SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

163.

Na temelju članka 35. Zakona vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/08) u članku 2. stavku 1. podstavci 8. i 11. brišu se.

Dosadašnji podstavci 9., 10., 12. i 13. postaju podstavci 8., 9., 10. i 11.

U podstavku 11. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

»- zgrada u Rijeci, Ante Pilepića 1/a.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Poslovni prostor u HKD-u daje se u zakup za obavljanje kulturne i ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi Filodrammatice daje se u zakup za obavljanje kulturne djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Kalvarija 8 daje se u zakup za obavljanje kulturne djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Kružna ulica 4, 6 i 8 daje se u zakup za obavljanje kulturne i ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor Gradine Trsat daje se u zakup za pružanje turističko-informativnih usluga, za obavljanje kulturne djelatnosti te za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Brig 4 daje se u zakup za smještaj spomen-ateljea Belizara Bahorića.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, A. K. Miošića 10/1 daje se u zakup za smještaj knjižničnog fonda.

Poslovni prostor Marganova daje se u zakup za obavljanje kulturne i ugostiteljske djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Delta 5 daje se u zakup za obavljanje kulturne djelatnosti te kao skladišni prostor.

Poslovni prostor Skloništa br. 18 i br. 21 daje se u zakup za obavljanje glazbene djelatnosti.

Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Ante Pilepića 1/a daje se u zakup za smještaj knjižničnog fonda.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. riječi: »Poglavarstva Grada (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo)« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

U stavku 5. riječi: »5 članova« zamjenjuju se riječima: »3 člana«.

U stavku 6. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- kriterije za davanje u zakup, osim za poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i za skladišni prostor,«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. podstavku 2. riječi: »odnosno odgovarajući akt nadležnog tijela državne uprave za vjersku zajednicu,« brišu se.

U podstavku 3. riječi: »i 9.« brišu se.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. uvodni dio rečenice mijenja se i glasi:

»Za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje kulturnih djelatnosti, smještaj knjižničnog fonda, smještaj spomen-ateljea Belizara Bahorića, pružanje turističko- informativnih usluga te za obavljanje glazbene djelatnosti mogu se odrediti sljedeći kriteriji:..«

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Osim kriterija utvrđenih u članku 8. ove Odluke, odlukom o raspisivanju javnog natječaja mogu se utvrditi i drugi posebni kriteriji za davanje u zakup poslovnog prostora.«

Članak 9.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

» U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja ponude isti iznos zakupnine, najpovoljnija ponuda odredit će se primjenom kriterija iz članka 8. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke.«

U stavku 4. iza riječi: »ugostiteljske djelatnosti« briše se zarez i dodaje veznik »i«, a riječi:»i za obavljanje djelatnosti vjerske zajednice« brišu se.

Članak 10.

U članku 11. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 12. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/149

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-6

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr