SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD BAKAR

37.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 4. sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti sukladno članku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09 i 79/09, u daljnjem tekstu Zakon) koje su od značaja za Grad Bakar. Jednako tako utvrđuju se načini obavljanja komunalnih djelatnosti, postupci provedbe za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti kao i postupak provedbe javnog natječaja za koncesije koje se obavljaju temeljem ugovora o povjeravanju, kao i promjene cijena obavljanja komunalnih djelatnosti.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. održavanje čistoće,

5. odlaganje komunalnog otpada,

6. održavanje javnih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta,

8. tržnice na malo,

9. održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

10. obavljanje dimnjačarskih usluga,

11. javna rasvjeta.

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Na području Grada Bakra komunalne djelatnosti obavljaju:

1. trgovačka društva u suvlasništvu i vlasništvu Grada Bakra,

2. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

3.1. Ovlaštenici obavljanja komunalne djelatnosti

Članak 4.

Komunalne djelatnosti obavljaju na području Grada Bakra sljedeća trgovačka društva koja su u suvlasništvu, odnosno vlasništvu Grada Bakra:

1. Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju:

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;

2. Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka:

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada;

3. Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka:

- prijevoz putnika u javnom prometu;

4. Gradsko komunalno društvo Dobra d.o.o. Bakar:

- održavanje groblja i krematorija,

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje javnih površina,

- pružanje usluga prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Bakra, koje zbog specifičnosti lokalnih potreba nisu u potpunosti pokrivene usluga društva iz točke 3.

Komunalno društvo za djelatnosti iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka općim aktima uređuje djelatnost radi koje je osnovano i rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba

3.2. Obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem Ugovora o koncesiji

Članak 5.

U Gradu Bakru na temelju Ugovora o koncesiji obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

2. tržnice na malo,

3. prijevoz pokojnika,

4. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 6.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, kojom započinje postupak davanja koncesije, objavljuje Gradonačelnik Grada Bakra (u daljnjem tekstu Gradonačelnik) u Narodnim novinama, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, objavljuje se i u dnevnom tisku, te na web stranici Grada Bakra s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte Grada Bakra;

2. Predmet koncesije:

- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

- mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

- rok trajanja koncesije;

3. Rok za predaju ponuda:

- adresu na koju se moraju poslati ponude,

- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane;

4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;

5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja;

6. Datum otpreme obavijesti;

7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe;

8. Oznaku vrste postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije.

Nakon provedenog postupka davanja koncesije, Gradsko vijeće Grada Bakra (u daljnjem tekstu Gradsko vijeće) donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 7.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt kojeg donosi Gradsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

- kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

- sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije;

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti.

Članak 8.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži naročito:

1. određenje djelatnosti za koju se daje koncesija,

2. način, uvjete i rok trajanja koncesije,

3. ovlaštenja davatelja koncesije,

4. prava i obveze koncesionara uključujući i pravo gradnje i korištenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture te obvezu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

5. visinu naknade za koncesiju,

6. druga pitanja od značaja za obavljanje komunalne djelatnosti.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ugovor o koncesiji sklapa Gradonačelnik.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Članak 9.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstava i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

3.3. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju temeljem pisanog ugovora

Članak 10.

Komunalne djelatnosti koje se u Gradu Bakru mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova su:

1. javna rasvjeta,

2. održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 11.

Odluku o provedbi javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik donosi odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

Nakon provedenog postupka Gradsko vijeće donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Na temelju odluke iz prethodnog stavaka ovog članka, Gradonačelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 12.

Obim poslova određuje se za svaku kalendarsku godinu u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 13.

Poziv za javni natječaj mora sadržavati:

- naziv djelatnosti,

- rok na koji se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo za ispunjenje ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponude,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Oglas o javnom natječaju objavljuje su u dnevnom tisku, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, na web stranici Grada Baka s navedenim datumom objave u dnevnom tisku.

Članak 14.

Ponude se podnose u pisanom obliku u dvostruko zapečaćenim omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja ponuditelja te s naznakom »Ne otvaraj - ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti«. Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar.

Članak 15.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

- izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje komunalne djelatnosti;

- potvrdu BON 1 za posljednje dvije dostupne financijske godine iz koje je razvidno da je ponuditelj pozitivno poslovao i BON 2 ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana raspisivanja natječaja iz kojeg je razvidno da ponuditelj nije imao blokadu računa dulju od 15 (petnaest) dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci;

- potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 (trideset) dana od dana raspisivanja natječaja iz koje je razvidno da ponuditelj nema dugovanja s osnove javnih davanja;

- uvjerenje o nekažnjavanju za ponuditelja i odgovornu osobu ponuditelja ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja;

- referentnu listu izvršenih ugovora u posljednje 3 (tri) godine, s najmanje 5 (pet) potvrda o uredno izvršenim ugovorima;

- izjavu o djelu ugovora koji se ustupa podizvoditeljima.

Sve isprave iz stavka 1. ovog članka podnose se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Članak 16.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja pristupiti će otvaranju pristiglih ponuda u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Na osnovi ocjene pristiglih ponuda Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti podnijeti Gradskom vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla na natječaj.

Članak 17.

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ocjenjivati će ponude sukladno slijedećim kriterijima:

- cijena min. 70% (način izračuna: najniža cijena/ponuđena cijena x min. 70);

- visina temeljnog kapitala;

- broj zaposlenih;

- udio podizvoditelja;

- uredno izvršavanje ugovorenih obveza u posljednje 3 (tri) godine.

Postotni iznos kriterija cijene i dodatnih kriterija kao i način izračuna dužno je utvrditi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja prije raspisivanja javnog natječaja.

IV. PROMJENA CIJENE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 18.

Pravne ili fizičke osobe - isporučitelji komunalnih usluga koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, dužni su pri svakoj eventualnoj promijeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Gradonačelnika najkasnije 30 dana prije njene promjene.

U prvoj godini ugovorena cijena se ne smije mijenjati.

Gradonačelnik je dužan dati svoju suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave prijave cjenika, u suprotnom smatrat će se da je suglasnost dana.

Ukoliko Gradonačelnik donese negativno mišljenje o predloženom cjeniku komunalnih usluga, isti se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

- postupak promjene cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/04, 37/07 i 11/09).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-09-8

Bakar, 24. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr