SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD KRALJEVICA
57

28.

Temeljem članka 10. stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08 - Uredba, 116/08), članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09) te članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i lokacijama na kojima se može
obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih
usluga izvan prostorija

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i lokacije na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija na području Grada Kraljevice.

Članak 2.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i lokacije za prodaju robe na klupama, automatima, pokretnim prodavačima i prigodnu prodaju.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnim radnjama, uslužnim napravama i šatorima.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i lokacije za smještaj naprava za zabavu i zabavnih parkova.

Uvjeti i lokacije za prodaju robe u kioscima uređeno je Odlukom o lokaciji i uvjetima za postavu privremenih objekata.

U Gradu Kraljevici ne postoji tržnica na malo.

Članak 3.

Pojmovi iz članka 2. stavka 1. ove Odluke definirani su Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija.

Definicije pojmova iz članka 2. stavaka 2. i 3. ove Odluke:

a) pokretna radnja - prostorno neovisna i mobilna prostorna jedinica predviđena za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga.

b) uslužna naprava - automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i sl.

c) šator - demontažni zatvoreni prostor lake konstrukcije bez trajnih veza s podlogom. Na prodaju i pružanje usluga u šatoru primjenjuju se odnosne odredbe ove Odluke s obzirom na vrstu i način obavljanja djelatnosti.

d) naprava za zabavu - uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih (vrtuljak, jastuk za skakanje, vlak, automobili na baterije i sl.).

e) zabavni park - prostorno zaokružena i funkcionalno određena cjelina koja sadrži tri ili više naprava za zabavu.

f) prodajna klupa - lako prenosiv i tipiziran element predviđen za uličnu prodaju, predstavljanje proizvoda i pružanje usluga.

Članak 4.

Na objekte naznačene u članku 3. ove Odluke ne smiju se dograđivati krovišta, fiksne nadstrešnice i slično.

Članak 5.

Postava objekata iz članka 2. ove Odluke može biti stalna (postavljena tijekom cijele godine), sezonska (postavljena od 1. lipnja do 1. listopada) ili prigodna.

Članak 6.

Prigodna prodaja i pružanje usluga odobrava se prigodom državnih, gradskih i vjerskih blagdana, kulturnih i zabavnih priredaba te sajmova i izložbi.

II. ODOBRENJE

Članak 7.

Za prodaju i usluge iz članka 1. ove Odluke potrebno je ishoditi odobrenje Grada Kraljevice. Odobrenje izdaje Gradonačelnik Grada Kraljevice.

Iznimno, za prodaju i usluge na rok do tri dana, odobrenje izdaje Komunalni redar. Ova Odredba se ne odnosi na prigodnu prodaju i usluge.

Odobrenje za postavu šatora i zabavnog parka donosi Gradonačelnik Grada Kraljevice.

Članak 8.

Odobrenje za prodaju i pružanje usluga na prodajnim klupama, automatima, uslužnim i napravama za zabavu te pokretnim radnjama izdaje se na rok do godinu dana.

Prodaja unutar javnih i ugostiteljskih objekata odobrava se po zahtjevu na rok do godinu dana.

Odobrenje za prodaju pokretnim prodavačima izdaje se na rok do godinu dana.

Odobrenje za prigodnu prodaju izdaje se na vrijeme trajanja prigode.

III. UVJETI PRODAJE I PRUŽANJA USLUGA

Članak 9.

Pored općih uvjeta propisanih odnosnom zakonskom regulativom propisuju se i sljedeći uvjeti:

Klupe, radnje, naprave i ostali objekti na/u kojima se vrši prodaja ili pružaju ugostiteljske usluge moraju biti neoštećeni, oličeni i uredni.

Prilikom pružanja ugostiteljskih usluga moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti:

a) voćni sokovi i bezalkoholni napitci poslužuju se u izvornoj ambalaži ili u plastičnim čašama;

b) pivo se poslužuje u izvornoj ambalaži ili u plastičnim čašama;

c) žestoka pića, vino i mješavine poslužuju se u plastičnim čašama;

d) hrana se uslužuje na jednokratnim tanjurićima ili podlošcima uz uporabu jednokratnog pribora;

e) uz mjesto pružanja usluga mora biti osigurana fiksna ili pokretna posuda za otpatke;

f) ugostitelj, osim kod pružanja usluga u pokretnim radnjama, mora imati ili ugovoriti uporabu sanitarnog čvora za zaposlene i goste, na udaljenosti manjoj od 100 m.

IV. LOKACIJE

Članak 10.

Lokacije za stalnu, sezonsku i prigodnu prodaju robe i pružanje usluga na prodajnim klupama, automatima, uslužnim i napravama za zabavu definirane su ucrtom na katastarskoj podlozi i sastavni su dio ove Odluke.

Članak 11.

Iznimno, prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga na klupama može se odobriti unutar javnih objekata.

Prodaja automatima može se odobriti unutar ugostiteljskih objekata.

Članak 12.

Pokretna prodaja odobrava se u pravilu na parkiralištima, ugibalištima i proširenjima.

Pokretna prodaja ne smije se vršiti na prometnicama, zelenim površinama, parkovima i spomenicima kulture. Iznimno, pokretna prodaja koja se obavlja bez prijevoznog sredstva može se odobriti na pješačkim površinama, plažama i sportskim objektima.

Pokretna prodaja mora se obavljati unutar sredstva pokretne prodaje.

Prilikom odobrenja opisuje se točna ruta prodaje.

Članak 13.

Odobrenje se može, temeljem zahtjeva, produžiti na naredni rok.

Objekt za koji je izdano odobrenje mora raditi cijelo vrijeme za koje je izdano odobrenje u skladu s odobrenim radnim vremenom.

V. IZGLED

Članak 14.

Uz zahtjev za odobrenje iz članka 7. stavci 1. i 3. ove Odluke potrebno je priložiti uz opis djelatnosti tekstualni i grafički prikaz prodajne jedinice.

Gradonačelnik može, ukoliko procijeni da bi zahtijevana prodaja i izgled prodajne jedinice narušila urbanističke, prometne, ambijentalne, turističke, povijesne, prirodne i sl. karakteristike lokacije, odbiti izdati rješenje.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Prodaja ili pružanje usluga za koje nije izdano odobrenje ili se vrši suprotno odredbama odobrenja sankcionira se prema odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Kraljevice i odnosnim zakonskim odredbama.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o uvjetima i lokacijama na kojima se može obavljati prodaja robe i pružanje ugostiteljskih usluga izvan prostorija (»Službene novine PGŽ« broj 34/03).

Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 330-01/09-01/14

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 30. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr