SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

165.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za
naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od
roditelja-korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/04 i 26/08) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj- korisnik usluga:

- koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave,

- koji je strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj i živi na području Grada Rijeke, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odredbama ove Odluke koje se primjenjuju za roditelja- korisnika usluge koji ima prebivalište na području Grada Rijeke«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. riječi: »sukladno članku 6. stavku 1. točki 2. ove Odluke« zamjenjuju se riječima: »u visini najvećeg iznosa utvrđenog u članku 6. stavku 1. ove Odluke«.

Članak 3.

U članku 11. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Rijeke«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Odluke riječi: »pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »pripadnika nacionalnih manjina« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/148

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr