SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

157.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09 ) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2009. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/08) u članku 2. Glavi I. broj »18.231.000,00« zamjenjuje se brojem »16.282.000,00«.

U točki 1. broj »16.738.000,00« zamjenjuje se brojem »14.805.000,00«.

U točki 2. broj »800.000,00« zamjenjuje se brojem »784.000,00«.

U Glavi II. broj »35.649.000,00« zamjenjuje se brojem »34.973.000,00«.

U točki 1. broj »19.626.000,00« zamjenjuje se brojem »18.028.000,00«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova 264.000,00 kn

- tekuće održavanje (razni popravci na 4 javna WC-a),

- održavanje novih javnih WC-a (četiri nova automatska WC-a),

- atestiranje elektroinstalacija«.

U točki 3. broj »182.000,00« zamjenjuje se brojem »251.000,00«.

U točki 4. broj »982.000,00« zamjenjuje se brojem »2.931.000,00«.

U točki 5. broj »159.000,00« zamjenjuje se brojem »124.000,00«.

U točki 7. broj »55.000,00« zamjenjuje se brojem »50.000,00«

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Održavanje javnih površina - zaostalo
opremanje 2.331.000,00 kn

- pripremni radovi za uređenje okolnog područja Kazališnog parka ispred Hrvatskog

narodnog kazališta Ivana pl. Zajca - II. faza,

- tehnička priprema za sanaciju stjenskog pokosa u Ulici Račkog broj 44 (prijelazni rad),

- Izrada projekta za uređenje površine oko gradine Trsat,

- nastavak uređenja parka omeđenog Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šćitara i Mihanovićeve ulice - park Vojak,

- početak uređenja Cvetkovog trga.

- tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma istočno od kućnog broja 6 (prijelazni rad)«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu
Grada 313.000,00 kn

- interventni radovi uređenja okoliša,

- prijelazni radovi iz 2008. godine«.

Glava III. mijenja se i glasi:

»III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 25.762.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 251,52 km, održavanje trgova, slivnika i ostalih javno- prometnih površina i to:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 23.575.0000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1. Redovno održavanje 9.526.000,00 kn

2. Pojačano održavanje 3.995.000,00 kn

3. Prometne zahvate 531.000,00 kn

4. Ostale radove 1.023.000,00 kn

6. Naknada za obavljanje poslova

održavanja cesta i za obavljanje 3.220.000,00 kn

poslova AUP-a

7. Prijelazni radovi iz 2008. godine 5.280.000,00 kn

1. Redovno održavanje obuhvaća:

1.1. Manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama, održavanje pješačke zone u središtu Grada i održavanje Mosta hrvatskih branitelja.

1.2. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova

1.3. Odvodnja oborinskih voda,

1.3.1. Održavanje otvorenog sistema odvodnje,

1.3.2. Održavanje upojnih bunara,

1.3.3.Interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki,

1.4. Sanacija stjenskih pokosa,

1.5. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

1.6. Zaštitne metalne ograde,

1.7. Zaštitni stupići,

1.8. Održavanje horizontalne prometne signalizacije,

1.9. Održavanje vertikalne prometne signalizacije,

1.10. Nabava i postava prometnih ogledala i ostale opreme,

1.11. Održavanje svjetlosne prometne signalizacije,

1.12. Održavanje betonskih graničnika,

1.13. Obilježavanje naziva ulica,

1.14. Održavanje stubišta u gradu,

1.15. Održavanje mostova i pješačkih nathodnika,

1.16. Uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad,

1.17. Održavanje podizno spustnih stupića (pilomata),

1.18.Održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u središtu Grada,

1.19. Zimska služba.

2.U okviru pojačanog održavanja obavljat će se sljedeći radovi:

2.1. Rekonstrukcija odvojka ceste u Ulici Ivana Dončevića,

2.2. Rekonstrukcija ceste u Pionirskoj ulici broj 9a,b,c,d.

2.3.Sanacija prometnice Ulice Šetalište Andrije Kačića Miošića,

2.4.Nastavak uređenja kolnika i parkirališta u Ulici Ludvetov breg,

2.5. Preregulacija prometa u Ulici Braće Monjac,

2.6.Radovi prometne preregulacije Trga Josipa bana Jelačića,

2.7. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u naselju Pašac,

2.8. Uređenje ulaza u KBC,

2.9. Uređenje autobusnog stajališta Delta.

3. Prometni zahvati obuhvaćaju:

3.1.Postava rampi za invalide u centru grada i na prilazima stambenim zgradama,

3.2. Izrada i realizacija projekta vođenja prometa kroz grad,

3.3.Uređenje prometa na širem području oko sportske dvorane Zamet,

3.4. Ostali projekti i istraživanja.

4.Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su geodetski, izrada projekta, studija, obavijesti, radovi u mogućim incidentnim i ostalim situacijama (bujične vode, naplavine, razna urušavanja i slično) te preregulacija prometa prilikom manifestacija.

5.Prijelazni radovi iz 2008. godine obuhvaćaju radove održavanja nerazvrstanih cesta koji su se prenijeli na početak 2009. godine.

2. Čišćenje slivnika 2.187.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika i čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice »Rikard Benčić«, čišćenje uljnih separatora i ažuriranje katastra slivnika u GIS-u«.

Glava IV. briše se.

Glava V. mijenja se i glasi:

»V. JAVNA RASVJETA 12.543.000,00 kn

- utrošak električne energije,

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova),

- dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete (zamjena svjetiljki na području grada, rekonstrukcija javne rasvjete),

- proširenje javne rasvjete,

- proširenje javne rasvjete na terminalu prigradskog prometa na Delti,

- održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima,

- atestiranje instalacija javne rasvjete,

- prijelazni radovi iz 2008. godine ( upravljanje i održavanje, rekonstrukcija rasvjete u rukohvatu mosta Titov trg i rasvjete u Ulici Bulevard Oslobođenja i Šetalištu Ivana Gorana Kovačića)«.

Glava VI. mijenja se i glasi:

»VI. ODRŽAVANJE GROBLJA 3.199.000,00 kn

1. Groblje Kozala

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

- sanacija vodovodne mreže između polja »P«, »L« i »K«,

-sanacija prostora asfalt-makadam staze između polja »L« i »P«.

2. Groblje Trsat

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

3. Centralno gradsko groblje Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

4. Groblje Zamet

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

-uređenje okoliša na polju »B« s uređenjem staze uz polje grobnica prema polju »A«,

5. Groblje Sveti Kuzam

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

6. Groblje Draga

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

-sanacija betonskih zidova na ulazu u novi dio groblja kao i zida na južnoj granici starog dijela (prema zaobilaznici),

7. Groblje Donja Drenova

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

8. Groblje Gornja Drenova

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

9.Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

10.Prijelazni radovi održavanja iz 2008. godine«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. broj »97.765.000,00« zamjenjuje se brojem »92.759.000,00«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/140

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr