SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

40.

Temeljem članka 35. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 2. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje ustroj i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška.

Članak 2.

(1) Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to posebno:

. poslove iz oblasti društvenih djelatnosti - kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, zaštite potrošača i udruga građana,

. poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva,

. poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša,

. poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine, te poslove poticanja poduzetničkih aktivnosti,

. poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine,

. poslove opće uprave,

. poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora,

. ostale poslove sukladno posebnim zakonima i nalozima Općinskog načelnika.

(2) Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove državne uprave koji su, sukladno Zakonu, preneseni u nadležnost Općine.

Članak 3.

U sklopu Jedinstvenog upravnog odjela, kao samostalne unutarnje organizacijske jedinice, ustrojavaju se Ured načelnika, Odsjek za proračun, financije i računovodstvo i Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Članak 4.

(1) Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat.

(2) Pečatom Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se sva pismena iz nadležnosti istoga.

(3) Uz pečat Jedinstvenog upravnog odjela, u pravilu, potpisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, ili osoba koja ga zamjenjuje.

Članak 5

Jedinstveni upravni odjel izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja i druge poslove koji su mu, slijedom zakonskih propisa, stavljeni u djelokrug rada.

Članak 6.

(1) Jedinstveni upravni odjel je dužan svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa Zakonom, Statutom Općine Baška i drugim aktima tijela Općine Baška.

(2) Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svoga djelokruga i za svoj zakoniti i pravovremeni rad u obavljanju poslova odgovoran je Općinskom načelniku.

(3) Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

(1) Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška rukovodi pročelnik.

(2) Radom Ureda načelnika rukovodi predstojnik, a radom ostalih organizacijskih jedinica iz članka 3. rukovode voditelji.

(3) Pročelnik organizira obavljanje poslova, daje predstojniku i voditeljima, te drugim službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, te obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i ovom odlukom.

(4) Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela bira i imenuje Općinski načelnik na neodređeno vrijeme, temeljem provedenog javnog natječaja.

(5) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za svoj rad Općinskom načelniku.

(6) Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela odgovorni su za svoj rad pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

(1) Pravilnikom o unutarnjem redu uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, sa sistematizacijom radnih mjesta, potrebnom stručnom spremom, opisom poslova, te druga pitanja sukladno zakonu, Statutu Općine Baška i ovoj odluci.

(2) Pravilnik o unutarnjem redu, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, donosi Općinski načelnik.

Članak 9.

(1) Pravilnik o unutarnjem redu iz prethodnog članka Općinski načelnik će donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Baška.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 06 i 20/06).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2142-03-09-7

Baška, 2. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr