SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD KRALJEVICA
57

27.

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06 i 146/08), članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. donosi

ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku upravljanja
nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupanje tijela Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grad) u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice izuzev postupka davanja u zakup poslovnih prostora i javnih površina, postupka davanja u najam stanova u vlasništvu Grada te postupka prodaje i davanja na korištenje grobnog mjesta, groba i niše, koji su postupci uređeni drugim općim aktima Grada.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. »nekretnina« označava neizgrađeno ili izgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, poslovnu zgradu, poslovni prostor, garažu, stambenu zgradu, stan kao posebni dio zgrade, javnu površinu te druge čestice zemljišne površine zajedno sa svime što je sa zemljištem spojeno na površini ili ispod nje pod uvjetom da se nalazi na području Grada Kraljevice i da je Grad Kraljevica nositelj prava vlasništva ili izvanknjižni vlasnik ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni i samostalni posjednik te nekretnine,

2. »raspolaganje nekretninom« označava odluku o dvostranom ili jednostranom pravnom poslu kojemu je cilj nekretninu u vlasništvu ili u posjedu Grada Kraljevice prenijeti u vlasništvo stjecatelja (otuđiti je) ili osnovati stvarni teret na nekretnini u korist ili na teret Grada Kraljevice ili osnovati pravo građenja u korist nositelja prava građenja ili odluku o stjecanju nekretnine u korist Grada Kraljevice ili o izgradnji građevine na vlastitoj nekretnini ili o drugom načinu i obliku korištenja ili uređenja nekretnine,

3. »upravljanje nekretninom« označava održavanje nekretnine u vlasništvu ili posjedu Grada Kraljevice u funkcionalnom stanju nužnom za normalno korištenje te provođenje postupka koji prethodi raspolaganju nekretninom,

4. »građevinsko zemljište« označava izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje je dokumentima prostornog uređenja predviđeno za izgradnju građevine ili za drugi način i oblik korištenja ili uređenja, a nalazi se unutar građevinskog područja Grada Kraljevice,

5. »poljoprivredno zemljište« označava neizgrađeno zemljište izvan građevinskog područja Grada Kraljevice, kultivirano ili nekultivirano, pod uvjetom da je Grad Kraljevica nositelj prava vlasništva ili izvanknjižni vlasnik ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni i samostalni posjednik toga zemljišta,

6. »poslovni prostor« označava poslovnu zgradu ili poslovnu prostoriju (prostorije) ili garažu pod uvjetom da je Grad Kraljevica nositelj prava vlasništva ili izvanknjižni vlasnik ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni i samostalni posjednik te poslovne zgrade, prostora ili garaže,

7. »gradski stan« označava stan u smislu Zakona o najmu stanova pod uvjetom da je Grad Kraljevica nositelj prava vlasništva ili izvanknjižni vlasnik ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni i samostalni posjednik toga stana,

8. »gradski socijalni stan« označava gradski stan koji je kupljen, izgrađen ili rekonstruiran sredstvima iz proračuna Grada Kraljevice osiguranim za potrebe socijalne skrbi ili koji je po posebnoj odluci Gradskog poglavarstva Grada Kraljevice dobio status socijalnog stana.

Članak 3.

Gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Kraljevice upravljaju nekretninama u vlasništvu Grada temeljem vlasničkih ovlasti, a pod uvjetima i na način propisan Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim zakonima i propisima RH i ovom Odlukom.

Gradonačelnik i Gradsko vijeće upravljaju nekretninama na načelima zakonitosti i svrsishodnosti, u skladu s namjenom nekretnina i u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Grada i osiguranje društvenih i socijalnih interesa.

Stručne poslove u izvršenju prava iz prethodnog stavka obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Odluke gradonačelnika i Gradskog vijeća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada predstavljaju akt poslovanja.

II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 4.

Ovom Odlukom se naročito uređuje:

- stjecanje, raspolaganje i upravljanje nekretninama

- provođenje natječaja za prodaju odnosno zamjenu nekretnina

- ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na nekretninama.

Sredstva dobivena otuđenjem nekretnina Grada moraju se, sukladno pozitivnim propisima, trošiti u kapitalna ulaganja.

Članak 5.

U sklopu stjecanja, raspolaganja, upravljanja i korištenja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice, Grad:

- uređuje vlasničko-pravno stanje nekretnina

- vrši investicijsko i tekuće održavanje nekretnina

- uređuje građevinsko zemljište pripremom zemljišta za izgradnju (uređenje vlasničko-pravnog stanja, izrada prostornih dokumenata) te osigurava izgradnju komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje

- vrši izgradnju ili drugi oblik i način uređenja i korištenja građevinskog zemljišta

- prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište pripremljeno za izgradnju

- prodaje uređeno neizgrađeno građevinsko zemljište

- prodaje izgrađeno građevinsko zemljište

- formira građevinske čestice i okućnice

- prodaje i druge nekretnine

- izdaje koncesije sa ili bez prava građenja

- pokreće postupak urbane komasacije

- osniva pravo građenja na svojim nekretninama

- osniva stvarne terete na svojim nekretninama

- kupuje i prima na dar nekretnine

- mijenja nekretnine u vlasništvu Grada s nekretninama trećih osoba

- priznaje pravo vlasništva trećim osobama (izdaje tabularne isprave podobne za uknjižbu prava vlasništva)

- vrši i druga vlasnička prava u skladu sa zakonom i općim aktima Grada Kraljevice.

Članak 6.

Pod uređenjem vlasničko-pravnog stanja nekretnina podrazumijevaju se sve službene radnje i postupci koje Grad poduzima radi:

- identifikacije određene nekretnine

- uvida u katastarski operat zemljišta radi utvrđivanja oznake nekretnine

- saznanja o zemljišnoknjižnom nositelju prava vlasništva na nekretnini.

Kada je zemljišnoknjižni nositelj prava vlasništva na nekretnini različit od Grada Kraljevice, Grad će poduzeti odgovarajući pravni posao ili pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom upravne ili sudske vlasti ili potaknuti donošenje odluke nadležnog predstavničkog tijela radi stjecanja prava vlasništva na nekretnini i upisa toga prava u zemljišnim knjigama u svoju korist.

Članak 7.

Grad može stjecati nekretnine kada je to potrebno radi izgradnje, rekonstrukcije građevina, privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom za obavljanje djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje osigurava jedinica lokalne samouprave, radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture i u drugim opravdanim slučajevima.

Gradonačelnik donosi odluku o stjecanju nekretnina do vrijednosti 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju nekretnine. Odluka mora biti obrazložena.

Gradsko vijeće donosi odluku o stjecanju nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju nekretnine.

Pri stjecanju nekretnine vodi se računa o tržišnoj cijeni nekretnine.

Gradonačelnik Grada je ovlašten pregovarati s vlasnikom nekretnine o kupnji nekretnine.

Ugovor o kupnji nekretnine može se zaključiti izravnom pogodbom kada to predviđaju posebni zakonski propisi.

Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju na otuđenje nekretnine.

Članak 8.

Građevinsko zemljište priprema se za građenje građevina i uređenje javnih površina čiji je investitor Grad kao i za prodaju zemljišta i osnivanje prava građenja na zemljištu.

Priprema građevinskog zemljišta obuhvaća: izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, ishođenje lokacijske dozvole, izradu i provedbu geodetskog elaborata, utvrđivanje komunalnog doprinosa, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, zamjena i sl.) kao i druge radnje potrebne za pripremu građenja ili uređenja zemljišta.

Priprema građevinskog zemljišta financira se iz Proračuna grada i to iz prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda ostvarenih gospodarenjem nekretninama u vlasništvu Grada.

III. PRODAJA NEKRETNINA

Članak 9.

Početna (najniža) cijena nekretnine utvrđuje se u visini tržišne cijene nekretnine sukladno procjeni vrijednosti stalnog sudskog vještaka građevinske struke. Procjena vrijednosti nekretnina se periodično usklađuje s tržišnim cijenama, a najmanje jednom godišnje.

Članak 10.

Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina sukladno ukupnoj vrijednosti nekretnine kako je navedeno u članku 7. ove Odluke.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja mora sadržavati:

- oznaku i površinu nekretnine

- oznaku vlasničkog (1/1) ili suvlasničkog dijela nekretnine izraženu u idealnom dijelu, a ako je moguće i realnom dijelu

- kratki opis i namjenu nekretnine

- početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po četvornom metru

- rok za podnošenje ponuda.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja po potrebi može sadržavati i druge elemente kao što su: podaci o opremljenosti nekretnine, podaci o namjeni prostora, podatak o obvezi i visini komunalnog doprinosa, rok za zaključenje ugovora, uvjete za raskid ugovora, visinu jamčevine i dr.

Članak 11.

Na temelju odluke o raspisivanju natječaja, stručne službe Grada pripremaju i objavljuju natječaj o prodaji nekretnine u jednom od javnih glasila.

Tekst natječaja sadrži:

- oznaku i površinu nekretnine

- oznaku vlasničkog (1/1) ili suvlasničkog dijela nekretnine izraženu u idealnom dijelu, a ako je moguće i realnom dijelu

- kratki opis i namjenu nekretnine

- početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po četvornom metru

- iznos jamčevine (najmanje 10% od početne cijene)

- tko ima pravo sudjelovati na natječaju

- oznaku dokumentacije koja mora dostavljena uz ponudu

- podatak o obvezi učešća ponuđača u financiranju uređenja nekretnine, ako je takva obveza utvrđena

- opis uvjeta i rok uređenja nekretnine sukladno programu mjera, ako postoji takva obveza

- podatak o potrebi ishodovanja lokacijske dozvole, ako postoji takva obveza

- način, rok i mjesto za podnošenje ponude s napomenom da se ponuda podnosi u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom »ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - NE OTVARATI«

- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem

- razlog za raskid ugovora

- rok za obavijest ponuđača o najpovoljnijoj ponudi

- odredba da najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Gradom.

Članak 12.

Natječaj provodi Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo broji tri (3) člana i tri (3) zamjenika člana. Povjerenstvo imenuje gradonačelnik iz redova službenika Grada.

Članak 13.

Po proteku roka za dostavu ponuda po natječaju, Povjerenstvo otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik o svom radu.

Najprije se otvaraju zakašnjele ponude što se unosi u zapisnik. Za zakašnjele ponude Povjerenstvo će predložiti donošenje zaključka o odbacivanju ponude.

Potom se otvaraju pravovremeno pristigle ponude. Utvrđuje se da li ponudama prileži sva natječajem zatražena dokumentacija. Za ponude s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo će predložiti donošenje zaključka o odbijanju ponude.

Na kraju se razmatraju pravovremeno pristigle ponude sa svom potrebnom dokumentacijom i iznos ponuđene cijene. Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 14.

Ako je ponuđač ponudio drukčije uvjete kupovine nekretnine od onih koji su objavljeni u natječaju ili ako je ponudio cijenu nižu od početne cijene, konstatirat će se da ponuđač ne ispunjava uvjete natječaja.

Članak 15.

Javni natječaj smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete javnog natječaja i koja nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u oglasu o javnom natječaju.

Članak 16.

Ako su dva ili više ponuđača ponudila istu cijenu za nekretninu, najpovoljnijim ponuđačem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.

Članak 17.

Na temelju zapisnika Povjerenstva, gradonačelnik/Gradsko vijeće može donijeti sljedeće zaključke:

1. nepravovremene ponude se odbacuju,

2. pravovremene, a nepotpune ponude se odbijaju zbog neispunjenja uvjeta iz natječaja,

3. između pravovremenih i potpunih ponuda utvrđuje se najpovoljnija ponuda.

Protiv odluke gradonačelnika/Gradskog vijeća iz stavka 1. ovog članka ne može se uložiti žalba, ali nezadovoljna stranka može u roku od 30 dana po primitku odluke pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Članak 18.

Ponuđaču koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuđač koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Članak 19.

Gradonačelnik/Gradsko vijeće može u opravdanim okolnostima utvrditi mogućnost obročnog plaćanja cijene.

Odredbe članka 9. do 19. ove Odluke na odgovarajući način se primjenjuju na raspisivanje natječaja za ostale vidove raspolaganja nekretninama.

Članak 20.

Gradonačelnik/Gradsko vijeće može donijeti odluku o sklapanju ugovora izravnom pogodbom i prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine:

1. kada je odgovarajućim prostornim planom izričito predviđeno oblikovanje nove parcele (ili je lokacijskom dozvolom to moguće), vlasniku zemljišta koje sa gradskim zemljištem čini novu građevnu parcelu, prodat će se zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu Grada predviđeno za formiranje te nove parcele pod uvjetom da je površina zemljišta u vlasništvu/suvlasništvu Grada manja od 50% površine nove parcele,

2. za formiranje građevinske parcele (okućnice) na kojoj je već izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe, a građevinska parcela se formira suglasno lokacijskoj dozvoli ili odgovarajućem prostornom planu,

3. za usklađenje (legalizaciju) građevina izgrađenih na građevinskom zemljištu u vlasništvu ili suvlasništvu Grada ukoliko postoje zakonski uvjeti za priznanje prava vlasništva,

4. radi razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom ukoliko je suvlasnički dio Grada manji od 1/2 dijela,

5. radi zamjene nekretnina u postupku formiranja građevne parcele utvrđene utvrđene prostornim planom (urbanističkim planom) ili lokacijske dozvole utvrđene dokumentom prostornog uređenja,

6. u slučajevima predviđenim posebnim Zakonom.

IV. OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA

Članak 21.

Grad može, temeljem odluke gradonačelnika/Gradskog vijeća, zamjenjivati nekretnine radi:

1. razvrgnuća suvlasničke zajednice

2. stjecanja vlasništva na građevinskom zemljištu ili drugim nekretninama radi privođenja zemljišta ili postojećih objekata namjeni utvrđenoj prostornim planovima

3. u drugim opravdanim slučajevima.

Članak 22.

Na zemljištu u vlasništvu Grada mogu se ugovorom osnivati prava služnosti u korist vlasnika povlasne nekretnine, nositelja prava građenja na njoj ili u korist određene osobe.

O osnivanju služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada, odlučuje gradonačelnik uz uvjete:

1. ako je to nužno za odgovarajuće korištenje povlasne nekretnine

2. ako se time bitno ne ograničava korištenje nekretnine u vlasništvu Grada - poslužne nekretnine

3. ako se Gradu isplati aktom o zasnivanju služnosti utvrđena naknada.

Naknada za zasnivanje stvarne služnosti utvrđuje se odlukom o zasnivanju.

Kada se služnost zasniva radi postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za Grad, gradonačelnik može donijeti odluku da se služnost zasniva bez naknade.

O zasnivanju služnosti Grad i predlagatelj zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 23.

Na nekretnini u vlasništvu Grada može se osnovati pravo građenja u korist druge osobe.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Grada kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja.

Pravo građenja zasniva se na rok duži od 10 godina.

Rok na koji se osniva pravo građenja i visinu naknade za ustanovljeno pravo građenja utvrđuje se odlukom gradonačelnika.

Pravo građenja može se iznimno osnovati bez naknade ako se osniva u korist trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu te djelomičnom ili većinskom vlasništvu Grada.

Članak 24.

Zasnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Grada može se dozvoliti iznimno ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje funkcije Grada.

Pod interesom Grada u smislu stavka 1. ovog članka smatra se i interes trgovačkih društava, ustanova i drugih subjekata u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada.

O zasnivanju založnog prava odlučuje gradonačelnik/ Gradsko vijeće.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti:

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/08).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/09-01/8

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 30. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr