SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD KRALJEVICA
57

26.

Temeljem članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o lokaciji i uvjetima za postavu ugostiteljskih terasa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se

1. lokacije za postavu ugostiteljskih terasa na području Grada Kraljevice;

2. prostorni i tehnički uvjeti za postavu ugostiteljskih terasa.

Članak 2.

Ugostiteljska terasa je otvoreni prostor koji služi za ekonomsku konzumaciju jela i pića.

Ugostiteljska terasa ne može biti samostalna funkcionalna cjelina nego je funkcionalno i prostorno vezana uz ugostiteljski objekt. Samo se iznimno može dozvoliti postava terase odvojene od ugostiteljskog objekta prometnicom ili pješačkim prolazom.

Članak 3.

Ugostiteljska terasa može biti natkrivena ili zatvorena skidljivom konstrukcijom.

Stalna ugostiteljska terasa je ona terasa koja radi tijekom cijele godine.

Sezonska terasa je ona terasa koja radi od 1. lipnja do 1. listopada.

Prigodna terasa je ona koja je otvorena prigodom određenih događaja.

II. SMJEŠTAJ

Članak 4.

Ugostiteljske terase se mogu smjestiti na javnim površinama ili privatnim parcelama u zonama namijenjenim Prostornim planom za stanovanje, gospodarsku, ugostiteljsko - turističku, sportsko-rekreacijsku i infrastrukturnu namjenu.

Članak 5.

Lokacije za postavljanje ugostiteljske terase ne smiju se odrediti:

- na površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje vozila,

- na površinama na kojima bi terasa ometala nesmetano odvijanje pješačkog prometa,

- na javnim zelenim površinama i parkovima.

III. ODOBRENJE

Članak 6.

Za otvaranje ugostiteljske terase potrebno je podnijeti zahtjev Gradu Kraljevici koji sadrži skicu smještaja i opis opreme, predviđeni režim rada, te eventualni način natkrivanja ili zatvaranja.

Izrada podloge terase i eventualnih konstrukcija natkrivanja i zatvaranja podliježe odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 7.

Uvjeti iz članka 5. ove Odluke utvrđuju se odobrenjem koje donosi Gradonačelnik Grada Kraljevice za svaki pojedini zahtjev.

Članak 8.

Temeljem ove Odluke i postavljenog zahtjeva Gradonačelnik izdaje odobrenje za otvaranje ugostiteljske terase na rok do pet godina.

Gradonačelnik može, ukoliko procijeni da bi smještaj ugostiteljske terase narušio urbanističke, prometne, ambijentalne, povijesne, prirodne i slične karakteristike lokacije, odbiti izdati rješenje, odnosno uvjetovati izgled terase.

Odobrenje se može, temeljem zahtjeva, produžiti na naredni rok.

Gradonačelnik može dozvoliti sezonsku ili prigodnu postavu ugostiteljske terase.

Terasa za koju je izdano odobrenje mora raditi cijelo vrijeme za koje je izdano odobrenje u skladu s odobrenim radnim vremenom.

IV. IZGLED

Članak 9.

Terase moraju imati uređenu podnu plohu, te standardnu opremu za konzumaciju jela i pića.

Ukoliko terasa neposredno graniči s kolnikom mora imati zaštitu prema prometnici minimalno 60 cm visine. Zaštita može biti u vidu fiksne ili teško pokretne ograde ili cvjetnjaka.

Terasa može imati zaštitu od sunca u vidu pokretnih suncobrana ili sklopivih tendi. Tende mogu biti pričvršćene na fasadu ili samostojeće.

Stalne terase mogu biti zatvorene skidljivim sredstvima.

Članak 10.

Na javnim površinama nije dozvoljena uporaba fiksne opreme i zaštite, odnosno opreme i zaštite pričvršćene za podnu plohu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ugostiteljske terase koje su postavljene prije stupanja na snagu ove Odluke moraju se uskladiti s odredbama Odluke u roku od godinu dana.

Članak 12.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi komunalni redar Grada Kraljevice.

Terase postavljene bez odobrenja ili u suprotnosti s odobrenjem sankcioniraju se po odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Kraljevice.

Članak 13.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o lokaciji i uvjetima za postavu ugostiteljskih terasa (»Službene novine PGŽ« broj 34/03).

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 335-01/09-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 30. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr