SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
1

1.

Na temelju odredbe članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 02) te članka 26 Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/ 02) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 1. prosinaca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja dijela područja
Dobrinčevo u Malinskoj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni planu uređenja dijela područja Dobrinčevo u Malinskoj (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1 i opisana u točki 1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi oko 6,42 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke djelove Plana kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavna gradska cesta i cesta nadmjesnog značenja

3.1.2. Pristupne ulice

3.1.3. Javno parkiralište

3.1.4. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

4. Uvjeti i način gradnje

5. Mjere provedbe plana

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

7. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

1.Detaljna namjena površina M 1:1000

2.Prometna, telekomunikacijska
i komunalna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.1.Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.2.Komunalna infrastrukturna mreža
- vodoopskrba M 1:1000

2.3.Komunalna infrastrukturna mreža
- odvodnja M 1:1000

2.4.Komunalna infrastrukturna mreža
- elektroopskrba M 1: 1000

2.5.Komunalna infrastrukturna mreža
- telekomunikacije M 1:1000

3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina M 1:1000

4.Uvjeti gradnje M 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Gospodarska namjena - ugostiteljsko turistička, hotel - (T1)

2) Stambena namjena (S)

3) Sportsko rekreacijska namjena, sport - (R1)

4) Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

- Ulica (U)

- Pješački put (Pp)

- Trafo stanica (TS)

5) Javne ozelenjene površine (Z)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 1, 3 i 4.

Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Krku.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica te gustoća izgrađenosti određeni su kartografskim prikazom broj 4.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

Veličina, oblik i površina građevnih čestica, te izgrađenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) građevnih čestica iznose:

/ za ugostiteljsko turističku namjenu

- za građevne čestice oznake 2, 3 i 23, najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) iznosi 0,2, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,8;

- za građevnu česticu oznake 1, najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) iznosi 0,2, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,6;

/ za stambenu namjenu

- za građevne čestice oznake 7, 8, 9, 10, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) iznosi 0,2, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,4;

- za građevne čestice s građevinama izgrađenim do donošenja ovog Plana oznake 11, 12, 14, 16, 21, 22 i 25 najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) iznosi 0,2, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,4;

- za građevnu česticu oznake 13 (g.č.239 k.o. Bogović), najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/99-02/228-BD; U.broj: 2170-04/4-99- 4; Krk, 10. prosinca 1999. g;

- za građevnu česticu oznake 15, najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/99-02/220; U.broj: 2170-04/4-00-6-BP; Krk, 23. ožujka 2002. g.;

- za građevnu česticu oznake 18, najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/94-02/126; U.broj: 2170-04/4-95-8; Krk, 03. svibnja 1995.;

- za građevnu česticu oznake 19 najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/90-02/224; U.broj: 2142-07-90-2; Krk, 25. srpnja 1990.;

/ za sportsko rekreacijsku namjenu

za građevnu česticu oznake 5, ne definira se najveći dozvoljeni koeficijenti izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) već se određuje mogućnost izgradnje najviše dvije građevine s maksimalnom površinom od 50 m2 po građevini;

Članak 9.

Visina građevine na području obuhvata Plana određuje se prema koti uzdužne nivelete prometnice mjerene u središnjoj okomici regulacijske linije građevinske čestice ili prema najnižoj koti uređenog terena ili javne površine mjerene uz rub građevine do doljnjeg ruba njenog krovnog vijenca.

Visina građevina za:

/ za ugostiteljsko turističku namjenu

- za građevine na građevnim česticama oznake 2, 3, 17, 20 i 23, najveća dozvoljena visina je 12 m.

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 1, najveća dozvoljena visina je 9 m.

/ za stambenu namjenu

- za građevine na građevnim česticama oznake 7, 8, 9, 10 i 24, najveća dozvoljena visina je 6,5 m.

- za postojeće građevine na građevnim česticama oznake 11, 12, 14, 16, 21 i 22, najveća dozvoljena visina dogradnji je 6,5 m.

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 13 najveća dozvoljena visina prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/99-02/228-BD; U.broj: 2170-04/4-99- 4; Krk, 10. prosinca 1999. g;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 15 najveća dozvoljena visina prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/99-02/220; U.broj: 2170-04/4-00-6-BP; Krk, 23. ožujka 2002. g.;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 18 najveća dozvoljena visina prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/94-02/126; U.broj: 2170-04/4-95-8; Krk, 03. svibnja 1995.;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 19 najveća dozvoljena visina prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/90-02/224; U.broj: 2142-07-90-2; Krk, 25.srpnja 1990.;

/ za sportsko rekreacijsku namjenu

- za građevne na građevnoj čestici oznake 5 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 4 m;

Članak 10.

Nivelacijska kota nove građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.

Nivelacijska kota građevine na području obuhvata Plana određuje se prema koti uzdužne nivelete prometnice mjerene u središnjoj okomici regulacijske linije građevinske čestice.

Nivelacijska kota nove građevine određena je kotom prizemlja građevine koja iznosi najviše 0.8 m iznad kote uzdužne nivelete prometnice mjerene u središnjoj okomici regulacijske linije građevinske čestice.

Pod suterenom građevine podrazumijeva se etaža koja je sa svoje tri strane najmanje polovinom svoga volumena ukopana u teren.

Članak 11.

Najveći dozvoljeni broj etaža nove građevine te najveća dozvoljena visina građevina na području obuhvata Plana određuju se kako slijedi:

/ za ugostiteljsko turističku namjenu

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 1:

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi S+P+1 ili P+2

- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9,0 m;

- za građevine na građevnim česticama oznake 2, 3, i 23,

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi S+P+2 ili P+3

- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,0 m;

/ za stambenu namjenu

- za građevne na građevnim česticama oznake 7, 8, 9, 10, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32: najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi S+P ili P+1;

- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 6,5 m;

- za postojeće građevine na građevnim česticama oznake 11, 12, 14, 16, 21, 22 i 25:

- postojeći broj etaža, a za moguće dogradnje najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi S+P ili P+1;

- najveća dozvoljena visina dogradnji je 6,5 m;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 13 najveći dozvoljeni broj etaža i najveća dozvoljena visina prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/99-02/228-BD; U.broj: 2170-04/4-99- 4; Krk, 10. prosinca 1999. g;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 15 najveći dozvoljeni broj etaža i najveća dozvoljena visina prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/99-02/220; U.broj: 2170-04/4-00-6-BP; Krk, 23. ožujka 2002. g.;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 18 najveći dozvoljeni broj etaža i najveća dozvoljena visina prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/94-02/126; U.broj: 2170-04/4-95-8; Krk, 03.svibnja 1995.;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake 19 najveći dozvoljeni broj etaža i najveća dozvoljena visina prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/90-02/224; U.broj: 2142-07-90-2; Krk, 25.srpnja 1990.;

/ za sportsko rekreacijsku namjenu

za građevine na građevnoj čestici oznake 5:

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi P ili S+P

- najveća dozvoljena visina građevine je 4 m - za P ili 6 m - za S+P;

Članak 12.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja tavanskog prostora u funkciji propisane namjene, a koji ne ulazi u uvjetovani maksimalni broj etaža, pod uvjetom:

- da je gradnja unutra postavljenih uvjeta o visinama građevina;

- da nagib krova ne prelazi 23o;

- da konstruktivna visina tavanskog nadozida iznosi najviše 30 cm;

Tavan u smislu odredaba ove Odluke ne predstavlja etažu građevine.

Članak 13.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja podzemnih etaža.

Etaža koja gornjom visinom svoje stropne konstrukcije ne prelazi 0,8 m iznad uređenog terena računat će se kao podrumska etaža.

Površine podrumskih prostora ne uključuju se za bilansiranje koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti.

Članak 14.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se pristup podrumskoj etaži vanjskim stubištem.

Širina pristupnog stubišta može biti najviše 1,5 m.

Na području obuhvata Plana, u sklopu Gospodarska namjena - ugostiteljsko turistička, dozvoljava se kolni pristup podrumskoj etaži za potrebe servisnog pristupa ili pristupa garažnom sklopu u funkciji građevine. Širina kolnog pristupa može biti najviše 5,5 m.

2.3. Namjena građevina

Članak 15.

Na području namjene »Gospodarska namjena - ugostiteljsko turističke - (T-1)« dozvoljava se gradnja građevine isključivo za ugostiteljsko turističku namjenu - hotela / na građevnoj čestici oznake 2, 3, i 23 te pansiona / na građevnoj čestici oznake 1. Građevine funkcionalno-prostorno standardizirati sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli.

Ne dozvoljava se gradnja smještajnih objekata tipa »aparthotel« I »turistički apartmani«

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje i gradnja infrastrukturnih, pogonskih, komunikacijskih, distribucijskih, upravnih i drugih pratećih pomoćnih građevina u funkciji osnovne građevine pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš, sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Članak 16.

Na području »Stambene namjene« - S, dozvoljena je gradnja građevina stambene namjene.

U građevinama na građevnim česticama oznake 7, 8, 9, 10, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 dozvoljava se izgradnja najviše 3 (tri) stambene jedinice.

Za građevinu na građevnoj čestici oznake 13 najveći dozvoljeni broj stambenih jedinica prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/99-02/228-BD; U.broj: 2170-04/4-99-4; Krk, 10. prosinca 1999. g;

Za građevinu na građevnoj čestici oznake 15 najveći dozvoljeni broj stambenih jedinica prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/99-02/220; U.broj: 2170-04/4-00-6-BP; Krk, 23. ožujka 2002. g.;

Za građevinu na građevnoj čestici oznake 18 najveći dozvoljeni broj stambenih jedinica prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/94-02/126; U.broj: 2170-04/4-95-8; Krk, 03. svibnja 1995.;

Za građevinu na građevnoj čestici oznake 19 najveći dozvoljeni broj stambenih jedinica prema Građevnoj dozvoli:

Klasa: UP/I''-361-03/90-02/224; U.broj: 2142-07-90-2; Krk, 25. srpnja 1990.;

Članak 17.

Na području »Sportsko rekreacijske namjene« oznake - R1, na građevoj čestici oznake 5, dozvoljena je gradnja i uređenje građevina i objekata namijenjenih sportu i rekreaciji, uređenje parkovnih površina, dječjih igrališta te parkirališnih površina u funkciji navedenih namjena.

U sklopu navedenih građevina dozvoljava se organizacija ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih sadržaja sukladnih osnovnoj namjeni površina.

Članak 18.

Na području namjene Prometna i komunalna infrastrukturna mreža dozvoljena je gradnja, uređenje i rekonstrukcija: Javnih prometnih površina - Ulica, Pješačkih puteva i Trafo stanice.

Članak 19.

Na području namjene »Javne ozelenjene površine« dozvoljena je gradnja, uređenje i rekonstrukcija javnih ozelenjenih površina, dječjih igrališta i pješačkih puteva.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 20.

Planiranje i građenje nadzemnih dijelova građevina može se isključivo unutar gradivog dijela građevne čestice. Gradivi dio građevne čestice određen je na grafičkom prikazu 4.

Članak 21.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Građevina se s najmanje 2/3 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Za građenje građevina na građevnoj čestici oznake 6 nije definiran građevni pravac.

Članak 22.

Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obveznog građevnog pravca, na pročelju građevine, dozvoljava se gradnja konzolnih istaka - nadstrešnica i balkona, reklamnih površina kojima se ističe djelatnost tvrtke, svjetlećih i drugih elemenata urbane opreme, pod uvjetom da se gradnjom odnosno postavom ne ometa pješački i kolni promet te ne narušava stabilitet susjednih građevina.

Članak 23.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stubišta i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m;

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,0 m;

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture;

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 24.

Oblikovanje građevine potrebno je uskladiti s morfološkim osobinama područja i vrstom građevine te izvesti primjenom suvremenog arhitektonskog izraza.

Članak 25.

Za oblikovanje građevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema i materijala.

Članak 26.

Vrsta krova nije određena.

Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, krov građevine ili dijela građevine koja ima samo podzemne etaže mora biti ravan i prohodan za pješački i/ili kolni promet.

Članak 27.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23o.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba opečnog i betonskog crijepa mediteranskog tipa te drugih suvremenih pokrova sukladno oblikovanju građevine.

Boja betonskog crijepa te drugih suvremenih pokrova sukladno oblikovanju građevine mora biti usklađena s gamom zemljanih tonova proizašlih iz autohtonog okruženja.

Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba drvenog pokrova ili pokrova od bitumeniziranih materijala.

Članak 28.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanog kolektora, antene i reklamnih površina kojima se ističe djelatnost tvrtke te uređaja za ventilaciju i klimatizaciju pod uvjetom da ne narušavaju izgled i sigurnost susjednih građevina.

Članak 29.

Na pročelju građevine ne dozvoljava se konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u sustav otvora ili postaviti na za to predviđena mjesta u ravnini pročelja.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 30.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Članak 31.

Neizgrađeni dio građevne čestice i dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno potrebno je urediti kao pješačku površinu, dvorište ili okućnicu.

Najmanja 400ovršina građevne čestice mora biti ozelenjeno. Od uvjetovane ozelenjene površine najmanje 10% površine mora biti ozelenjeno visokim raslinjem - stablima i to u uličnoj zoni građevne čestice.

Postojeće kvalitetno visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti raslinjem pretežito autohtonog podrijekla, a sve prema hortikulturnom uređenju građevnih čestica.

Uređenje terena oko građevine, izgradnja ograde, potpornih zidova, terase, stubišta i slično, treba se izvesti tako da ne narušava izgled osnovnih cjelina i ambijentalnost okoliša.

Članak 32.

Na neizgrađenom dijelu građevne čestice dozvoljava se gradnja svjetlika pod uvjetom da se ne ometa kolni i/ili pješački promet.

Članak 33.

Najveća dozvoljena visina podzida iznosi 1,5 m.

Ukoliko visina podzida prelazi 1,5 m, potrebno je izvesti terasaste zidove ili građevinski oblikovane strukture.

Terase nastale gradnjom potpornih zidova potrebno je ozeleniti.

Potporne zidove i terase potrebno je izvesti na način kojim se ne narušava izgled građevine.

Članak 34.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se ograđivanje građevnih čestica.

Ograde od monolitnog materijala (kamen, beton, ožbukani građevinski blokovi) mogu biti najveće visine od 1,1 m.

Ograde mogu biti od oblikovanog nasada.

Članak 35.

Smještaj vozila potrebno je riješiti unutar građevne čestice.

Broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

Za ugostiteljsko turističku djelatnost

- parkirališna mjesta za najmanje 40mještajnih jedinica

- 1 parkirališno mjesto na četiri zaposlena.

Za stanovanje

- 1,5 parkirališno mjesto za svaku stambenu jedinicu

Za ugostiteljsku djelatnost

- 1 parkirališno mjesto na četiri sjedeća mjesta

- 1 parkirališno mjesto na četiri zaposlena.

Za uslužnu djelatnost

- 1 parkirališno mjesto na 30 m2 brutto korisnog prostora

Za sportsko rekreacijske objekte i površine

- 1 parkirališno mjesto na 50 m2 brutto korisnog prostora

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 36.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 37.

Svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu.

3.1.1. Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značenja

Članak 38.

Na području obuhvata Plana planirana je rekonstrukcija pristupne ulice za hotelski kompleks Haludovo - izgradnja križanja za nove prometne površine.

3.1.2. Pristupne ulice

Članak 39.

Na području obuhvata Plana planirana je gradnja nove pristupne ulice obalnom području mjesne luke.

Na području obuhvata Plana planirana je gradnja nove stambene ulice.

Članak 40.

Širina dvosmjerne primarne kolne prometnice - 9,0 m

- kolne trake: 3,0 m

- nogostup / dvostrani: 1.5 m

Širina dvosmjerne sekundarne kolne prometnice - 8,0 m

- kolne trake: 2,75 m

- nogostup / dvostrani: 1.2 m

Širina jednosmjerne sekundarne kolne prometnice - 6,0 m

- kolne trake: 4,5 m

- nogostup / jednostrani: 1.2 m

Najmanja širina pristupnog puta je 3,5 m, a njegova dužina ne smije biti veća od 30 m.

Najmanja širina pješačkog puta je 1,8 m.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 41.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.6.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 42

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 2.6.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Članak 43.

Mjesto priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture i javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 44.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 45.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 46.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.5.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 47.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja građevina u fazama.

Gradnji građevine može se pristupiti nakon gradnje prometnice i uređanja komunalne infrastrukture.

6. Mjere provedbe plana

Članak 48.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 49.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/90 i 15/91 - ispravak).

Članak 50.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97 - ispravak).

Članak 51.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Koncepciji odvodnje otpadnih voda na području Općine Malinska.

Odvodnja sanitarno-tehničkih otpadnih voda rješava se priključkom na mjesni kanalizacijski sustav.

Odvodnju oborinskih voda s javnih kolnih površina rješavati upuštanjem u tlo putem upojnih bunara.

Članak 52.

Proizvođači otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/ 96).

Na području obuhvata Plana, a unutar građevinske čestice, vlasnici su dužni osigurati mjesto za spremnik otpada prema uvjetima nadležnog komunalnog društva.

Moguće je objedinjavanje više domaćinstava u korištenju spremnika. Kapacitiranje spremnika prema standardima nadležnog komunalnog društva.

Uvjetovan je pristup komunalnih vozila do spremnika otpada.

8. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 53.

Na području Plana nema građevina predviđenih za uklanjanje.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 54.

Za područje obuhvaćenim Planom nije predviđena gradnja skloništa.

Članak 55.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o prostonim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerena pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska.

Članak 57.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Ureda Općine, Državnom uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - pododsjek Krk.

Članak 58.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 59.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/03-01/2

Ur. broj: 2142/05-03-03-30

Malinska, 1. prosinca 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća
Općine Malinska-Dubašnica

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr