SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

153.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2009. godinu

Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu iz članka 3. stavka 2. i 3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 51/08 - u daljnjem tekstu: Program) mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih izmjena i dopuna Programa.

Članak 2.

U članku 5. Programa riječi: »Poglavarstvu Grada Rijeke« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelniku Grada Rijeke«.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/136

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr