SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

35.

Temeljem članka 31. i 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 2. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog
načelnika i naknadama članovima Općinskog vijeća,
članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima
Općinskog poglavarstva

Članak 1.

U Odluci o plaći općinskog načelnika i naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Općinskog poglavarstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/06, 35/06 i 44/06) mijenja se naziv na način da sada glasi »Odluka o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se na način da umjesto dosadašnjeg ima stajati:

»Zamjenik općinskog načelnika, predsjednik Općinskog vijeća i članovi općinskog vijeća ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu naknadu, utvrđenu u neto iznosima, kako slijedi:

- zamjenik općinskog načelnika - 3.000,00 kn,

- predsjednik Općinskog vijeća - 1.000,00 kn,

- članovi Općinskog vijeća - 400,00 kn.«

Članak 3.

Članak 3. stavak 1. mijenja se na način da umjesto dosadašnjeg ima stajati:

»Predsjednik općinskog vijeća ostvaruje pravo na novčanu naknadu za sudjelovanje na sjednici općinskog vijeća, utvrđenu u neto iznosu, od 500,00 kn, po sjednici, a član Općinskog vijeća od 300,00 kn, po sjednici.

Stavak 2. mijenja se na način da umjesto dosadašnjeg ima stajati:

»Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća ostvaruje pravo na novčanu naknadu za sudjelovanje na sjednici tijela odnosno sjednici Općinskog vijeća, utvrđenu u neto iznosu, od 300,00 kn, po sjednici, a član radnog tijela Općinskog vijeća od 200,00 kn, po sjednici.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/02

Ur. broj: 2142-04-01-09-4

Dobrinju, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr