SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

159.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o postupku donošenja Programa javnih potreba
u kulturi Grada Rijeke

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se rokovi, kriteriji te postupak izrade i donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program) za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) kao i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava.

II. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA ZA PROGRAME

Članak 2.

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Grad i njihovo uvrštavanje u Program provodi se putem javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) koji raspisuje Odjel gradske uprave za kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Poziv se objavljuje u javnim glasilima i na web stranici Grada, a otvoren je za podnošenje prijava najmanje 45 dana od dana njegove objave.

Poziv se objavljuje najkasnije do kraja srpnja tekuće kalendarske godine.

Članak 4.

Poziv se raspisuje za kulturne programe iz sljedećih područja kulturnih djelatnosti:

- zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

- muzejske djelatnosti,

- knjižnične djelatnosti,

- kazališne djelatnosti,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

- scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,

- filmske djelatnosti,

- knjižne i nakladničke djelatnosti i

- nove medijske kulture.

Članak 5.

Tekst Poziva obvezno sadrži područja kulturnih djelatnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika i rok za podnošenje prijava.

Članak 6.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne osobe ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

Pravo podnošenja prijave na Poziv nema dosadašnji korisnik Programa koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu sukladno ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 7.

Prijave programa podnose se u pisanom obliku na posebnim obrascima čiji sadržaj utvrđuje Odjel.

Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obvezno sadrži:

- prijedlog programa uz detaljno obrazloženje,

- financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, iznosu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te iznosu sredstava za koja se predlaže da ih sufinancira Grad.

Članak 8.

Prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.

Članak 9.

Obrazac prijave se može podići u prostorijama Odjela - Rijeka, Korzo 16, od dana objave Poziva ili isprintati s web stranice Grada Rijeke (www.rijeka.hr).

Članak 10.

Podnesene prijave na Poziv Odjel će objaviti na web stranici Grada.

III. POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA

Članak 11.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna vijeća Grada (u daljnjem tekstu: Kulturna vijeća) koja imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Kulturna vijeća donose Poslovnik o svom radu kojim se pobliže određuje način njihova rada.

Članak 12.

Pri stručnom vrednovanju prijedloga programa Kulturna vijeća primjenjuju opće i posebne kriterije.

Opći kriteriji utvrđuju se kako slijedi:

- stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa,

- kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja,

- kvaliteta, jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa u planiranom razdoblju,

- značenje za razvoj i poticanje urbane kulture Grada,

- poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti,

- sustavnost u programskom kontinuitetu i poticajni rezultati,

- programi poticanja i očuvanja kulturnog naslijeđa,

- programi edukacije i programi popularizacije kulturnih sadržaja,

- programi koji imaju sociokulturni značaj,

- programi usmjereni na međugradsku i međunarodnu suradnju kojima je osiguran reciprocitet, kao i programi koji pridonose predstavljanju kulture grada Rijeke u Hrvatskoj i svijetu,

- programi koji potiču približavanje umjetnosti djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje,

- programi s primjenom novih tehnologija i novih organizacijskih oblika u kulturi - partnerstvo, koprodukcija i umrežavanje,

- programi s osiguranim ili predviđenim ostalim izvorima financiranja.

Posebne kriterije utvrđuju Kulturna vijeća, svako za svoje područje kulturnog stvaralaštva.

U razradi kriterija Kulturna vijeća određuju sustav ocjenjivanja prijedloga programa te normative sufinanciranja prijedloga programa.

Posebni kriteriji iz stavka 3. ovoga članka objavljuju se na web stranici Grada.

Članak 13.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu.

Na temelju stručne ocjene iz stavka 1. ovoga članka Odjel izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.

Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Program se objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Grada.

IV. NAČIN PRAĆENJA KORIŠTENJA DODIJELJENIH SREDSTAVA

Članak 14.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada, sukladno raspodjeli utvrđenoj Programom, doznačuju se na žiro-račun korisnika u rokovima i na način utvrđen ugovorom o sufinanciranju javnih potreba u kulturi.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava, dinamika realizacije programa te drugi posebni uvjeti.

Članak 15.

O ostvarenju programa i utrošenim sredstvima korisnici su dužni podnijeti izvješće Odjelu u roku određenom ugovorom iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Izvješće treba sadržavati:

- opis izvršenog programa,

- financijski pregled ukupnih sredstava utrošenih za izvršenje programa,

- preslike plaćenih računa i obračun troškova sa specifikacijom sredstava iz Proračuna Grada,

- popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršeni program.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/05).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/142

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr