SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

154.

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o športu («Narodne novine» broj 71/06 i 150/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

IZMJENE
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke
za 2009. godinu

Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2009. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/08) - u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. i 3. riječi: »Poglavarstvu Grada Rijeke« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelniku Grada Rijeke«.

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/135

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Izmjene Programa javnih potreba u sportu  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr