SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
OPĆINA LOPAR
73

18.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine PGŽ« broj 47/07) i članka 15. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 29 Livačina (Lopar) (T1
7
)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 29 - Livačina (Lopar) (T17), (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana u ime Općine Lopar, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana, je Načelnik Općine Lopar.

Stručni izrađivač Plana može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09).

Plan usvaja i donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana je Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Raba za područje Općine Lopar s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/07).

Obveza izrade i donošenja Plana utvrđena je člankom 124. Odluke o donošenju Usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Raba za područje Općine Lopar s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/07) i glavom II. točkom 3.2. podtočkom 5. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lopar za razdoblje 2007.-2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07).

Članak 4.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. Obuhvat Plana

Članak 5.

Planom se obuhvaća izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene (hoteli s pratećim sadržajima), oznake T 17 i površine 10,9 ha, kao i površina namijenjena uređenoj plaži »San Marino«, oznake R28.

Obuhvat izrade Plana određen je Usklađenjem Prostornog plana uređenja Grada Raba za područje Općine Lopar s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/07), u kartografskim prikazima 3B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite«, u mjerilu 1:25000 i 4.6. »Građevinska područja, naselje Lopar«, u mjerilu 1:5000.

Planom se obuhvaća ukupna površina od 15,2 ha.

III. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.

Prostor u obuhvatu Plana nalazi se u jugoistočnom dijelu Općine Lopar, uz građevinsko područje naselja Lopar.

Sjeverozapadni dio zone ugostiteljsko turističke namjene, koji zauzima cca 5,9 ha, predstavlja izgrađeno građevinsko područje. Na tom prostoru organizirano je turističko naselje San Marino sa kapacitetom od 1.057 ležajeva, te postojećom kategorijom 2 zvijezdice.

Smještajni kapaciteti organizirani su u 10 objekata paviljonskog tipa, a u centralnom objektu organizirani su restoran, terasa od 1.200m2, trgovina, kavana, apero bar, frizerski salon, kotlovnice, spremnici goriva za naftu i plin. Naselje je također opremljeno dodatni sadržajima za tenis, minigolf, stolni tenis, a uz to i toaletima i ugostiteljskim plažnim objektom koji su izvan zone obuhvata UPA.

Prostor se od uvale Crnika proteže u dubinu cca 300 m, a smještajni kapaciteti organizirani su u rubnom dijelu zone udaljeniji od morske obale.

Drugi, jugoistočni dio zone, veličine cca 5,0 ha je neizgrađeno i komunalno neopremljeno područje. To su površine zapuštenog poljoprivrednog zemljišta niže kvalitete, u blagom nagibu prema moru - uvali Livačina.

Prostor je dijelom u sklopu površine vrijedne vegetacije (borove šume), prostornim planom uređenja predložene za zaštitu u kategoriji park - šume (temeljem starog zakona o zaštiti prirode).

Kroz zonu prolazi nerazvrstana cesta do postojeće luke otvorene za javni promet (L 14), a koja predstavlja osnovnu prometnu vezu područja u obuhvatu plana s javnom prometnom mrežom.

Prostor u obuhvatu plana obzirom na prirodna obilježja, odnos prema naselju i mogućnosti komunalnog opremanja, predstavlja jednu od najvrjednijih lokacija za organizaciju i razvoj ugostiteljsko-turističke djelatnosti, najznačajnije grane gospodarstva Općine Lopar.

IV. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 7.

Prostornim planom uređenja su za zonu Livačina (T17) određeni slijedeći parametri: površina zone određena je na 10,9 ha, planirana je gradnja hotela kategorije minimalno 4 zvjezdice, a određen je maksimalni kapacitet od 600 ležaja. Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ br. 14/00, 12/05, 50/06, 8/09) za ovu zonu određen je maksimalni kapacitet od 1100 ležaja, što predstavlja i planski cilj konačnog uređenja ovog prostora. Kapacitet zone trebat će uskladiti novim Prostornim planom uređenja Općine Lopar /u izradi/.

Prostornim planom uređenja u određeno je da se zonama ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli i turistička naselja (T1 i T2) mogu graditi građevine u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, i to vrste »hotel« i vrste »turističko naselje«.

Određeni su slijedeći parametri gradnje: najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 2.000 m2, najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0.25, a koeficijent iskorištenosti 0.75. Koeficijent izgrađenosti može se povećati na 0,30 ako se na građevnoj čestici, uz građevinu osnovne namjene, gradi bazen i/ili sportski tereni. Planirana je gradnja hotela sa kapacitetom 25-180 ležaja.

Planirano uređenje izgrađenog dijela zone treba biti usmjereno primarno na postizanje više kategorije i opremanje pratećim sadržajima, a u neizgrađenom dijelu zone treba planirati pretežito sportsko-rekreacijske, zabavne, ugostiteljske i druge sadržaje u funkciji ugostiteljsko-turističke djelatnosti, kapaciteta koji će zadovoljiti potrebe šireg područja.

Nove smještajne kapacitete planirati samo u dijelu zone udaljenijem od mora.

Posebno odrediti potrebne prateće sadržaje u funkciji planirane uređene morske plaže San Marino (R28). Plažu je potrebno planirati tako da se zadovolje kriteriji za dobivanje Plave zastave.

Uređene morske plaže definirane su prostornim planom uređenja: to su plaže koje su nadzirane i pristupačne svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

Članak 8.

Prilikom izrade Plana potrebno je:

- uskladiti planiranu namjenu i uređenje prostora s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji za zaštićeno obalno područje mora,

- uskladiti postojeće i planirane kapacitete i sadržaje s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli,

- prilikom definiranja koncepcije cjelokupnog prostora uvažavati Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije, kao i akcijski plan razvoja turizma Općine Lopar (u izradi)

- zaštititi krajobrazne vrijednosti, a posebno postojeću vrijednu vegetaciju

Izradu Plana potrebno je uskladiti s izradom novog Prostornog plana uređenja Općine Lopar, posebno u segmentu smještajnih kapaciteta zone i segmentu zaštite prirodne baštine.

V. Stručne podloge i stručna rješenja za izradu Plana

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se stručne podloge izrađene u sklopu plana višeg reda (Prostornog plana uređenja Grada Raba i Prostornog plana uređenja Općine Lopar - u izradi ), kao i elementi iz zahtjeva koje iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima (iz članka 11. ove Odluke).

Stručna rješenja prometne i komunalne infrastrukture u obuhvatu Plana definirati će se u sklopu izrade Plana.

VI. Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

Plan će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u mjerilu 1:2000, ovjerenoj od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Geodetsku podlogu iz stavka 1. ovog članka pribavit će nositelj izrade plana.

VII. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi Plana i koja daju zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Rijeka

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Lopar

HEP, operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

KD »Vrelo« Rab

KD »Lopar Vrutak« Lopar

VIII. Rok za izradu Plana

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Urbanističkog plana uređenja su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), 30 dana

- izrada nacrta prijedloga plana (po pribavljenim zahtjevima), 60 dana

- prethodna rasprava i izrada Izvješća o prethodnoj raspravi, 15 dana

- dorada nacrta prijedloga plana (od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi), 30 dana

- utvrđivanje Prijedloga plana i upućivanje na javnu raspravu, 15 dana

- javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi (od proteka roka za davanje primjedbi), 20 dana

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana, 15 dana

- pribavljanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, 30 dana

- utvrđivanje Konačnog prijedloga plana, 15 dana

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, 30 dana

- donošenje plana na Općinskom vijeću, 30 dana

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem.

Ukupan rok za izradu Urbanističkog plana uređenja iznosi 320 radnih dana prema navedenom hodogramu, a postupak usvajanja i donošenja plana smije trajati najviše 270 dana od završetka javne rasprave.

IX. Izvor financiranja izrade Plana

Članak 13.

Sredstva za izradu Urbanističkog plana uređenja osigurat će se u Proračunu Općine Lopar za 2009. i 2010. godinu.

X. Završne odredbe

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/05

Ur. broj: 2169/02-01/09-03

Lopar, 27. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=629&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr