SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD BAKAR

38.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98 i 66/98) a u svezi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 4. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju stanova u najam (»Službene novine PGŽ« broj 42/07) u članku 12. u stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo Grada Bakra« zamjenjuju se riječima »Gradonačelnik Grada Bakra«, riječi u »daljnjem tekstu: Poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »u daljnjem tekstu: Gradonačelnik«. U istom članku u stavku 3. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 13. u stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 16. u stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«, u stavku 2. riječ »Poglavarstvu« zamjenjuje se riječju »Gradonačelniku«, u stavku 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 17. u stavku 1. u točci 6. riječi »potpis predsjednika Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »potpis Gradonačelnika«.

Članak 5.

U članku 21. u stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 22. u stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 24. u stavku 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 26. u stavku 3. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 9.

U članku 28. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 10.

U članku 30. u stavku 3. riječi »Kontrolu obavlja komunalno redarstvo Grada Bakra, te o obavljenoj kontroli sastavlja zapisnik« zamjenjuju se riječima »Kontrolu obavljaju službenici nadležnog upravnog odjela Grada Bakra, te o istom sastavljaju zapisnik«.

Članak 11.

U članku 32. u stavku 6. riječi »Odsjek« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel«.

Članak 12.

U članku 33. u stavku 1. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«, te u stavku 2. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-09-9

Bakar, 24. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr