SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
1

3.

Na osnovi stavka 1. članka 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01 i 87/02) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 12. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta
u Općini Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u Općini Malinska-Dubašnica u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se parcele na određenom lokalitetu odnosno zaokružena cjelina parcela.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu u smislu članka 1. ove Odluke, kao potrebne, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. obveza korištenja obradivog poljoprivrednog zemljišta;

2. mjere za sprječavanje erozije;

3. mjere za sprečavanje zakorovljenosti;

4. čišćenje kanala;

5. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka na određenim područjima;

6. suzbijanje biljnih bolesti štetnika;

7. primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede;

8. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem iz točke 1. članka 2. ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrednog zemljišta smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Članak 4.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije na području Općine Malinska-Dubašnica utvrđuju se slijedeće zabrane, ograničenja i obveze:

1. zabrana sječe višegodišnjih nasada osim sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim površinama,

2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama;

3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta;

4. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na zemljištu u širini od tri metara uz odvodne kanale;

5. obveza vlasnika odnosno ovlaštenika je da za poljoprivredne površine na strmom zemljištu provede mjeru zatravljivanja.

Članak 5.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta dužni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnik susjedne parcele dužan je redovito, posebice u neposrednoj blizini međe, kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 6.

U cilju osiguravanja nesmetanog protoka oborinskih voda prirodnim i umjetnim kanalima vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koje koriste kanale dužni su iste održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 7.

U cilju suzbijanja bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen zakonom, odnosno korištenjem zaštitnih sredstava dozvoljenih osnovnim standardima ekološke poljoprivrede.

Članak 8.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekovog životnog okoliša. S time u svezi potiče se primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao agrotehnička mjera zaštite okoliša i poljoprivrednog zemljišta.

Članak 9.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od žetve,

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu, koje graniče sa poljoprivrednim zemljištem.

U cilju suzbijanja bolesti štetnika, obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen Zakonom o zaštiti bilja (»Narodne novine« broj 10/94 i 19/94 - ispr.).

Spaljivanje i uništavanje biljnog otpada i korova na poljoprivrednom zemljištu može se vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara sukladno zakonu.

Spaljivanje biljnog otpada i korova zabranjeno je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada kao i u razdobljima kada je za područje Županije proglašena povećana, velika ili vrlo velika opasnost od šumskih požara.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 10.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. održavanje živica i međa;

2. održavanje poljskih puteva;

3. uređivanje i održavanje kanala;

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela;

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 11.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište prerastanjem zelene ograde na način da ne ometa

ju ili ne otežavaju poljoprivrednu proizvodnju i provođenje agrotehničkih mjera na njima.

Živice uz poljske puteve odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta odnosno međe a živica ne smije biti šira od 40 cm.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela.

Članak 12.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putevi.

Održavanje poljskih puteva od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti se o njihovom održavanju.

Poljski putevi moraju biti uređeni na način da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza korisnika i vatrogasnih vozila.

Članak 13.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 14.

U cilju sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među, a živica se mora obrezivati na način da njena visina ne prelazi 1 m.

Članak 15.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih pojasa.

Vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivredne parcele može u vidu vjetrobrana, ako je zemljište izloženo jakom vjetru, određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama na način da se spriječi zasjenjivanje susjednih parcela.

Odobrenje za radove iz stavka 1. ovog članka izdaje organ uprave za poljoprivredu Županije.

Članak 16.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su poduzimati agrotehničke mjere iz članka 2. do 10. ove Odluke i mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 11. do 16. ove Odluke radi zaštite tog zemljišta.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz stavka 1. ovog članka, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.

IV. NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, te inspekcija zaštite od požara.

U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog članka mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje određenih mjera iz članka 2. do 16. ove Odluke.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom kaznom od 50,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička osoba novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kn za prekršaj ako:

1. ne održavaju obradivo poljoprivredno zemljište u stanju sposobnosti za proizvodnju razloga (članak 3., stavak 2. Odluke);

2. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga (članak 4., stavak 1., točka 1. Odluke),

3. preore livadu, pašnjak i neobrađene površine na strmim zemljištima i poduzima radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama (članak 4., stavak 1., točka 2. Odluke),

4. skida humusni, odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta (članak 4., stavak 1., točka 3. Odluke),

5. proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno ne provede obvezu sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na zemljištima (članak 4., stavak 1., točka 4. Odluke),

6. ne izvrši obvezu zatravljivanja strmog zemljišta (članak 4., stavak 1., točka 5. Odluke),

7. ne provodi mjeru poduzimanja mjera za sprječavanje zakorovljenosti (članak 5. Odluke),

8. ne poduzimanju mjere za osiguravanje nesmetanog protoka oborinskih voda kanalima (članak 6. Odluke),

9. ne provodi mjere za suzbijanje bolesti i štetnika na poljoprivrednim kulturama (članak 7. Odluke),

10. ne provodi metode ekološke (organske, biološke) poljoprivrede (članak 8. Odluke),

11. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od žetve (članak 9., stavak 1., točka 1. Odluke),

12. ne ukloni suhe biljne ostatke na poljoprivrednom zemljištu nakon provedenih agrotehničkih mjera do 1. lipnja tekuće godine (članak 9. stavak 1. točka 2. Odluke),

13. ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem (članak 9., stavak 1., točka 3. Odluke),

14. ne održava i ne uređuje zemljišne međe, zelene ograde i poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera (članak 11. Odluke),

15. ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza korisnika i vatrogasnih vozila (članak 12. Odluke),

16. ne čisti prirodne i umjetne vodene kanale radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova a u svrhu omogućavanja neometanog protoka oborinskih voda (članak 13. Odluke),

17. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak 14. Odluke),

18. ne provodi mjeru sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva (članak 15. Odluke).

Novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Novčanom kaznom od 50,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kn za prekršaj fizička osoba - ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik, odnosno vlasnik u slučaju iz stavka 2. članka 7. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 17/96), u dijelu u kojem se odnosi na Općinu Malinska-Dubašnica.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-02/1

Ur. broj: 2142/05-04-1

Malinska, 12. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr