SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
25

25.

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02 i 12/ 03), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 16. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
građevinskom zemljištu

Članak 1.

U Odluci o građevinskom zemljištu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/01 - pročišćeni tekst i 1/02) iza članka 4. dodaje se novi članak 4a. koji glasi:

»Članak 4a.

U postupku utvrđivanja oblika i veličine građevne čestice za redovnu uporabu postojeće stambene zgrade kod nadležnog tijela državne uprave, pismeno očitovanje o suglasnosti ili protivljenju Grada Rijeke u svezi s prijedlogom oblika i veličine građevne čestice za redovnu uporabu postojeće stambene zgrade dostavit će Poglavarstvo.

Očitovanje iz stavka 1. ovoga članka izdati će se na prijedlog Odjela, izrađenog sukladno odredbi članka 58. Odluke o prostornom planu uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03).«

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za prodaju zemljišta na posebno vrijednim lokacijama u bilo kojoj zoni građevinskog zemljišta, cijenu zemljišta utvrđuje pojedinačnom odlukom Poglavarstvo, na osnovi prijedloga Odjela.

Posebno vrijedne lokacije iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Odjel s obzirom na položajnu pogodnost, komunalnu opremljenost i uređenost, planiranu namjenu, interes tržišta i interes Grada za privođenje zemljišta namjeni.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 3. briše se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Kod prodaje zemljišta sukladno članku 10. stavku 2. točki 1b.) i 1c.) ove Odluke prodajna cijena zemljišta uvećava se za 30 %.

Kod prodaje zemljišta sukladno članku 10. stavku 2. točki 1d.) ove Odluke prodajna cijena zemljišta uvećava se za 50%.«

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:

»Članak 9a.

Prodajna cijena zemljišta iz članka 10. stavka 2. točke 1b.) plaća se odjednom ili obročno.

Obročno plaćanje prodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka odobrava se pod uvjetom da:

- minimalni mjesečni obrok iznosi 50 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti,

- maksimalni rok za otplatu kupoprodajne cijene iznosi 60 mjeseci (5 godina),

- se prodajna cijena utvrđuje u kunskoj protuvrijednosti za EUR uz primjenu kamate Erste & Steiermärkische banke d.d. Rijeka po stopi koja vrijedi za ugovore o stambenom kreditiranju,

- da kupac (kupci) potpisom ugovora dozvoli upis založnog prava - hipoteke na zemljištu (nekretnini), do isplate ukupne kupoprodajne cijene.«

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. riječi »iz Kataloga razvojnih mogućnosti Grada Rijeke kao i na drugim lokacijama za koje postoji interes za gradnju, a« brišu se.

Stavak 5. briše se.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Zemljište u svom vlasništvu Grad Rijeka daje u zakup:

1. radi uređenja građevne čestice na kojoj postoji izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe, sukladno lokacijskoj dozvoli, izvodu iz detaljnog plana uređenja, izvodu iz prostornog plana odnosno suglasnosti Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta,

2. radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe, a nalazi se izvan građevne čestice iz točke 1. ovoga članka,

3. radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu,

4. radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora, za postavu privremenih infrastrukturnih objekata i druge slične svrhe.

Na zemljištu koje je predmet zakupa ne dozvoljava se gradnja građevina niti izvođenje drugih radova za koje je potrebna lokacijska ili građevinska dozvola.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na zemljištu koje se daje u zakup u svrhu iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, dozvoljava se izvođenje građevinskih radova nužnih za privođenje zemljišta namjeni koja je svrha zakupa.

Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, poseban uvjet natječaja je ishođenje skice izmjere (iskolčenja) izrađene po ovlaštenom geometru.

Članak 7.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Grad Rijeka ustupiti će bez naknade Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti građevinsko zemljište u II., III. i IV. zoni građevinskog zemljišta za potrebe stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02 i 17/ 04).«

Članak 8.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Cjenik građevinskog zemljišta iz članka 7., 8. 15. i 18. ove Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke (Prilog 1.).

Opis zona građevinskog zemljišta mijenja se i glasi kako je utvrđeno u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke (Prilog 2.) i nije predmetom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Postupci započeti po odredbama Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/01-pročišćeni tekst i 1/02) za koje nije donesena odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja iz članka 10. i 11. Odluke, dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/38

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 16. ožujka 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

PRILOG 1

CJENIK
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. Utvrđuje se iznos rente (članak 7. Odluke) u EUR po m2 brutto razvijene površine građevine odnosno po m2 građevinske čestice kako slijedi:

ZONA NAMJENA

 

 

Trgovačka
ugostiteljska
i uslužna

Poslovna
industrijska
višestambena

Stambena obiteljska,
višeobiteljska i
program POS-a

Javna

Atraktivna

272

191

72

36

I.

186

121

47

26

II.

112

69

28

15

III.

69

42

13

8

IV.

42

28

8

6

U slučaju da je namjena prostora različita uzima se razmjeran odnos traženih namjena.

2. Utvrđuje se cijena zemljišta (članak 8. Odluke) u EUR po m2 građevinskog zemljišta kako slijedi:

ZONA

CIJENA

Atraktivna

13

I. - IV.

6

3. Utvrđuje se visina zakupnine (članak 15. Odluke) kako slijedi:

3.1. radi uređenja građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina u EUR po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

ZONA

ZAKUPNINA

Atraktivna

11

I.

6

II.

3

III.

2

IV.

1,5

3.2. radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe, a nalazi se izvan građevne čestice u EUR po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

ZONA

ZAKUPNINA

Atraktivna

3

I.

2,4

II.

1,6

III.

1

IV.

0,6

3.3. u svrhu korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu u EUR po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

POVRŠINA

ZAKUPNINA

0-200 m2

0,15

PREKO 200 m2

0,10

3.4. radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora, za postavu privremenih infrastrukturnih objekata i druge slične svrhe u iznosu od 0,5 EUR/m2 zemljišta MJESEČNO.

4. Naknadu za osnivanje prava građenja (članak 16. Odluke) utvrđuje pojedinačno za svaki slučaj Poglavarstvo.

5. Utvrđuje se visina naknade za osnovanu služnost (članak 18. Odluke) u EUR po m2 zauzetog dijela čestice, JEDNOKRATNO kako slijedi:

ZONA

NAKNADA

Atraktivna

7

I.

6

II.

5

III.

4

IV.

3,5

6. Plaćanje svih iznosa utvrđenih ovim Cjenikom vrši se u protuvrijednosti kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr