SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD BAKAR

46.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. stavka 1. podstavka 4. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Bakra

Članak 1.

Predmet ove Odluke je raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Raspolaganje nekretninama u smislu ove Odluke znači prodaja, osnivanje prava služnosti, osnivanje stvarnih tereta, osnivanje prava građenja, osnivanje založnog prava, zakup na nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 3.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke može se raspolagati na temelju javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ovlašteni sudski vještak.

Članak 4.

Stjecatelj prava na nekretnini dužan je pored naknade platiti i troškove (trošak utvrđivanja visine naknade, trošak objave javnog natječaja, ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina i dr.).

Članak 5.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Gradonačelnik.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 6.

Natječaj provodi Povjerenstvo koju imenuje Gradonačelnik.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika.

Članak 7.

Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku najranije osam dana prije održavanja natječaja.

Tekst natječaja naročito sadrži:

- pravo učešća u natječaju,

- oznaku i površinu nekretnine,

- podatke o opremljenosti zemljišta,

- iznos početne cijene,

- odredbu o troškovima,

- rok za sklapanje ugovora,

- visinu i način polaganja jamčevine,

- dokumentaciju koju ponuditelj dostavlja uz ponudu,

- način i rok podnošenja ponuda,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- odredbu da se natječaj može provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan ponuditelj,

- odredbu da se najpovoljnijom ponudom smatra ponuda s najvišim iznosom ponuđene cijene,

- odredbu da se ponuda ponuditelja koji ima nepodmirene obveze prema Gradu po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja neće uzeti u razmatranje,

- odredbu da se jamčevina vraća ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude,

- odredbu da se ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina uračunava u iznos cijene, odnosno da u slučaju da ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od sklapanja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke navede u stavku 2. ovog članka.

Članak 8.

Ponuda mora sadržavati:

- podatke o natjecatelju (za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište, presliku osobne iskaznice, za pravne osobe: Izvadak iz sudskog registra odnosno izvadak iz obrtnog registra u izvorniku ili ovjerenom prijepisu),

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- iznos ponuđene cijene,

- broj žiro računa radi povrata jamčevine.

Članak 9.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva donosi:

- Gradonačelnik ako ponuđena cijena za nekretninu ne prelazi vrijednost od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka Grada ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se donosi odluka u smislu ovog članka, a najviše do 1.000.000,00 kuna (jedanmilijunkuna),

- Gradsko vijeće ako ponuđena cijena za nekretninu prelazi vrijednost od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka Grada ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se donosi odluka u smislu ovog članka, a najviše do 1.000.000,00 kuna (jedanmilijunkuna).

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja ispunjava sve uvjete iz natječaja s najvišim iznosom ponuđene cijene.

Članak 10.

Temeljem odluke nadležnog tijela sukladno članku 9. ove Odluke Grad i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor najkasnije u roku od trideset dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke o prihvatu ponude.

Tabularna izjava izdat će se nakon što stjecatelj prava plati Gradu ugovorenu cijenu i troškove.

Članak 11.

Nekretnina koja u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište može se dati u zakup pravnim i fizičkim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do njegovog privođenja namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja.

Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavu naprava, kioska i drugih montažnih objekata uređuje se posebnom odlukom.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/07, 14/07 i 42/07).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-09-15

Bakar, 24. rujna 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=634&mjesto=51222&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr