SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

171.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji/zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke, označeno kao dio k.č. broj 1990/4 i dio k.č. 1997/23 približne površine 2.084 m2 u k.o. Srdoči, radi gradnje dvije višeobiteljske stambene građevine u Marčeljevoj dragi - gradilište oznake »1« i »2«, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 100,00 e/m2 odnosno ukupno 208.400,00 e plativo u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB važećem na dan ispostavljanja računa.

2. Grad Rijeka izvršit će zamjenu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, označenog kao dio k.č. 1990/4, upisane u z.k.ul. 3217 i dio k.č. 1997/23, upisane u z.k.ul. 4596 obje u k.o. Srdoči u površini od 38 m2 za dio k.č. 1997/22, upisane u z.k. ul. 731 k.o. Srdoči u površini od 13 m2, vlasništvo Vitomira i Vladimira Jardas, svakoga u 1/2 dijela, oboje iz Rijeke, Mate Balote 3.

Za razliku u površini zemljišta Jardas Vitomir i Jardas Vladimir platiti će kupoprodajnu cijenu u iznosu od 100 e/m2 što za ukupno 25 m2 iznosi 2.500,00 e plativo u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB važećem na dan ispostavljanja računa.

3. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju/zamjenu nekretnina iz točke 1. i 2. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 10. lipnja 2009. godine, utvrđuje se JARDAS VITOMIR za sebe i kao punomoćnik Jardas Vladimira, oboje iz Rijeke, Mate Balote broj 3.

4. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će u ime Grada Rijeke Predugovor o prodaji i zamjeni nekretnina s JARDAS VITOMIROM iz Rijeke, Mate Balote 3.

5. Cijenu zemljišta iz točke 1. i 2. ove Odluke u kunskoj vrijednosti prema srednjem tečaju HNB važećem na dan ispostavljanja računa, Jardas Vitomir platiti će Gradu Rijeci u dva obroka i to :

- 70% u roku od 15 dana od sklapanja Predugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina,

- 30% u roku od 15 dana od sklapanja Glavnog kupoprodajnog ugovora i ugovora o zamjeni nekretnina.

Točne oznake i površine zemljišta, te konačan ukupan iznos kupoprodajne cijene utvrdit će se Glavnim kupoprodajnim ugovorom nakon izrade parcelacije zemljišta temeljem ishođenih lokacijskih dozvola.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/150

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr