SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD DELNICE

56.

Gradonačelnik Grada Delnica, na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), donosi

DRUGU IZMJENU
Plana prijema u službu JUO-a Grada Delnica

Članak 1.

U Planu prijema u službu JUO-a Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 03/09 i 14/09),

Članak 4. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- VSS - ukupno 9 službenika«

Članak 2.

Ove Izmjene Plana prijema u službu JUO-a Grada Delnica stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/08-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-09-06

Delnice, 30. rujna 2009.

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr