SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

168.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola
i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sredstvima za poticanje stvaralačke sposobnosti za pojedina stručna, znanstvena i umjetnička područja.

Darovitost, u smislu ove Odluke, je sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata (uradka) u jednom ili više područja iz stavka 2. ovoga članka.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik 3. i 4. razreda srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava slijedeće uvjete:

a. da je državljanin Republike Hrvatske,

b. da ima prebivalište na području Grada,

c. da nije stariji od 24 godine,

d. da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja, i to:

- učenik - najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja,

- student - najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu.

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik odnosno student:

- koji se obrazuje uz rad,

- koji je u okviru istog stupnja obrazovanja već stipendiran,

- student - apsolvent,

- student poslijediplomskog studija.

Članak 5.

Kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.)

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel na početku školske/akademske godine, na temelju odluke Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Natječaj se objavljuje u lokalnom dnevnom tisku i na web stranicama Grada.

Članak 7.

Tekst objave natječaja sadrži:

- opće uvjete za pristupanje natječaju,

- vrijeme trajanja natječaja,

- naziv tijela kojemu se podnose prijave,

- broj stipendija (učeničkih i studentskih).

Članak 8.

Provođenje postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika i studenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana.

Članak 9.

Nakon bodovanja i rangiranja pristupnika, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-lista, i to:

- prijedlog rang-liste za učenike trećeg i četvrtog razreda srednje škole,

- prijedlog rang-liste za studente.

Prijedlog rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 5. ove Odluke.

Članak 10.

Prijedlog rang-lista iz članka 9. ove Odluke, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Gradonačelnik utvrđuje rang-listu za pristupnike/učenike i rang-listu za pristupnike/studente.

Rang-liste iz stavka 2. ovoga članka objavljuju za na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na web stranicama Grada.

Svaki pristupnik natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku u roku osam dana od dana objave rang-lista.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada.

Odluka po prigovoru mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena pristupniku u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Članak 11.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane u članku 13. ove Odluke.

Ugovor o stipendiranju sa učenikom/studentom u ime Grada sklapa Odjel.

Članak 12.

Broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Od ukupno utvrđenog godišnjeg broja stipendija za koji se objavljuje natječaj iz članka 6. ove Odluke, 30% namijenjeno je za učeničke, a 70 % za studentske stipendije.

Članak 13.

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje kako slijedi:

- učenik, uspješnim završetkom razreda i prijelazom u viši razred, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 3,50,

- student, uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku odnosno apsolventsku godinu, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 3,00 i najmanje 55 ECTS bodova,

- student stručnog studija i student preddiplomskog sveučilišnog studija, uspješnim završetkom studija s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 3,00 na završnoj studijskoj godini te upisom na višu razinu studija,

- student-apsolvent, za najviše jednu apsolventsku godinu,

- zadržavanjem prebivališta na području Grada.

Članak 14.

Pravo na stipendiju prestaje studentu koji završava obrazovanje sa stručnim studijem ili preddiplomskim sveučilišnim studijem i to završetkom studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 15.

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od devet mjeseci školske /akademske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz članka 13. ove Odluke.

Stipendija se isplaćuje od prvog do desetog u mjesecu za tekući mjesec.

Radi ostvarivanja prava na stipendiju u smislu stavka 1. ove Odluke, korisnik stipendije dužan je dostaviti uvjerenje o upisu u narednu školsku/akademsku godinu s prosjekom ocjena (a student i ECTS bodova) za završeni razred/ studijsku godinu te uvjerenje o prebivalištu (koje ne smije biti starije od mjesec dana).

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana od dana završetka obrazovanja dostaviti potvrdu o završetku srednjoškolskog /visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju.

Članak 16.

Korisniku stipendije koji ne završi uspješno razred/ studijsku godinu u smislu članka 13. ove Odluke ili prekine obrazovanje, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, korisnik stipendije dužan je vratiti primljeni iznos stipendije za odnosnu školsku/akademsku godinu koja se uvećava za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja od godine dana nakon završetka školske/akademske godine.

Članak 17.

Učenik koji ostvari godišnji prosjek ocjena od najmanje 4,50 odnosno student 4,00 i 55 ECTS bodova oslobađa se vraćanja stipendije u cijelosti.

Ako korisnik stipendije ostvari, i to:

- učenik, prosjek ocjena od 3,50 do 4,49 odnosno student od 3,00 do 3,99 i 55 ECTS bodova, dužan je vratiti iznos u visini od 50% primljenog iznosa stipendije u toj školskoj/ akademskoj godini,

- učenik, prosjek ocjena 3,49 odnosno student 2,99 i 54 ECTS bodova te ispod tih vrijednosti, gubi pravo na nastavak stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u toj školskoj/akademskoj godini.

Obveza vraćanja stipendije u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se na studenta koji svoje obrazovanje završava sa stručnim studijem ili sveučilišnim preddiplomskim studijem, ako u narednoj akademskoj godini uspješno završi taj studij i ostvari prosjek ocjena od najmanje 3,50. U slučaju da ne završi studij u narednoj akademskoj godini i ne ostvari prosjek ocjena od najmanje 3,50, dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije koju je primio u završnoj godini studija.

Student-apsolvent, koji u roku utvrđenom u članku 13. stavku 1. podstavku 4. ove Odluke ne diplomira, dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u toj akademskoj godini.

Iznos primljene stipendije kojeg je korisnik stipendije dužan vratiti uvećava se za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja od godine dana nakon završetka školske/akademske godine.

Članak 18.

Ako korisnik stipendije u slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest i slično) ne može ispunjavati ugovorne obveze, dužan je u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisani zahtjev Gradonačelniku radi reguliranja daljnjeg ostvarivanja prava na stipendiju.

Zahtjev se podnosi putem Odjela. Uz zahtjev, korisnik stipendije dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 19.

Korisnik stipendije Grada može biti učenik/student koji je istovremeno i korisnik drugih stipendija ili kredita.

Članak 20.

Odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Dosadašnji korisnik stipendije Grada koji je pravo na stipendiju ostvario na temelju Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/02 i 28/05) te ostvario pravo na nastavak primanja stipendije sukladno odredbama te Odluke, sklopit će sa Gradom ugovor o stipendiranju u smislu članka 11. stavka 2. ove Odluke.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/02 i 28/05).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/148

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-6

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 

Odluka o stipendiranju darovitih učenika  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=634&mjesto=51000&odluka=168
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr