SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
OPĆINA MRKOPALJ
4

5.

Na temelju članka 4. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 30/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 19. ožujka 2004. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji
i pročišćavanju otpadnih voda

Članak 1.

U Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (»Službene novine« broj 8/00), iza članka 42. dodaju se članci 40.a, 40.b i 40.c koji glase:

»Članak 40.a

Čišćenje septičkih jama obavlja Društvo, na zahtjev vlasnika septičke jame.

Vlasnik septičke jame dužan je pravovremeno zatražiti od Društva čišćenje septičke jame, kako bi se izbjeglo prelijevanje fekalija iz iste i onečišćavanje okoline.

U slučaju prelijevanja ili propuštanja fekalija iz septičke jame, sanitarna inspekcija donijet će rješenje kojim će odrediti prekidanje dovoda vode nekretnini iz čije je septičke jame došlo do prelijevanja ili propuštanja fekalija i to do otklanjanja nastalih nepravilnosti.

Članak 40.b

Društvo koje odvozi fekalije dužno je iste izlijevati u sustav javne odvodnje na mjesto koje odredi komunalni redar.

Društvo iz stavka 1. ovog članka snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoliša nastalo kod izlijevanja fekalija u sustav javne odvodnje.

Članak 40.c

Do vremena kada će Društvo biti tehnički osposobljeno za čišćenje (crpljenje) i odvoz fekalija iz članka 40.a i 40.b ove Odluke, obavljanje istih može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju ugovora o koncesiji.

Uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije propisat će se posebnom odlukom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-04-6

Mrkopalj, 19. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Ivan Butković, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr