SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

177.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. rujna 2009. godine, donio je

IZMJENE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/ 08 i 21/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2009. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1. Tehnička priprema za sanaciju pokosa i

građevina, obalnih i potpornih zidova, puteva,

staza i armirano betonskih konstrukcija;

snimak stanja u podmorju 23.000,00 kn

2. Građevinsko-obrtnički radovi održavanja

objekata i uređaja na plažama (sanitarnih

objekata, obalnih zidova, sunčališta,

staza, stubišta i ograda), dohranjivanje

plaža šljunkom 753.000,00 kn

3. Pripremni radovi za postavu sanitarnog

čvora na plaži Igralište 10.000,00 kn

4. Održavanje obalnog puta

Preluk-Kostabela 42.000,00 kn

5. Održavanje hortikulture i uklanjanje

otpada na pomorskom dobru od Pećina

do Preluka 64.000,00 kn

6. Sanacija stjenskih pokosa 70.000,00 kn

7. Održavanje opreme na plažama (tobogani,

stube za pristup u more i dr.) 100.000,00 kn

8. Naknada Vijeću za davanje koncesijskog

odobrenja 30.000,00 kn


UKUPNO: 1.092.000,00 kn«


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

» Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 1.092.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-04/18-9

Ur. broj: 2170/01-10-30-09-1

Rijeka, 22. rujna 2009.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr