SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

39.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 2. rujna 2009. godine, donijelo je

POSLOVNIK
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BAŠKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Baška (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Baška (u daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito:

. konstituiranje Vijeća, početak obnašanja prava i dužnosti člana Vijeća, mirovanje i prestanak mandata člana Vijeća,

. izbor i razrješavanje predsjednika i potpredsjednika Vijeća i njihova prava i dužnosti,

. unutarnje ustrojstvo Vijeća,

. odnos Vijeća i Općinskog načelnika,

. postupak donošenja akata i rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,

. poslovni red na sjednici Vijeća,

. javnost u radu Vijeća,

. postupak postavljanja vijećničkih pitanja,

. obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Vijeća.

Članak 2.

Vijeće će posebnom odlukom urediti pojedino pitanje iz rada Vijeća ako to pitanje nije uređeno ovim Poslovnikom.

II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA VIJEĆA, MIROVANJE I PRESTANAK MANDATA ČLANA VIJEĆA

Članak 3.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili osoba koju on ovlasti u roku određenom zakonom.

Do izbora predsjednika Vijeća sjednici privremeno predsjeda najstariji član Vijeća.

Predsjedavatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Vijeća, izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Članak 4.

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća na sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.

Nakon što je Vijeće konstituirano izvodi se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Članak 5.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje 3 člana Vijeća.

Članak 6.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće bira Mandatnu komisiju i Odbor za izbor i imenovanje, na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje tri vijećnika.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje tri vijećnika.

Članak 7.

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Vijeća podnosi izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova Vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća, o imenima članova Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu sa dužnošću člana Vijeća, pa im dužnost člana Vijeća miruje, o imenima članova Vijeća kojima mandat miruje na njihov zahtjev, te o zamjeniku člana Vijeća koji umjesto njega počinje obnašati dužnost člana Vijeća.

Izabrani članovi Vijeća, koji daju ostavku, ili stavljaju mandat u mirovanje, o tome obavješćuju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška u pravilu 24 sata prije početka konstituirajuće sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici, umjesto člana koji je dao ostavku ili stavio mandat u mirovanje, nazočan je zamjenik člana određen sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatne komisije.

Članak 8.

Po prihvaćanju izvješća Mandatne komisije iz članka 7. ovoga Poslovnika, te potvrđenog mandata članova Vijeća, predsjedanje sjednicom preuzima najstariji vijećnik.

Članovi Vijeća pred predsjedavateljem Vijeća daju prisegu.

Predsjedavatelj izgovara tekst prisege i proziva poimenično članove Vijeća, a član Vijeća, nakon što je prozvan, ustaje i izgovara: »Prisežem«, a potom potpisuje svečanu prisegu.

Tekst prisege glasi:

»Prisežem svojom čašću, da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Baška obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka i općih akata Općine Baška i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki napredak Općine Baška i Republike Hrvatske.«

Općina Baška


O P Ć I N E


Član Vijeća koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici, odnosno zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je nazočan.

Članak 9.

Danom konstituiranja Vijeća član Vijeća, odnosno zamjenik člana Vijeća nakon što mu je potvrđen mandat, ima prava i dužnosti člana Vijeća određene zakonom, Statutom Općine Baška, ovim Poslovnikom i odlukama i općim aktima što ih donese Vijeće do prestanka mandata.

Članak 10.

Mandat člana Vijeća izabranog na redovitim izborima traje do objave odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, ili do objave odluke Vlade RH o raspuštanju Vijeća.

Mandat članova Vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća izabranog na redovitim izborima.

Članak 11.

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom Općine Baška, ovim Poslovnikom, odlukama i aktima Vijeća, a osobito:

1. nazočiti sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u njihovom radu,

2. predlagati opće akte i podnositi amandmane na prijedloge općih akata,

3. raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što je na dnevnom redu Vijeća i radnih tijela kojih je član te o njemu odlučivati,

4. biti biran u radna tijela Vijeća i prihvatiti izbor,

5. obnašati poslove koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojega je član,

6. predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća,

7. predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade pojedinog pitanja i priprema odluka i akata za Vijeće,

8. postavljati pitanja Općinskom načelniku, koja se odnose na njegov rad i na rad Jedinstvenog upravnog odjela na sjednici Vijeća ili ih uputiti u pisanom obliku i na njih dobiti odgovor u roku od 30 dana od dana prijema pitanja,

9. nazočiti sjednicama radnih tijela kojih nije član i sudjelovati u njihovom radu bez prava odlučivanja,

10. tražiti i dobiti od Jedinstvenog upravnog odjela podatke potrebne za obnašanje dužnosti člana Vijeća te, s tim u svezi, koristiti stručne i tehničke usluge istoga.

Članak 12.

Član Vijeća ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih djelatnosti, bilo za sebe ili za svojeg poslodavca, koristiti položaj člana Vijeća i naglašavati tu dužnost.

Član Vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u obnašanju dužnosti, a koji prema zakonskim propisima, nose oznaku tajnosti i za to su odgovorni prema zakonu.

Članak 13.

Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka četverogodišnjeg mandata u slučajevima određenim zakonom.

Članak 14.

Članu Vijeća miruje mandat za vrijeme dok obnaša dužnost za koju je zakonom određeno da je nespojiva s dužnošću člana Vijeća, odnosno za vrijeme za koje je stavio mandat u mirovanje.

Članak 15.

O nazočenju člana Vijeća sjednici vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.

Član Vijeća, ako ne može nazočiti sjednici Vijeća, odnosno radnog tijela dužan je o tome izvijestiti predsjednika Vijeća, odnosno radnog tijela, najmanje 24 sata prije početka zakazane sjednice.

Članak 16.

Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova nastalih u svezi s radom u Vijeću i radnim tijelima u visini i na način određen odlukom Vijeća.

Članak 17.

Klub članova Vijeća može osnovati stranka koja ima najmanje tri člana Vijeća, kao i dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri člana Vijeća.

O osnivanju Kluba predsjednik Kluba dužan je u pisanom obliku obavjestiti predsjednika Vijeća i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Obavijest sadrži naziv Kluba, ime predsjednika Kluba i imena članova Kluba.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela osigurat će Klubovima članova Vijeća prostorne i tehničke uvjete za rad (dvoranu za sjednice, prijepis, umnožavanje, dostava materijala i slično).

III. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK VIJEĆA

Članak 18.

Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju iz reda članova Vijeća, većinom glasova svih članova Vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanje, kao i najmanje tri člana Vijeća.

Član vijeća može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za predsjednika odnosno potpredsjednika.

Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se javnim glasovanjem, za svakog kandidata ponaosob.

Ako pri glasovanju za izbor predsjednika i potpredsjednika prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja po istom postupku kao prvo glasovanje.

Ako je za izbor predsjednika odnosno potpredsjednika bilo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Vijeća, izborni se postupak ponavlja.

Članak 19.

Predsjednik Vijeća:

. predstavlja Vijeće,

. saziva i predsjedava sjednici i potpisuje odluke i druge akte Vijeća,

. predlaže dnevni red sjednice,

. upućuje prijedlog ovlaštenog predlagatelja u propisani postupak,

. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata Vijeća,

. usklađuje rad radnih tijela Vijeća,

. brine se o zaštiti prava članova Vijeća,

. održava red na sjednici Vijeća,

. brine se o primjeni ovoga Poslovnika,

. objavljuje rezultate glasovanja na sjednici Vijeća,

. brine o suradnji Vijeća s Općinskim načelnikom,

. surađuje s članovima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i zastupnicima u Hrvatskom saboru,

. određuje predstavnike Vijeća u svečanim i drugim prigodama,

. brine se o javnosti rada Vijeća,

. obavlja druge poslove određene zakonom, Statutom, odlukama i općim aktima Vijeća i ovim Poslovnikom.

Članak 20.

Potpredsjednik Vijeća pomaže predsjedniku Vijeća u radu, te obavlja poslove iz njegova djelokruga za koje ga predsjednik ovlasti.

Potpredsjednik Vijeća zamjenjuje predsjednika kada je isti spriječen ili odsutan.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 21.

Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koji su birani.

Postupak za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika može pokrenuti najmanje 3 člana Vijeća ili Odbor za izbor i imenovanje.

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.

O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Vijeća.

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik odnosno potpredsjednik:

. zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja,

. svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća,

. ne sazove sjednicu najmanje jedanput u tri mjeseca u vrijeme zasjedanja Vijeća, ili ako to zatraži jedna trećina ukupnog broja članova Vijeća u roku od 8 dana od dana dostave zahtjeva.

Ako Vijeće razriješi dužnosti predsjednika odnosno potpredsjednika, dužno je u roku od 30 dana od dana razrješenja izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika, ako istog ne izabere na istoj sjednici.

Članak 22.

Predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća mogu dati ostavku.

Ostavka je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Vijeća.

Vijeće je dužno izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika u roku od 30 dana od dana prihvaćanja ostavke.

Članak 23.

Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku prestane mandat člana Vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata, Vijeće je dužno izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika u roku od 30 dana od dana kada Vijeće primi na znanje izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata.

Ako predsjednik odnosno potpredsjednik stavi mandat člana Vijeća u mirovanje, Vijeće će izabrati predsjednika odnosno potpredsjednka u roku od 30 dana od dana kada je Vijeće primilo na znanje izvješće Mandatne komisije o nastupu mirovanja.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO VIJEĆA

Članak 24.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje utvrđene politike, praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Vijeće, te za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća, osnivaju se radna tijela Vijeća.

Radna tijela Vijeća su odbori, komisije i povjerenstva.

Vijeće može uz stalna radna tijela osnovana ovim Poslovnikom osnivati i druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnog tijela uređuje se njegov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 25.

Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova.

Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Vijeća.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnog tijela traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa mirovanja mandata člana Vijeća odnosno do dana razrješenja dužnosti na koju je izabran.

Članak 26.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu i usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednici radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu u roku od 8 dana na osnovi zaključka Vijeća ili ako to zatraži predsjednik Vijeća ili polovica članova radnog tijela.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu radnog tijela sazvat će predsjednik Vijeća.

U svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela predsjednik surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela, te s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela.

Potpredsjednik radnog tijela, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, ima prava i obveze predsjednika.

Ako su spriječeni ili odsutni i predsjednik i potpredsjednik, sjednicom radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojeg na to ovlasti predsjednik radnog tijela.

Članak 27.

Radno tijelo zauzima stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela.

Zaključak odnosno preporuku radno tijelo donosi većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje osoba koja predsjedava i zapisničar, u pravilu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 28.

Radno tijelo može uključiti znanstvene i druge organizacije i pojedine stručnjake u pripremanje akata ili razmatranje pojedinog pitanja iz svoga djelokruga na osnovi suglasnosti predsjednika Vijeća.

Radno tijelo može osnovati radnu skupinu, koja je sastavni dio radnog tijela i ne može samostalno istupati i biti nositelj prava i obveza.

Članak 29.

Radno tijelo o svojim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima izvješćuje, pisanim putem ili usmeno, Vijeće.

Izvjestitelj radnog tijela će, prema zaključku radnog tijela ili na vlastiti poticaj kao i na zahtjev Vijeća, obrazložiti primjedbe, mišljenja ili prijedloge radnog tijela.

Članak 30.

Radna tijela međusobno surađuju, a mogu održati i zajedničku sjednicu, te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće.

Članak 31.

Sjednici radnog tijela treba biti nazočan pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška ili osoba koju on ovlasti, koji ima pravo sudjelovati u raspravi, bez prava odlučivanja.

Radno tijelo može odlučiti da će o pojedinom prijedlogu provesti raspravu bez nazočnosti pročelnika o čemu obvezno izvješćuje predsjednika Vijeća.

Sjednici radnog tijela mogu nazočiti predsjednik ili zamjenik predsjednika Vijeća, Općinski načelnik ili njegov zamjenik, koji imaju pravo sudjelovati u raspravi, bez prava odlučivanja.

Članak 32.

Na rad sjednice radnog tijela na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika.

Članak 33.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Mandatna komisija

2. Odbor za izbor i imenovanje,

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4. Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav,

5. Odbor za razvoj Općine,

6. Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

7. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

8. Odbor za kulturu i obrazovanje,

9. Odbor za sport i tehničku kulturu.

Članak 34.

Mandatna komisija, osim poslova koje obavlja na konstituirajućoj sjednici:

. podnosi izvješće Vijeću o prestanku mandata, odnosno o mirovanju mandata člana Vijeća, o početku mandata člana Vijeća od strane zamjenika člana Vijeća,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Mandatna komisija ima predsjednika, potpredsjednika i jednog člana koji se biraju iz reda članova Vijeća.

Članak 35.

Odbor za izbor i imenovanje:

. priprema i donosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela,

. predlaže izbor, imenovanja, razrješenja, opoziv predstavnika Vijeća u određena tijela, pravne osobe i udruge,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća.

Članak 36.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

. razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Općine Baška, te u pogledu njihove pravne obrade,

. razmatra poticaje za donošenje odluka i akata Vijeća,

. daje mišljenje glede primjene statutarnih i poslovnih odredaba,

. utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća kada je istim aktima ovlašten, ili kada su ti akti najmanje tri puta izmjenjeni ili dopunjeni,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika i potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika, u pravilu pravne struke.

Članak 37.

Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav:

. razmatra i predlaže mjere uređenja prostora, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, te aktivno sudjeluje u svim fazama postupka izrade prostornih planova uređenja,

. razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih objekata,

. razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te u svezi s lokalnom infrastrukturom.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 38.

Odbor za razvoj Općine:

. razmatra i predlaže strategiju gospodarskog, turističkog, kulturnog i socijalnog napretka Općine,

. razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje, zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih resursa, zaštitu i promicanje zaštite okoliša,

. obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana, koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda gospodarstvenika, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, te predstavnika političkih stranaka koje imaju svoje članove u Vijeću.

Članak 39.

Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb:

. razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem zdravstvene zaštite,

. razmatra i predlaže mjere zaštite starih i imovinski nezbrinutih osoba, te druga pitanja socijalne skrbi,

. obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 40.

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju:

. razmatra pitanja iz međuopćinskih i međunarodnih odnosa,

. surađuje s odgovarajućim tijelima općina u RH i drugih zemalja,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

Članak 41.

Odbor za kulturu i obrazovanje:

. razmatra osiguravanje potreba građana u oblastima kulture i obrazovanja,

. prati provođenje politike u oblastima iz prethodne točke,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 42.

Odbor za sport i tehničku kulturu:

. razmatra provođenje osiguranja potreba građana u oblastima sporta i tehničke kulture,

. prati provođenje politike u oblastima iz prethodne točke,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 43.

Predsjednik radnih tijela, čiji članovi ne moraju biti obvezno i članovi Vijeća, mora biti član Vijeća.

V. ODNOS VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 44.

Općinski načelnik nazoči sjednicama Vijeća.

Sjednicama Vijeća može nazočiti i zamjenik Općinskog načelnika.

Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Vijeća.

Članak 45.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava načelnika o stajalištima i mišljenjima Vijeća odnosno radnih tijela.

Članak 46.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću i to najkasnije do 31. srpnja i 31. siječnja za proteklo šestomjesečno razdoblje.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga koje Općinski načelnik podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja takvog zahtjeva.

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje jedna trećina svih vijećnika.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku predsjedniku Vijeća i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika.

U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojemu se traži izvješće.

Predsjednik Vijeća prijedlog za traženje izvješća stavlja na dnevni red prve iduće sjednice Vijeća koja se održava nakon zaprimanja prijedloga.

Članak 47.

Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika propisan je zakonom i Satutom Općine Baška

VI. AKTI VIJEĆA

Članak 48.

Vijeće na osnovi prava i obveza određenih zakonom, Statutom Općine Baška i ovim Poslovnikom donosi statut, poslovnik o radu, odluke, proračun, godišnji obračun proračuna, pravilnike, deklaracije, preporuke, zaključke, upute i naputke.

Vijeće može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom, državljanina Republike Hrvatske ili stranog državljanina, koji je zaslužan za Općinu Baška, proglasiti počasnim građaninom Općine Baška.

Članak 49.

Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada i odnosi u Vijeću, donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.

Članak 50.

Odlukom se uređuju odnosi iz djelokruga Općine Baška koji su od općeg značenja za građane i pravne osobe, te propisuju njihova prava i dužnosti, odnosno utvrđuju pitanja od interesa za Općinu Baška.

Odlukom se odlučuje i o izboru odnosno imenovanju i razrješenju, te o davanju suglasnosti na akte, kada je to određeno pozitivnim propisima.

Članak 51.

Zaključcima se zauzima stajalište o temama koje Vijeće razmatra.

Vijeće može na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti zaključkom obvezati Općinskog načelnika, Jedinstveni upravni odjel ili radno tijelo Vijeća na poduzimanje odgovarajućih mjera ili aktivnosti iz njihova djelokruga rada.

Preporukom se na temelju podnesenih predstavki i pritužbi o nepravilnostima u radu tijela Vijeća ukazuje na mogućnost njihova razrješenja.

Deklaracijom se izražava opće stajalište Vijeća o pitanjima važnim za Općinu Baška.

Članak 52.

Akte Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.

Na izvornike akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća. Pod izvornikom podrazumijeva se onaj tekst akta koji je usvojen na sjednici Vijeća.

O izradi izvornika akta Vijeća, stavljanju pečata na izvornik akta, o čuvanju izvornika i očevidniku izvornika brine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 53.

Opći akti Vijeća, te odluke o izboru, odnosno imenovanju i razrješenju dužnosnika, koje bira, odnosno imenuje i razrješuje Vijeće, objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Zaključci koje donosi Vijeće objavljuju se u službenom glasilu iz stavka 1. ovoga članka po posebnoj odluci Vijeća.

Akti koji su po ocjeni predsjednika Vijeća od neposrednog interesa za građane Općine, ističu se na oglasnim pločama u naseljima Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor.

Akti koji se iz tehničkih razloga ne mogu istaknuti na način određen u stavku 3. ovoga članka, dostupni su građanima u prostorijama Općine Baška, o čemu se građanima daje informacija na odgovarajući način.

O objavljivanju akata brine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 54.

Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem prijedloga akta u pisanom obliku.

Pravo podnošenja prijedloga akta ima predsjednik Vijeća, Općinski načelnik, član Vijeća, Klub članova Vijeća, radno tijelo Vijeća, osim u slučajevima kada je odredbama ovoga Poslovnika određeno da pojedini prijedlog može podnijeti određeno tijelo ili određeni broj članova Vijeća.

Članak 55.

Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga rada Vijeća.

Vijeće je dužno raspraviti prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 5% birača upisanih u popis birača Općine Baška.

Članak 56.

Ako predsjednik Vijeća utvrdi da podneseni prijedlog akta nije sastavljen u suglasju s odredbama ovoga Poslovnika, zatražit će da predlagatelj akta u određenom roku, a koji ne može biti kraći od 8 dana, niti duži od 30 dana, isti uskladi.

Ako predlagatelj u ostavljenom roku uskladi svoj prijedlog, smatrat će se da je isti podnesen kad je prvi put podnesen, a ako predlagatelj u roku iz prethodnog stavka ovoga članka ne uskladi prijedlog akta, smatrat će se da prijedlog nije bio podnesen.

Članak 57.

Prijedlog akta mora sadržavati:

. pravni temelj za donošenje akta,

. ocjenu stanja pitanja koja se uređuju, te svrhu koja se postiže utvrđivanjem odnosa na predloženi način,

. ocjenu sredstava potrebnih za provođenje akta i način njihova osiguravanja,

. tekst prijedloga akta s obrazloženjem,

. važeći akt, ako se predlaže izmjena ili dopuna.

Ako se predlaže stupanje na snagu akta danom objave, prijedlog mora sadržavati posebno obrazloženje o potrebi stupanja na snagu akta istoga dana.

Tekst prijedloga akta mora sadržavati rješenja u obliku pravnih odredbi.

Podnositelj izvješća, analize ili informacije dužan je navesti izvor i dokumentaciju na kojoj se isto zasniva.

Članak 58.

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Vijeća, prijedlog razmatra Općinski načelnik, te radno tijelo u čijem su djelokrugu pitanja koja se uređuju aktom.

Općinski načelnik i radno tijelo izjašnjavaju se o prijedlogu akta, a Odbor za statutarno-pravna pitanja o zakonskim i statutarnim elementima akta.

Očitovanja Općinskog načelnika, Odbora za statutarno- pravna pitanja i radnog tijela dostavljaju se predsjedniku Vijeća.

Članak 59.

Prijedlog da se akt izmijeni ili dopuni daje se u obliku amandmana uz obrazloženje teksta amandmana.

Općinski načelnik, član Vijeća, Klub članova Vijeća i predlagatelj akta ima pravo podnošenja amandmana.

Amandman se, u pisanom obliku, upućuje predsjedniku Vijeća najkasnije jedan dan prije sjednice Vijeća.

Predsjednik Vijeća dostavlja podnesene amandmane na prijedlog odluke predlagatelju i Općinskom načelniku kada on nije predlagatelj akta.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave o prijedlogu akta.

U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka, ovlašteni podnositelji amandmana imaju pravo podnositi amandmane na izmijenjeni dio prijedloga akta do zaključenja rasprave o prijedlogu akta.

Član Vijeća može iznimno podnijeti amandman i usmeno, na sjednici tijekom rasprave, ako se s tim složi većina nazočnih članova Vijeća.

Članak 60.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj akta i Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga akta na koji se odnose.

Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više amandmana, glasuje se najprije o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja, te o ostalim amandmanima po istom kriteriju.

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavnim dijelom prijedloga akta.

Amandman koji je podnio predlagatelj akta ili se sa istim suglasio, postaje sastavnim dijelom prijedloga akta te se o njemu ne glasuje odvojeno.

Članak 61.

Odluke i druge akte Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Većinom glasova svih članova Vijeća donosi se Statut, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, proračun, odluka o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna, odluka o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, te drugi akti određeni zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 62.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu na dnevnom redu nakon rasprave, osim ako ovim Poslovnikom nije određeno da se odlučuje bez rasprave.

Ako pitanje o kojem se raspravlja na Vijeću ne zahtijeva donošenje akta ili ako Vijeće odluči da ne želi o određenom pitanju raspravljati, predsjednik Vijeća završava raspravu i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Ako Vijeće o pojedinom pitanju o kojem je raspravljalo nije dovršilo raspravu ili odluči da će odluku o istome donijeti naknadno, rasprava se prenosi za jednu od narednih sjednica.

Vijeće može u tijeku rasprave odlučiti da se akt vrati predlagatelju ili odgovarajućem tijelu radi dodatne obrade.

U slučaju da Vijeće nije prihvatilo prijedlog akta na sjednici na kojoj se o istome raspravljalo, predlagatelj akta je dužan prije ponovnog podnošenja istoga prijedloga razmotriti mišljenje, primjedbe i prijedloge iznesene u raspravama na sjednicama Vijeća i radnih tijela, od strane Općinskog načelnika, te obrazložiti zašto iste nije mogao usvojiti.

Vijeće može u tijeku rasprave, na prijedlog većine članova Vijeća, osnovati povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga zaključka koje će podnijeti prijedlog zaključka na istoj ili na sljedećoj sjednici.

Članak 63.

Glasovanje na sjednici je javno osim ako Vijeće, na prijedlog najmanje 3 člana Vijeća, ne odluči većinom glasova nazočnih članova Vijeća da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Predsjednik Vijeća poziva članove Vijeća da se izjasne, tko je »za « prijedlog, tko je »protiv« prijedloga, te tko se suzdržao od glasovanja.

U slučaju da se dizanjem ruku ne može utvrditi točan rezultat glasovanja, glasuje se poimenično.

Poimenično se glasuje i kada to odluči Vijeće većinom nazočnih članova Vijeća na prijedlog predsjednika Vijeća ili kluba članova Vijeća.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.

Ako se prilikom glasovanja o amandmanu o njegovom prihvaćanju izjasni manje od polovice nazočnih članova Vijeća, predsjednik Vijeća utvrdit će da amandman nije prihvaćen.

Ako se provodi poimenično glasovanje, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela prozvat će člana Vijeća, koji se tada izjašnjava da li je »za«, »protiv« ili »suzdržan« od glasovanja.

Po završetku prozivanja, ponovno se prozivaju članovi Vijeća za koje je utvrđeno da nisu glasovali.

Glasove prebrojava pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 64.

Rezultat glasovanja objavljuje predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća ponovit će glasovanje i ponovno objaviti rezultat glasovanja na zahtjev člana Vijeća koji zatraži provjeru glasovanja.

Članak 65.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.

Glasački listići iste su veličine, oblika i boje, te ovjereni pečatom Vijeća.

Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom se listiću kandidati navode imenom i prezimenom prema abecednom redu prezimena, a zaokružuje se redni broj ispred imena i prezimena pojedinog kandidata.

Kod glasovanja o pojedinom prijedlogu, pitanje mora biti postavljeno jasno, a glasuje se »za« ili »protiv« odnosno »suzdržan« prema uputi na listiću.

Glasačke listiće priprema djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjedniku Vijeća kod tajnog glasovanja pomaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i član Vijeća kojega odredi predsjednik.

Član Vijeća kojega je predsjednik odredio da mu pomaže kod tajnog glasovanja, nazočan je kod glasačke kutije.

Glasuje se osobno, jednim glasačkim listićem.

Nevažeći je listić koji je nepopunjen, na kojemu su dopisana nova imena ili se ne može na siguran način utvrditi za koga je ili za što član Vijeća glasovao.

Na utvrđivanje rezultata glasovanja prelazi se nakon što predsjednik Vijeća utvrdi da je glasovanje završeno.

Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovu predanih glasačkih listića.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se po istome postupku.

Članak 66.

Akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi sprečavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takve odluke u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Razloge za hitnost postupka dužan je obrazložiti predlagatelj akta.

Ako prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi član Vijeća, prijedlog mora svojim potpisom podržati još najmanje tri člana Vijeća.

Vijeće najprije glasuje o opravdanosti prijedloga za hitni postupak, a zatim se raspravlja i odlučuje o aktu.

Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku, amandmani se podnose do zaključenja rasprave.

VII. RED NA SJEDNICI

1. Sazivanje sjednice

Članak 67.

Sjednicu Vijeća predsjednik Vijeća mora sazvati najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine svih članova Vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Ako i nakon isteka roka iz prethodnog stavka sjednica ne bude sazvana, istu može sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, na zahtjev jedne trećine članova Vijeća.

Članak 68.

Članovima Vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda i materijal o kojemu će se raspravljati za redovite sjednice najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Vijeća može, u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu Vijeća po hitnom postupku (telefonom, brzojavom, teklićem i sl.), bez dostave materijala za tu sjednicu, a dnevni red za tu sjednicu predložiti na samoj sjednici.

Iznimno, članovima Vijeća se materijal uz pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno ili na samoj sjednici.

Članak 69.

Redni broj sjednice, određuje se u nizu za sjednice koje se održavaju tijekom jednog saziva Vijeća.

Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice

Članak 70.

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu kada utvrdi da postoji nazočnost većine članova Vijeća.

Ako sjednici nije nazočan potreban broj članova Vijeća, predsjednik Vijeća odgađa sjednicu za određeni sat istoga dana ili za drugi određeni dan i sat.

Ako za vrijeme trajanja sjednice predsjednik utvrdi, ili ga o istome upozori član Vijeća, da nije nazočan potreban broj članova Vijeća, prekinut će sjednicu i zakazati nastavak sjednice za određeni sat istoga dana ili za određeni drugi dan i sat.

O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazanoj za drugi dan, pisanim se putem obavješćuju samo nenazočni članovi Vijeća.

U slučaju odgode sjednice, predsjednik će zakazati sjednicu odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od 5 dana od dana odgode odnosno prekida sjednice.

Predsjednik Vijeća može odgoditi i sazvanu sjednicu najviše za 8 dana, ako za to postoje opravdani razlozi.

Dnevni red

Članak 71.

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Vijeća.

Na predloženi dnevni red, član Vijeća ili ovlašteni predlagatelj akta ima pravo podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice Vijeća.

Pisani prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti i ako predsjednik Vijeća nije uvrstio u prijedlog dnevnog reda predmet koji mu je dostavljen najmanje 30 dana prije održavanja sjednice.

Ako je prigovor opravdan, predmet se uvrštava u dnevni red bez rasprave.

Ako prigovor na predloženi dnevni red nije podnijet, predloženi dnevni red smatra se utvrđenim, te se o njemu posebno ne glasuje.

Članak 72.

Predsjednik Vijeća može i na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na sjednici s time da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim o prijedlogu da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Članak 73.

Predsjednik Vijeća objavljuje usvojeni dnevni red.

Predsjednik Vijeća može tijekom sjednice promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Predsjedanje i sudjelovanje

Članak 74.

Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a ako je on odsutan ili spriječen, sjednici predsjeda potpredsjednik Vijeća.

Članak 75.

Na sjednicu Vijeća obvezno se pozivaju predsjednici vijeća mjesnih odbora na području Općine Baška.

Sjednici Vijeća, kao gosti, mogu prisustvovati i svi oni koje je pozvao predsjednik Vijeća.

Članak 76.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjednik Vijeća opomenut će ga da se drži teme dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća će mu oduzeti riječ.

Predsjednik Vijeća daje članovima Vijeća riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Neovisno o redoslijedu, član Vijeća može dobiti riječ kada želi govoriti o povredi Poslovnika ili kada želi ispraviti navod za koji drži da je netočan.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća vodi brigu da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Predsjednik Vijeća može, ako isto ocijeni potrebnim, radi dogovora vijećnika ili klubova vijećnika o određenom pitanju, ili odmora u slučaju dužeg trajanja sjednice, odrediti stanku u trajanju od 10 minuta.

Članak 77.

Ako član Vijeća zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan, predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor čiji se navod želi ispraviti.

Član Vijeća se u tom slučaju mora ograničiti na ispravak netočnog navoda.

Članu Vijeća koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje riječ čim je ovaj traži.

Predsjednik Vijeća dužan je poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje.

Članak 78.

Član Vijeća u raspravi treba govoriti kratko i u svezi s predmetom rasprave.

Ograničenje trajanja govora može predložiti predsjednik Vijeća.

O ograničavanju trajanja govora Vijeće odlučuje bez rasprave.

Članak 79.

Predsjednici vijeća mjesnih odbora mogu sudjelovati u raspravi kada zatraže i dobiju riječ od predsjedavatelja sjednicom, bez prava odlučivanja.

Osoba koja je pozvana na sjednicu kao gost, a želi sudjelovati u raspravi, dobit će riječ kao posljednja u redoslijedu govornika.

U raspravi, kada dobije riječ od predsjedavatelja, može, bez prava odlučivanja, sudjelovati i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

5. Red na sjednici i stegovne mjere

Članak 80.

Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može članu Vijeća izreći:

. opomenu,

. opomenu s oduzimanjem riječi,

. udaljenje sa sjednice.

Stegovne mjere iz prethodnog stavka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 81.

Opomena se izriče ako član Vijeća svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika, a osobito ako:

. ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,

. govori, a nije dobio riječ,

. svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

. svojim govorom omalovažava ili vrijeđa članove Vijeća,

. na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 82.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se ako član Vijeća:

. nakon izricanja opomene svojim ponašanjem ili govorom nastavi kršiti odredbe Poslovnika,

. na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika Vijeća ili člana Vijeća,

. narušava ugled Vijeća.

Članak 83.

Udaljenje sa sjednice izriče se članu Vijeća kada svojim ponašanjem toliko naruši red i prekrši odredbe ovoga Poslovnika o radu na sjednici, tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

Ako je članu Vijeća izrečena mjera udaljenja sa sjednice, član Vijeća je dužan odmah napustiti sjednicu.

Članak 84.

Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Vijeća, član Vijeća ima pravo prigovora.

Prigovor se podnosi predsjedniku Vijeća najkasnije u roku od 24 sata od izricanja stegovne mjere, a predsjednik Vijeća ga upućuje svim članovima Vijeća.

Predsjednik Vijeća unosi prigovor u dnevni red iduće sjednice.

Mišljenje o prigovoru daje Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Odluka o prigovoru se donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća bez rasprave, time da pravo govora ima samo član Vijeća koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbora za statutarno-pravna pitanja.

Vijeće po prigovoru može potvrditi ili ukinuti izrečenu stegovnu mjeru.

Odluka Vijeća je konačna.

Članak 85.

Ako druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju rad, predsjednik Vijeća će ih opomenuti.

Predsjednik Vijeća može narediti da se osobe iz prethodnog stavka udalje iz dvorane ako i nakon izrečene opomene narušavaju red na sjednici.

Članak 86.

Ako predsjednik Vijeća ne može održati red na sjednici mjerama navedenim u člancima 80. - 85. ovoga Poslovnika, odredit će prekid sjednice.

Tijek sjednice

Članak 87.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice i obavještenja o drugim prethodnim pitanjima.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to redom koji je utvrđen.

Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog dnevnog reda vodi se bez obzira na broj prisutnih članova Vijeća.

Članak 88.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može podnijeti uvodno usmeno izlaganje.

Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja izvjestitelj radnog tijela može usmeno izložiti očitovanje tog tijela.

Članak 89.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća raspravu o samom prijedlogu akta, te raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta.

Predlagatelj ima pravo tražiti riječ i tijekom rasprave, davati objašnjenja, izjašnjavati se o podnesenim amandmanima, te o mišljenjima i primjedbama iznesenima u raspravi.

Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pojavi sumnja da se akt neće moći donijeti zbog manjkavosti podataka ili dokumentacije u materijalu, Vijeće može, na prijedlog najmanje tri člana Vijeća, odlučiti da se očitovanje o toj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu, uz upute predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim podacima odnosno dokumentacijom.

Članak 90.

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju na način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.

VIII. ZAPISNIK

Članak 91.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, sudjelovanju u raspravi, te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj temi.

Zapisnik izrađuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno osoba koju on za isto ovlasti.

Zapisnik sa sjednice Vijeća se usvaja, odnosno prihvaća, na početku, u pravilu, iduće sjednice Vijeća.

Član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik, odlučuje se bez rasprave.

Ako se iznijete primjedbe prihvate, u zapisnik se unose odgovarajuće izmjene ili dopune.

Zapisnik se prihvaća glasovanjem »za« ili »protiv«.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Vijeća i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, ili druga osoba kojoj je povjereno vođenje zapisnika.

Izvornik zapisnika pohranjuje se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Sjednice se Vijeća mogu se tonski snimati.

U slučaju iz prethodnog stavka pročelnik Jedinstvenog upravnog djela dužan je članu Vijeća na njegov zahtjev omogućiti reprodukciju tonskog zapisnika.

Tonski zapis pohranjuje se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

IX. JAVNOST RADA

Članak 92.

Sjednice Vijeća su javne.

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo nazočiti sjednicama Vijeća s time da su dužni u pisanom obliku najaviti svoju nazočnost najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji nazoče sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Na sjednici Vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila i elektronskih medija, kojima se dostavljaju pozivi za sjednicu, prijedlozi akata i drugi materijali o kojima Vijeće raspravlja.

Tijela Općine Baška dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova i izvješćivati o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 93.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Vijeća i radnih tijela, mogu se davati službene izjave i održavati konferencije za novinare.

Službene izjave o radu Vijeća daje predsjednik i druge osobe koje na to ovlasti predsjednik, a konferencije za novinare održavaju se kad to odluči Vijeće ili predsjednik Vijeća.

Članak 94.

Općina Baška može izdavati publikacije kojima se objavljuju prikazi rada njenih tijela, izvješća s rasprava i

odluke tih tijela, prijedlozi koji se pripremaju za rasprave te druga pitanja iz djelokruga rada Općine Baška ili koja su od neposrednog interesa za građane.

Članak 95.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni materijali Vijeća koji u skladu sa posebnim propisima nose oznaku tajnosti.

Član Vijeća ne smije, na sjednici otvorenoj za javnost, iznositi podatke iz materijala navedenih u prethodnom stavku.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela određuje način postupanja s aktima koji su označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

X. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA

Članak 96.

Odlukom o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se djelokrug, osnove unutarnjeg ustrojstva i druga pitanja važna za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova važnih za rad Vijeća.

XI. RAD VIJEĆA U DOBA RATNOG STANJA ILI NEPOSREDNE UGROŽENOSTI NEOVISNOSTI I JEDINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 97.

U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske Vijeće nastavlja s radom sukladno odredbama pozitivnih propisa.

Na rad i ustrojstvo Vijeća primjenjuju se odredbe ovoga Poslovnika, ako pozitivnim propisima ili aktima Vijeća ne bude drugačije određeno.

Članovi Vijeća su dužni osobno ili putem nadležnih tijela, izvijestiti Vijeće o adresi stanovanja, rada i postrojbe odnosno ustanove oružanih snaga RH na koju im treba dostavljati pozive za sjednice i druge obavijesti u svezi s obnašanjem dužnosti člana Vijeća.

Ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela u uvjetima iz ovoga članka utvrđuje Općinski načelnik.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/06).

Članak 99.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2142-03-09-5

Baška, 2. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr