SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
OPĆINA MRKOPALJ
4

8.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/01), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti
koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji,
te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti na obavljanje pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji, te utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije.

Članak 2.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja poslova sljedećih komunalnih djelatnosti:

- crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- obavljanje pogrebnih poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Koncesija u smislu ove Odluke može se dati na vrijeme do deset godina.

Članak 4.

Odluka o davanju koncesije donosi se na temelju javnog prikupljanja ponuda ili na temelju javnog natječaja.

Odluku o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda, odnosno javnog natječaja donosi Općinsko vijeće.

Članak 5.

Javni poziv za prikupljanje ponuda ili javnog natječaja radi obavljanja komunalnih poslova iz članka 2. ove Odluke objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Mrkopalj i u sredstvima javnog priopćavanja i mora sadržavati:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- područje na kojem će se poslovi koji su predmet koncesije obavljati,

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijene i način plaćanja pružene usluge,

- rok za podnošenje ponude (ne kraći od petnaest dana)

- obvezu dostavljanja podataka o ponuđaču (ime i prezime, prebivalište, rješenje o upisu u sudski registar za pravne, te obrtnicu za fizičke osobe iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koje su predmet natječaja),

- obvezu dostavljanja kopije javne isprave o stručnoj spremi (za dimnjačarske poslove),

- obvezu o dostavljanju podataka o dosad izvođenim poslovima za koje se natječe.

Članak 6.

Postupak javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Općinsko vijeće, dok stručne i administrativne poslove obavlja Odjel za komunalne djelatnosti Općine Mrkopalj.

Vrijeme i mjesto održavanja sjednice Općinskog vijeća na kojoj će se izvršiti javno otvaranje ponuda, objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Mrkopalj najmanje pet dana prije održavanja iste.

Općinsko vijeće može poništiti javno prikupljanje ponuda, odnosno natječaj bez obveze davanja obrazloženja natjecateljima.

Članak 7.

Odluku o davanju koncesije nakon otvaranja ponuda donosi Općinsko vijeće pri čemu naročito obraća pozornost na slijedeće elemente ponude:

- sposobnost za ostvarivanje koncesije,

- povoljnost ponude /tehnička i financijska/,

- poslovni ugled podnositelja ponude,

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 8.

Na temelju odluke, Općinsko vijeće zaključuje ugovor o koncesiji u roku 15 dana od dana objave odluke u »Službenim novinama«.

Članak 9.

Ugovor o koncesiji prestaje važiti u slučaju:

- isteka vremena na koje je koncesija dodijeljena,

- prestanka pravne ili smrti fizičke osobe - korisnika koncesije,

- otkaza ugovora o koncesiji,

- sporazuma stranaka

Članak 10.

Ugovori sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-04-5

Mrkopalj, 19. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Ivan Butković, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr