SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD ČABAR

34.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine« broj 91/96, 68/98 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99 - Odluka USRH, 22/00 - Odluka USRH, 73/00, 129/00 - Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) te članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 4. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem
u vlasništvu i posjedu Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak stjecanja (otkupa) zemljišta, te prodaje i drugih oblika raspolaganja zemljištem u posjedu i vlasništvu Grada Čabra.

Članak 2.

Pod zemljištem iz članka 1. u vlasništvu ili posjedu Grada Čabra, smatra se izgrađeno i uređeno građevinsko zemljište opremljeno komunalnom infrastrukturom (pristupna cesta te struja i voda prema mjesnim prilikama) te neizgrađeno ili neuređeno zemljište (vrt, okućnica, oranica, livada-sjenokoša, pašnjak i neplodno), sve unutar građevinskog područja Grada Čabra.

II. OBLICI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU ILI POSJEDU GRADA ČABRA

Članak 3.

Zemljištem u svom vlasništvu ili posjedu Grad Čabar raspolaže (prodaja, zakup ili drugi oblik raspolaganja) temeljem javnog natječaja.

Članak 4.

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja iz članka 3. ove Odluke donosi Gradonačelnik Grada Čabra, uz uvjet (za prodaju zemljišta) da pojedinačna vrijednost nekretnine ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o otuđivanju pokretnina i nekretnina. U suprotnom, Odluku donosi Gradsko vijeće Grada Čabra.

Odluka iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u javnom glasilu, a sadrži:

1. Uvjete natječaja

- način i rok podnošenja ponuda

- mjerilo za odabir najpovoljnije ponude

2. Podatke o zemljištu

- oznaku i površinu zemljišne čestice

- opis opremljenosti zemljišta

3. Podatke o cijeni

- početna cijena

- način plaćanja cijene

4. Podatke za zaključenje ugovora

- rok za zaključenje

- bitne elemente ugovora

- rok za izgradnju

- uvjete za raskid ugovora

5. Posebne uvjete

- odredbe koje proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

U javnom glasilu može se objaviti skraćeni oblik odluke iz stavka 1. ovog članka koji sadrži način i rok podnošenja ponuda, mjerilo za odabir najpovoljnije ponude, oznaku i površinu zemljišne čestice te početnu cijenu, uz obvezno objavljivanje proširenog teksta odluke na web portalu Grada Čabra te na oglasnoj ploči Grada Čabra.

Prije raspisivanja natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Čabra, na zemljištu se može izvršiti obnova međnih točaka.

Članak 5.

Natječaj iz članka 4. ove Odluke provodi Povjerenstvo od tri člana kojeg imenuje Gradonačelnik Grada Čabra.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi tijelo koje je donjelo odluku o raspisivanju i provođenju natječaja.

Članak 6.

Međusobna prava i obveze stranaka koja proizlaze iz pravnih poslova sklopljenih temeljem ove Odluke utvrđuju se Ugovorom.

Članak 7.

Kod davanja zemljišta u zakup sastavlja se zapisnik o primopredaji.

Članak 8.

Početna visina zakupnine i početna prodajna cijena zemljišta iznose:

1. Početna visina zakupnine po m2 mjesečno:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 9.

Kupac ili zakupnik snosi srazmjerni dio troškova objave natječaja u javnom glasilu.

Ukoliko je za prodaju čestica nužno izvršenje prethodnih radova (imovinsko-pravni, geodetski, građevinski i

sl.), prodajna cijena uvećava se za vrijednost radova, srazmjerno po pojedinim kat. česticama.

Članak 10.

Za zemljišta obrasla šumskim drvećem, prodajna cijena se uvećava za vrijednost drvne mase na tom zemljištu.

Članak 11.

Na zemljištu u svom vlasništvu Grad Čabar može osnovati pravo građenja u korist druge osobe.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Grada Čabra kao vlasnika zemljišta (nekretnine) i nositelja prava građenja.

Rok za koji se osniva pravo građenja kao i visinu naknade za isto, utvrđuje se pojedinačnom odlukom gradonačelnika Grada Čabra.

Članak 12.

Na sadržaj, prometnost, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

III. STJECANJE NEKRETNINA

Članak 13.

U svrhu provedbe projekata od interesa za Grad Čabar, Grad Čabar otkupit će zemljište po cijeni do 18,00 kn/m2.

Odluku o otkupu zemljišta donosi Gradonačelnik Grada Čabra uz uvjet da pojedinačna vrijednost nekretnine ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju nekretnine. U suprotnom, Odluku donosi Gradsko vijeće Grada Čabra.

U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s vlasnikom nekretnine koja je predmet kupnje, o otkupu po cijeni iz stavka 1. ovog članka, odluku o otkupu po višoj cijeni donosi Gradsko vijeće.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zemljištu u posjedu i vlasništvu Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/02, 12/05, 56/ 06 i 27/08).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 406-01/09-01/3

Ur. broj: 2108/01-09-1

Čabar, 4. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

Odluka o kupnji zemljišta i raspolaganju  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr