SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. rujna 2009.
GRAD CRES

35.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 16. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja

Članak 1.

U Odluci o vrstama socijalne skrbi iz proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja (»Službene novine« broj 5/01 i 5/03) u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 2. točci 3, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 6. Odluke, u stavku 1., u alineji trećoj iza riječi »elementarne nepogode« briše se točka i dodaju se riječi »ili se nalazi u iznimno teškoj situaciji.«.

U članku 6. stavku 2., riječi »Gradsko poglavarstvo u skladu sa socijalnim programom«. zamjenjuju se riječima »gradonačelnik samostalno ili na prijedlog Socijalnog vijeća«.

Članak 3.

Članak 9. Odluke, mijenja se i glasi:

»Uvjet razine prihoda ispunjava mogući korisnik s prihodom:

- do 1.600,00 kuna za samca,

- do 2.400,00 kuna za dvočlanu obitelj,

- do 3.100,00 kuna za tročlanu obitelj,

- do 3.700,00 kuna za četveročlanu obitelj,

- do razine prihoda za četveročlanu obitelj iz prethodnog podstavka ovoga članka uvećanu za po 600,00 kuna za svakog narednog člana obitelji s više od četiri člana.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine ili na neki drugi način.«

Članak 4.

U članku 15. iznos od 150,00 kn zamjenjuje se iznosom od 300,00 kn.

Članak 5.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pomoć za opremu za svako novorođeno dijete odobrava se u novčanom iznosu od 2.000,00 kn, a za svako treće i naredno novorođeno dijete odobrava se i dodatna pomoć u iznosu od 2.000,00 kn.«

Članak 6.

U članku 27. stavku 2. Odluke, brišu se riječi »ili član Gradskog poglavarstva« i »i Gradskog poglavarstva«.

Članak 7.

U članku 28., u drugoj alineji, riječi »Gradskome poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »Gradonačelniku«.

Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da sačini i objavi pročišćeni tekst Odluke o vrstama socijalne skrbi iz proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-4

Cres, 16. rujna 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr