SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA

83.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici održanoj dana 23. rujna 2009. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 3850/6 - javno dobro, upisana u zk. ul. 804 k.o. Sv. Jelena, u površini od 40,3 čhv koja je nastala po Prijavnom listu-prijedlog parcelacije izrađenom po Geodezija Commerce d.o.o. Dramalj ne predstavlja u naravi javno dobro - put već zaraslu površinu koja nije više u funkciji puta u Dramlju, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana od kolovoza 2009. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici kao vlasnika na nekretnini upisati Grad Crikvenicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/09-01/117

Ur. broj: 2107/01-01-09-5

Crikvenica, 23. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr