom, ako se javi ponuđač koji bi ispunjavao uvjete iz prethodno objavljenog natječaja i ako je od zaključenja natječaja do dostave zahtjeva prošlo 15 dana.

Članak 13.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo u sastavu predsjednik i dva člana i isto toliki broj zamjenika.

Članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik Grada Kraljevice.

Administrativno-tehničke poslove provedbe obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice.

Članak 14.

Javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu.

Tekst objave natječaja sadrži sljedeće:

- oznaku i površinu lokacije, djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom privremenom objektu i druge specifične uvjete,

- početni iznos zakupnine po m2,

- vrijeme trajanja zakupa,

- iznos jamčevine,

- rok za podnošenje ponuda,

- rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,

- obvezu zakupnika da ishodi lokacijsku dozvolu, odnosno građevinsku dozvolu ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

- ostale uvjete smještaja, postave i uređenja,

- način otvaranja ponuda (javno ili putem povjerenstva).

Članak 15.

Pisana prijava na natječaj mora sadržavati:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

2. presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

3. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar, rješenje o upisu u registar udruge, stranke i slično,

4. visinu ponuđene zakupnine.

Članak 16.

Najpovoljnijim ponuditeljem utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se po isteku Ugovora o zakupu objavi natječaj za istu lokaciju, raniji zakupnik koji sudjeluje u natječaju ostvaruje pravo prvenstva sklapanja Ugovora o zakupu ukoliko:

1. udovoljava svim uvjetima natječaja,

2. uredno je ispunio sve obveze ugovora o zakupu,

3. prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Članak 17.

Gradonačelnik po provedenom natječaju donosi odluku o davanju javne površine u zakup.

Članak 18.

Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu lokacije, nema pravo na povrat jamčevine.

Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će im se, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o zakupu.

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena jamčevina se uračunava u zakupninu.

Članak 19.

Grad i odabrani ponuditelj zaključuju Ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Na temelju zaključenog Ugovora o zakupu zakupnik postavlja privremeni objekt na javnu površinu, pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Članak 20.

Ugovor o zakupu površine zaključuje se u pismenom obliku i sadrži:

1. naznaku ugovornih stranaka,

2. naznaku lokacije,

3. djelatnost koja će se obavljati u/na objektu i odredbu da se ista ne može mijenjati bez pismene suglasnosti zakupodavca,

4. rok trajanja zakupa,

5. iznos zakupnine i rok plaćanja,

6. uvjete raskida ugovora i otkazni rok,

7. odredbe o prestanku Ugovora o zakupu,

8. rok za postavu objekta,

9. odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka roka zakupa javnu površinu dovesti u prvobitno stanje ili opis stanja ukoliko se ne dovodi u prvobitno stanje.

Članak 21.

Ugovor o zakupu javne površine prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom.

Zakupodavac će otkazati Ugovor o zakupu i zadržati jamčevinu ako zakupnik:

- ne započne koristiti zakupljenu površinu, odnosno ne započne obavljati djelatnost na način i na površini opisanim u ugovoru u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora,

- koristi javnu površinu za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u Ugovoru o zakupu, bez suglasnosti zakupodavca,

- ne plati zakupninu tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca u tijeku godine,

- ne postavi privremeni objekt sukladno odredbama ove Odluke i Ugovora o zakupu,

- u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredbi ove Odluke i Ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o zakupu zbog razloga opisnih u prethodnom stavku, zakupnik nema pavo na korištenje otkaznog roka.

Članak 22.

Zakupodavac može Odlukom Gradonačelnika odobriti nasljednicima zakupnika i pravnim slijednicima zakupnika stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika, pod uvjetom da isti nastavi obavljati djelatnost iz Ugovora te da je podmirio zakupninu i sve ostale troškove i obveze nastale iz Ugovora.

V. VISINA ZAKUPNINE

Članak 23.

Način formiranja cijene i visina zakupnine određeni su Odlukom o visini zakupnine za zemljišta za postavu privremenih i pokretnih objekata koju temeljem ove Odluke donosi Gradonačelnik.

VI. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Služba održivog razvoja Jedinstvenog upravnog odjela.

U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu odluke,

- narediti, odnosno zabraniti zakupnicima izvršenje radnje ukoliko utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama Odluke,

- naložiti uklanjanje objekta postavljenog suprotno odredbama Odluke,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

- izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne,

- poduzimati i ostale mjere na koje je ovlašten.

Mandatne novčane kazne iz 1. stavka ovog članka određene su Odlukom o komunalnom redu i Odlukom o visini zakupnine za zemljišta za postavu privremenih i pokretnih objekata.

Članak 25.

Jedinstveni upravni odjel rješenjem će narediti uklanjanje privremenih objekata u slučajevima:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno,

3. ako je privremeni objekt postavljen bez Ugovora o zakupu,

4. ako je Ugovor prestao istekom roka ili otkazom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Postojeći Ugovori ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni, pod uvjetom usklađenja s odredbama ove i ostalih odnosnih odluka u roku od 60 dana.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/03).

Članak 28.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 372-03/09-01/7

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 30. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr