SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD BAKAR

40.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 10. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 4. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih
objekata na području Grada Bakra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način i postupak davanja u zakup zemljišta na području Grada Bakra (dalje: Grad) za postavljanje privremenih objekata i ugostiteljskih terasa, za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica, kao i postupak, uvjeti i način davanja na privremeno korištenje zemljišta za vrijeme održavanje prigodnih, prazničnih i javnih manifestacija.

Članak 2.

Privremenim objektima iz članka 1. ove Odluke smatraju se:

1. kiosk;

2. montažni objekt;

3. pokretna radnja;

4. uslužna naprava;

5. naprava za zabavu;

6. zabavni park (luna park);

7. štandovi i klupe;

8. ugostiteljska terasa.

U smislu ovog članka pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Kiosk je privremena, tehnološki dovršena cjelina i tipizirana prostorna jedinica, opremljena komunalnim priključcima, lagane konstrukcije koja se može premještati ili ukloniti s određene lokacije u dijelovima ili cijelosti, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti, te prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman proizvoda kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska kupca u prodajni prostor. Postavljanje na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajućoj podlozi.

2. Montažni objekt je prenosiv jednoprostorni ili višeprostorni čvrsti objekt, opremljen komunalnim priključcima, koji svojom namjenom, oblikom i montažom na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja (ubetoniravanja ili sličnog povezivanja) s njom predstavlja objekt privremenog karaktera, te koji se može u dijelovima ili cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti.

3. Pokretna radnja je prostorna neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima) predviđena za obavljanje jednostavne uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti (ambulantna prodaja).

4. Uslužna naprava je prenosiv, prostorno neovisan element kao što su: automat za cigarete, automat za sladoled, hladnjak za piće i sladoled, rashladna škrinja, vitrina, vaga, peć za pečenje kokica, kestena, kukuruza, palačinki i slične naprave koje moraju biti izrađene od ovlaštenog proizvođača, a koje se upotrebljavaju prilikom povremenih i prigodnih manifestacija i slično, te se mogu u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

5. Naprava za zabavu je uređaj ili igračka namijenjena za zabavu djece i odraslih (vlak, vrtuljak, trampulin, tobogan, karting staza i sl.), koji mogu biti samostalno postavljeni ili u sklopu zabavnog parka, te šator za zabavne i slične prilike.

6. Zabavni park (luna park) je skup naprava i uređaja s izraženim svjetlosnim i zvučnim efektima namijenjenih zabavi djece i odraslih koji se postavljaju na prostorno definiranu cjelinu, s time da sve naprave i uređaji moraju imati potrebne ateste.

7. Štandovi i klupe su tipizirani, lako prenosivi elementi predviđeni za stalnu, povremenu ili prigodnu prodaju proizvoda, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i slično, uglavnom smješteni na javno-prometnim površinama i na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, tržnicama i izvan njih, kao i unutar trgovačkih centara i ustanova.

8. Ugostiteljska terasa je dio površine smješten ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, koji služi ugostiteljskoj djelatnosti i na kojoj se postavlja namještaj i oprema za pružanje ugostiteljskih usluga.

9. Prigodnom, prazničnom ili javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju, ne dužem od 7 (sedam) dana, a koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom i zabavnom djelatnošću, kao što su sajmovi, izložbe i slično.

10. Pokretna prodaja je prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, koja se može realizirati putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, putem kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta te putem plovnog objekta koji je opremljen za prodaju na malo različitog asortimana prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

11. Ostali oblici prodaje izvan prodavaonica su rashladne škrinje i vitrine, izbožbeno-prodajni prostor, kolporteri, prodajna mjesta u institucijama i sl.

Članak 3.

Objekti iz članka 2. ove Odluke moraju biti uklopivi u urbani prostor ili prirodni okoliš, tehnički ispravni, redovito održavani, čisti, estetski prihvaljivi, načinjeni od kvalitetnih materijala, te ne smiju zagađivati okoliš i moraju odgovarati sanitarno-tehničkim, protupožarnim i drugim važećim propisima.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 4.

Lokacije za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke, te veličina i izgled privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke, kao i mjesta na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica utvrđuju se Planom lokacija kojeg donosi gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju.

Članak 5.

Postavom privremenih objekata ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena površine, odnosno nekretnine na kojoj se privremeni objekt postavlja.

Privremeni objekti ne smiju se postavljati:

1. na mjestima gdje bi ugrožavali održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

2. na mjestima gdje bi ugrožavali ili ometali pješački ili promet vozilima,

3. na mjestima gdje bi ometali ulaz u poslovne ili stambene objekte,

4. u parkovima i na ostalim zelenim površinama osim u slučaju kada je to predviđeno projektom uređenja navedene površine,

5. na javno-prometnim površinama koje su u funkciji prometa ili parkiranja vozila,

6. na nogostupu, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ostane dovoljno mjesta za kretanje pješaka,

7. na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba kolnika cesta koje čine raskrižje,

8. uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 3 m od pročelja osim ugostiteljskih terasa.

Na postavljene privremene objekte ne smiju se dograđivati krovišta, nadstrešnice i slično.

Članak 6.

Ugostiteljska terasa može se postaviti kao: sezonska u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine ili kao stalna terasa tijekom cijele godine.

Izgled ugostiteljskih terasa, te opremu koja se na istima može postavljati propisat će se posebnim aktom kojeg na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju donosi gradonačelnik.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 7.

Zemljište za postavljanje privremenih objekata daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Iznimno od prethodnog stavka, Grad može odobriti privremeno korištenje zemljišta u sljedećim slučajevima:

1. za postavljanje privremenih objekata za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija (kulturnih, sportskih, političkih, humanitarnih, ekoloških i sličnih akcija);

2. za postavljanje ugostiteljskih terasa;

3. za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini.

Za privremeno korištenje zemljišta iz stavka 2. točke 1. i 3. ovog članka korisniku se izdaje odobrenje u pisanom obliku kojeg potpisuje gradonačelnik ili osoba koju on pismeno ovlasti. Postupak izdavanja odobrenja obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju. Odobrenje za privremeno korištenje zemljišta iz stavka 3. ovog članka korisniku će se izdati po dostavi dokaza o uplati zakupnine.

Uz zahtjev za privremeno korištenje zemljišta iz stavka 2. točke 1. i 3. ove Odluke, koji se podnosi najkasnije 8 (osam) dana prije dana održavanja manifestacije, potrebno je priložiti:

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

- izvornik ili ovjerenju presliku Rješenja o upisu u sudski registar za pravne odnosno obrtni registar za fizičke osobe ne stariji od 6 (šest) mjeseci, presliku rješenja o upisu udruge u registar udruga, političkih stranaka i slično;

- rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta;

- naznaku i površinu lokacije iz Plana lokacije, s prijedlogom smještaja objekta,

- vrijeme korištenja zemljišta;

- u slučaju postave naprave, odobrenje za obavljanje djelatnosti;

- dokaz o plaćenim obvezama poreza i doprinosa do dana predavanja zahtjeva.

Za privremeno korištenje zemljišta iz stavka 2. točke 2. ovog članka s korisnikom se sklapa ugovor o privremenom korištenje zemljišta za postavu ugostiteljske terase. Radnje koje prethode sklapanju ovog ugovora obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije.

Uz zahtjev za privremeno korištenje ugostiteljske terase potrebno je priložiti:

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

- izvornik ili ovjerenju presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne odnosno obrtni registar za fizičke osobe ne stariji od 6 (šest) mjeseci,

- naznaku lokacije i površinu zemljišta za terasu;

- vrijeme korištenja zemljišta;

- dokaz o plaćenim obvezama poreza i doprinosa do dana predavanja zahtjeva;

- grafički prijedlog uređenja terase s naznačenom površinom i dimenzijama te rasporedom stolova i stolica.

a) javni natječaj

Članak 8.

Natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata provodi Povjerenstvo kojeg imenuje gradonačelnik na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 9.

Javni natječaj iz članka 8. stavka 1. ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku, najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja natječaja.

Tekst natječaja iz prethodnog stavka obvezno sadrži:

1. oznaku i površinu lokacije;

2. djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom privremenom objektu;

3. početni iznos zakupnine po m2 ,

4. vrijeme trajanja zakupa,

5. odredbu o obvezi uplate garantnog pologa kojeg mora položiti svaki sudionik natječaja, u visini tromjesečnog iznosa početne zakupnine, s naznakom da izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora o zakupu ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu, garatni polog izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u zakupninu, dok se ostalim sudionicima natječaja garantni polog vraća;

6. rok za podnošenje ponuda,

7. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda;

8. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan početi obavljati djelatnost (sklopiti ugovor o zakupu);

9. odredbu da je punomoćnik natjecatelja dužan najkasnije do održavanja javnog otvaranja ponuda dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno pristustvovati javnom natječaju;

10. odredbu da najpovoljniji natjecatelj mora, prije sklapanja ugovora o zakupu, dostaviti ovjerenu bianco zadužnicu kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja koja proizlaze iz ugovora o zakupu, a koji će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku trajanja ugovornog odnosa ili po isteku Ugovora o zakupu ne podmiri dospjelu zakupninu i ostale troškove;

11. obvezu zakupnika da ishoduje lokacijsku dozvolu odnosno potvrdu glavnog projekta ako je ista potrebna sukladno posebnim propisima;

12. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ranije sklopljenog ugovora o zakupu,

- po bilo kojoj osnovi ima nepodmireno dugovanje prema Gradu Bakru;

13. odredbu o obvezi ponuditelja da da pisanu izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata;

14. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava, na trošak zakupnika;

15. druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju koje utvrđuje gradonačelnik.

Članak 10.

Natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata provodi se na temelju pisanih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Bakra.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

Članak 11.

Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

1. zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu) odnosno tvrtka sa adresom sjedišta (za pravnu osobu), te naziv banke i broj računa radi povrata garantnog pologa;

2. visinu ponuđene zakupnine;

3. dokaz da je natjecatelj uplatio garantni polog;

4. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne odnosno obrtni registar za fizičke osobe ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja, presliku rješenja o upisu udruge u registar udruga, političkih stranaka i slično;

5. presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

6. pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih uvjeta zakupa propisanih Odlukom o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra;

7. dokaz o podmirenim dospjelim obvezama poreza, doprinosa, zakupnine;

8. ostalu dokumentaciju sukladno uvjetima natječaja.

Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se do određenog roka utvrđenog u tekstu objave javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Bakra, Primorje 39, s naznakom »NE OTVARATI - PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA«.

Dokaze i isprave iz stavka 1. ovog članka Povjerenstvo zadržava do okončanja postupka, a potom izvornike vraća natjecateljima a preslike zadržava, dok se izvornici dokaza i isprava najpovoljnijeg natjecatelja trajno zadržavaju.

Članak 12.

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo i to najkasnije 8 (osam) dana od proteka roka za podnošenje prijava.

Prije otvaranja ponuda Povjerenstvo utvrđuje da li je akt o raspisivanju natječaja propisno objavljen, te upoznaje natjecatelje s eventualnim izmjenama, te uvjetima i načinom provođenja natječaja.

Prije otvaranja ponuda, predsjednik Povjerenstva zapisnički uzima podatke svih natjecatelja i utvrđuje njihov identitet. Ako se utvrdi da netko od prisutnih natjecatelja ili punomoćnika nije dokazao svoj identitet, isključit će ga sa javnog natječaja. Povjerenstvo utvrđuje da li natjecatelji ispunjavaju uvjete iz akta o raspisivanju natječaja za pristup javnom natječaju te nakon što se zapisnički utvrdi da su uvjeti ispunjeni, predsjednik Povjerenstva započinje s provođenjem natječaja. Nakon unošenja podataka o natjecateljima u zapisnik, niti jedna osoba više ne može sudjelovati u natječaju.

Predsjednik Povjerenstva konstatira ukupan broj primljenih ponuda, te pristupa otvaranju ponuda prema redoslijedu, odnosno danu i satu primitka.

Članak 13.

O provođenju javnog natječaja vodi se Zapisnik koji sadrži:

- datum i vrijeme provođenja natječaja;

- imena članova Povjerenstva;

- podatke o lokaciji - javnoj površini/zemljištu, namjenu i površinu;

- podatke o ponudeljima prisutnim na otvaranju ponuda;

- osnovne podatke o svakom ponuditelju,

- visinu ponuđene zakupnine;

- popis priloga ponudi.

Zakašnjele ili nepotpune ponude se ne razmatraju.

U znak prihvaćanja Zapisnika iz stavka 1. ovog članka svi prisutni natjecatelji i članovi Povjerenstva ga potpisuju.

Nakon završetka javnog otvaranja ponuda zainteresiranim se natjecateljima na njihov zahtjev uručuje preslika Zapisnika iz stavka 1. ovog članka.

Povjerenstvo potom utvrđuje listu ponuđača koji ispunjavaju uvjete natječaja, te cjelokupnu dokumentaciju proslijeđuje na razmatranje gradonačelniku.

b) odabir najpovoljnije ponude

Članak 14.

Odluku o davanju u zakup zemljišta, na temelju Zapisnika Povjerenstva, donosi gradonačelnik.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva imat će onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

Odluka iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

- ime, prezime i adresu prebivališta najpovoljnijeg natjecatelja (za fizičku osobu) te

tvrtku i sjedište natjecatelja (za pravnu osobu),

- lokaciju, površinu i namjenu zemljišta;

- visinu ugovorene zakupnine,

- iznos uplaćenog garantnog pologa,

- rok početka korištenja zemljišta i obavljanja djelatnosti;

- rok primopredaje zemljišta.

Članak 15.

Odluka gradonačelnika iz članka 14. stavka 3. ove Odluke dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja iste.

U Odluci o odabiru najpovoljnije ponude mora se navesti i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji ponuđač ponudio.

Ukoliko natjecatelj koji je sudjelovao u javnom natječaju, a čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, smatra da je zakup dan fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete ili ako smatra da postupak javnog natječaja nije pravilno proveden, ima pravo u roku od 8 (osam) dana od dana primitka Odluke iz stavka 1. ovog članka uložiti prigovor gradonačelniku koji je dužan po istom postupiti i donijeti Odluku u roku od 8 (osam) dana od dana primitka prigovora.

Odluka po prigovoru mora biti obrazložena i u pismenom otpravku dostavljena podnositelju prigovora.

Članak 16.

Garantni polog koji je uplatio ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uračunava se u zakupninu, a ostalim se ponuditeljima garantni polog vraća najkasnije 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru ponuditelja s kojim će se zaključiti ugovor o zakupu.

Iznimno, ukoliko ponuditelj izabran za sklapanje ugovora o zakupu odustane od zaključenja istog ili u razdoblju od 3 (tri) mjeseca od zaključenja ugovora raskine ugovor o zakupu, odnosno ako prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem gubi pravo na povrat garantnog pologa.

IV. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 17.

Na temelju Odluke iz članka 14. stavka 1. ove Odluke, s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se Ugovor o zakupu, kojeg potpisuje gradonačelnik ili osoba koju gradonačelnik pismeno ovlasti.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme do najduže 5 (pet) godina.

Iznimno od stavka 1. i stavka 2. ovog članka, za postavu ugostiteljske terase s korisnikom zemljišta sklapa se ugovor o privremenom korištenju zemljišta na vrijeme propisano člankom 6. stavkom 1. ove Odluke.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i osobito sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. naznaku i površinu lokacije koja se daje u zakup,

3. djelatnost koja će se obavljati uz odredbu da se ista ne može mijenjati bez suglasnosti zakupodavca;

4. vrijeme na koje je ugovor zaključen,

5. iznos zakupnine, rok i način plaćanja;

6. odredbu o obvezi zakupnika da plaća komunalne naknade i drugih troškova (vode, el. energije, čistoće i slično);

7. rok za postavljanje privremenog objekta i početak obavljanja djelatnosti,

8. odredbu kojom zakupnik izričito pristaje na povećanje zakupnine koje će uslijediti tijekom trajanja zakupa prema Odluci gradonačelnika, kao i da je zakupnik suglasan da se za povećanje zakupnine neće sačinjavati dodatak ugovora o zakupu;

9. odredbu o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,

10. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu;

11. odredbu da je zakupnik dužan u roku 8 (osam) dana od isteka ugovora o zakupu zemljišta dovesti u prvobitno stanje.

12. mjesto i datum zaključenja ugovora, te potpis ugovornih strana.

Članak 18.

Zakupodavac može zakupniku, kojem ističe ugovor o zakupu sklopljen na određeno vrijeme, produžiti ugovor o zakupu, ukoliko zakupnik zatraži produženje ugovornog odnosa najmanje 15 (petnaest) dana prije isteka ugovora o zakupu i to pod slijedećim uvjetima:

1. da je zakupnik koristio zemljište u skladu s ugovorom o zakupu i da se protiv zakupnika nije vodio nikakav sudski ili upravni postupak radi poštivanja ugovornih odredbi;

2. da su uredno podmirene sve obveze prema Gradu;

3. da zakupnik prihvati povećanje visine zakupnine prema odredbama ove Odluke;

4. da se zemljište ne privodi namjeni.

Ugovor o zakupu može se produžiti samo jedanput.

Članak 19.

Gradonačelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika nasljednicima zakupnika i pravnom sljedniku zakupnika, pod uvjetom da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu, te podmire sva dugovanja koja je zakupnik ima prema Gradu.

Grad može, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, odobriti zakupniku ustupanje ugovora o zakupu za postavljanje kioska ili montažnog objekta, osobi koja je temeljem kupoprodajnog ugovora stekla u vlasništvo privremeni objekt postavljen na nekretnini koja je predmet ugovora o zakupu koji ustupa.

Ustupanje ugovora iz prethodnog stavka dozvolit će se pod uvjetom da:

- zakup po ugovoru koji se ustupa traje najmanje godinu dana;

- se u privremenom objektu nastavlja obavljati djelatnost iz ugovora;

- da je dosadašnji zakupnik podmirio sve obveze prema Gradu;

- da je privremeni objekt postavljen sukladno uvjetima iz ugovora o zakupu.

Ugovor o zakupu može se ustupiti samo jedanput.

Članak 20.

Ugovor o zakupu prestaje:

1. istekom vremena na koji je sklopljen,

2. smrću fizičke osobe odnosno prestankom pravne osobe zakupnika,

3. otkazom ugovora o zakupu,

4. sporazumom ugovornih strana.

Članak 21.

Grad će otkazati ugovor o zakupu, bez obzira na ugovorne obveze o trajanju zakupa, ako zakupnik i poslije pisane opomene Grada:

1. ne započne koristiti zemljšte iz ugovora o zakupu u ugovorenom roku ili ga prestane koristiti na vrijeme duže od 30 (trideset) dana;

2. ne postavi privremeni objekt sukladno Planu lokacija i ugovoru o zakupu;

3. koristi privremeni objekt za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o zakupu;

4. izda drugome na korištenje ili podzakup zemljište bez prethodnog pisanog odobrenja Grada;

5. u roku od 15 (petnaest) dana od primitka opomene zakopodavca, zakupnik ne plati dospjelu zakupninu ili troškove za 2 (dva) uzastopna mjeseca ili 3 (tri) mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine;

6. u svim ostalim slučajevima ako se ne pridržava odredbi ove Odluke i ugovora o zakupu.

Grad također zadržava pravo raskida ugovora o zakupu u slučaju potrebe uređenja zemljišta i privođenja istog namjeni, o čemu je dužan obavijestiti zakupnika u primjerenom roku.

Otkazni rok za otkaz Ugovora o zakupu je 15 (petnaest) dana.

Otkaz se uručuje pisanom preporučenom pošiljkom.

U slučaju otkaza ugovora o zakupu iz stavka 1. ovog članka zakupnik nema pravo na naknadu štete od Grada.

U slučaju otkaza Ugovora od strane Grada, zakupnik je dužan u roku od 8 (osam) dana osloboditi zemljšte od osoba i stvari, u protivnom će isto učiniti Grad putem komunalnog redara, a o trošku zakupnika.

Članak 22.

Zakupnik je obvezan održavati čistoću na zakupljenom zemljitšu, te se brinuti za sakupljanje i otpremanje otpada.

Zakupnik zemljišta, na kojem je postavljen privremeni objekt, obvezan je uz objekt postaviti odgovarajuću košaru za smeće.

V. ZAKUPNINA

Članak 23.

Visina zakupnine zemljišta utvrđuje se u postupku provođenja natječaja, prema zoni i namjeni za koje se zemljište daje u zakup, na način da zakupnina ne može biti niža od osnovne zakupnine utvrđene stavkom 3. ovog članka.

Za određivanje zakupnine za zakup zemljišta utvrđuje se 5 (pet) zona kako slijedi:

1. ZONA I. - naselje Bakar s obalnim pojasom do granice s Općinom Kostrena i Gradom Kraljevica, te područjem »industrijske zone«;

2. ZONA II. - naselje Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo, Kukuljanovo;

3. ZONA III. - naselja Plase (Ružić selo) i Zlobin (osim predjela Zlobinsko brdo do izgradnje vodovoda).

4. ZONA IV. - naselja Plosna i Ponikve.

5. ZONA V. - predio naselja Zlobin - Zlobinsko brdo.

Zakupnina za zemljište utvrđuje se prema Tabeli utvrđivanja zakupnine/naknade koja je sastavni dio ove Odluke.

Iznimno, od prethodno navedenog, u slučaju iz članka 7. stavka 2. ove Odluke za obračun zakupnine primjenjuje se početni iznos zakupnine iz Tabele utvrđivanja zakupnine prema zoni i namjeni u kojoj se zemljište nalazi.

Članak 24.

Za privremeno korištenje zemljišta tijekom održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili od posebnog interesa za Grad, zakupnina se ne plaća.

O slučaju iz stavka 1. ovog članka Odluku donosi gradonačelnik.

VI. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Postojeći Ugovori o zakupu zemljišta za postavu privremenih objekata i ugostiteljskih terasa sklopljeni na temelju Odluke o zakupu zemljišta za postavu naprava, kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/94, 23/95 i 6/00) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o zakupu zemljišta za postavu naprava, kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/94, 23/95 i 6/00).

Članak 28.

Gradonačelnik će u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Plan lokacija iz članka 4. i Odluku o izgledu i opremi ugostiteljskih terasa iz članka 6. stavka 1. ove Odluke.

Članak 29.

Do donošenja Odluke iz članka 6. stavka 1. ove Odluke ostaje na snazi Odluka o postavi urbane opreme na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/09) u dijelu koji nije u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-09-10

Bakar, 24. rujna 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=634&mjesto=51222&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr