SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

162.

Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o književnoj nagradi Drago Gervais

Članak 1.

U Odluci o književnoj nagradi Drago Gervais (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07) u članku 7. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo)« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odbor ima tri člana, a čine ga po jedan predstavnik Grada Rijeke, Gradske knjižnice Rijeka i Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.«

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječ: »Poglavarstvu« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelniku«.

U stavku 2. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članovi Odbora dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju naknadu.

Članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade imaju pravo na jednokratnu naknadu za rad u Povjerenstvu.

Visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka određuje Gradonačelnik.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/149

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-5

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=634&mjesto=51000&odluka=162
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr