SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

37.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/08), u članku 1. riječi: »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »Općinskog načelnika«, a riječi: »i predsjednika Općinskog poglavarstva« brišu se.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi:»Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik«, a riječi: »ili predsjednik Općinskog poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva« brišu se.

Članak 4.

U članku 11. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 12. riječi: »Općinskog poglavarstva i« brišu se.

Članak 6.

Naziv glave IV. »PRORAČUNSKA PRIČUVA« mijenja se i glasi: »PRORAČUNSKA ZALIHA«.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Proračunska zaliha utvrđuje se u iznosu od 20.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.«

Članak 8.

Članak 16. briše se.

Članak 9.

U članku 17. riječi: »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »Općinskog načelnika.«

Članak 10.

U članku 23. stavku 1. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik«.

U stavku 2. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»O izvršenim preraspodjelama iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.«

Članak 11.

U članku 24. riječi: »Godišnjeg obračuna Proračuna« zamjenjuju se riječima: »Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna«.

Članak 12.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ugovor o polaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka zaključuje Općinski načelnik.«

Članak 13.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine upravlja Općinski načelnik sukladno zakonu i Statutu Općine Omišalj.«

Članak 14.

U članku 27. riječi: »ovlašteno je Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašten je Općinski načelnik«.

Članak 15.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i javna ustanova čiji je osnivač Općina, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost Općinskog vijeća Općine.

Općina može davati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 1. ovog članka, sukladno propisima i Statutu Općine Omišalj, uz suglanost ministra financija.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr