SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

31.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine, donosi

STATUT
OPĆINE DOBRINJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Dobrinj, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Dobrinj, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Dobrinj.

Članak 2.

Općina Dobrinj je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Općine Dobrinj određeni su zakonom.

Općina Dobrinj se nalazi u središnjem dijelu otoka Krka tako da sa sjeverne strane graniči s Općinom Omišalj, sa zapadne s Općinom Malinska-Dubašnica, s juga s Gradom Krkom, a s jugoistoka s Općinom Vrbnik. Istočna granica Općine Dobrinj ima direktan izlaz na more.

Općina Dobrinj obuhvaća područja naselja: Čižići, Dobrinj, Dolovo, Gabonjin, Gostinjac, Hlapa, Klanice, Klimno, Kras, Polje, Rasopasno, Rudine, Soline, Sužan, Sveti Ivan Dobrinjski, Sveti Vid Dobrinjski, Šilo, Tribulje, Žestilac i Županje.

Granice područja Općine Dobrinj idu katastarskim granicama rubnih naselja koje se nalaze unutar područja.

Granice Općine Dobrinj mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina Dobrinj je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Dobrinju, Dobrinj 103.

Tijela Općine Dobrinj i Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj imaju pečate.

Izgled, čuvanje i upotreba pečata iz stavka 3. ovog članka uređena je zakonom i podzakonskim propisima.

II. OBILJEŽJA OPĆINE DOBRINJ

Članak 4.

Općina Dobrinj ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Dobrinj i izražava pripadnost općini Dobrinj.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Dobrinj utvrđuje se posebnom odlukom, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Grb Općine Dobrinj je povijesni grb Dobrinja, kao trokutasti - srcoliki štit, u plavom polju, obrubljen zlatnom trakom. Na zelenom brijegu stoji Justicija - božica pravde, zlatne kose, sa srebrnim povezom preko očiju, u srebrnoj haljini sa zlatnim pojasom. U desnoj ruci uspravno drži mač srebrne oštrice zlatne drške, a u lijevoj zlatnu vagu.

Članak 6.

Zastava Općine Dobrinj je jednobojna - bijele boje, a na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb Općine Dobrinj obrubljen zlatnom rubnom trakom.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan Općine Dobrinj je 3. kolovoza, dan Svetog Stjepana, zaštitnika župe Dobrinj, koji se svečano obilježava.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Dobrinj, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javnim priznanjima se ne stječu posebna prava odnosno obveze.

Javna priznanja se mogu opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom javnog priznanja.

Članak 9.

Javna priznanja Općine Dobrinj su:

1. Počasni građanin Općine Dobrinj,

2. Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo,

3. Nagrada Općine Dobrinj,

4. Zahvalnica Općine Dobrinj.

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Dobrinj

uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje i postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Općina Dobrinj je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Dobrinj.

Članak 14.

Općina Dobrinj u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Dobrinj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Općina Dobrinj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva, ustanove, ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova, temeljem koje općinski načelnik u ime Općine Dobrinj sklapa sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Odluka iz stavka 2. ovog članka sadrži način, uvjete, kriterije, visina sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

Članak 16.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Primorsko- goransku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj prenijeti na mjesni odbor na području Općine Dobrinj ako ocjeni da je to učinkovitije.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 3. ovog članka Općina Dobrinj može pokrenuti i zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave.

Odluke iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika i sadrže način, uvjete, kriterije, visinu sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Dobrinj, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine Dobrinj, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom, a tiču se samoupravnog djelokruga o kojem Općinsko vijeće ima pravo donositi odluke.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine Dobrinj i 20% birača upisanih u popis birača Općine Dobrinj.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini Dobrinj znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Dobrinj u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 kuna.

Na referendum iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika može Općin

skom vijeću predložiti i 20% birača upisanih u popis birača Općine Dobrinj. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača. Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i broju osobne iskaznice ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih vijećnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma o istom pitanju.

Članak 20.

Ako su predlagatelji raspisivanja referenduma vijećnici, Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije u roku od 90 dana od dana prijema prijedloga.

Ako su predlagatelji raspisivanja referenduma birači, Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Dobrinj i upisani su u popis birača.

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 24.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 25.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine Dobrinj.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Mišljenje zborova građana nije obvezujuće za Općinsko vijeće.

Članak 26.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Dobrinj. Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i broju osobne iskaznice ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Dobrinj kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Dobrinj odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine Dobrinj te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom).

VII. TIJELA OPĆINE DOBRINJ

Članak 29.

Tijela Općine Dobrinj su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Dobrinj te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine Dobrinj,

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Dobrinj čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,

- odluku o promjeni granice Općine Dobrinj,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte odnosno obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća je počasna i za to nositelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće,

- priprema, saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

Članak 35.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Dužnost članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Dobrinj, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 37.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,

- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine Dobrinj te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 39.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 40.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Mandatno povjerenstvo,

- Odbor za izbor i imenovanja,

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i turizam,

- Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- Odbor za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,

- Odbor za kulturu i šport.

Sastav, broj članova i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Općinsko vijeće Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 41.

Mandatno povjerenstvo:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.

Članak 43.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- predlaže Statut Općine Dobrinj i Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika o radu Općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonima i podzakonskim aktima i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i turizam:

- predlaže i razmatra strategiju gospodarskog i poduzetničkog razvoja općine Dobrinj,

- predlaže i razmatra mjere koje se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo općine Dobrinj,

- predlaže i razmatra strategiju i mjere koje se odnose na razvoj turizma na području općine Dobrinj,

- predlaže i razmatra mjere koje se odnose na poljoprivredu na području općine Dobrinj,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Dobrinj.

Članak 45.

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša:

- razmatra prostorno-plansku dokumentaciju i planove koje donosi Općinsko vijeće,

- predlaže donošenje i izmjene prostornog plana,

- predlaže i razmatra mjere koje se odnose na prostorno planiranje i gospodarenja prostorom te zaštitu prostornih resursa i graditeljske baštine,

- predlaže i razmatra mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, ulica, javnih i zelenih površina, parkirališta, javne rasvjete, obala i plaža,

- predlaže i razmatra mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti u svezi s lokalnom infrastrukturom (vodoopskrba i kanalizacija),

- predlaže i razmatra odgovarajuće komunalne naknade,

- predlaže i razmatra mjere u svezi promicanja kvalitete stanovanja,

- predlaže i razmatra strategiju prometa,

- predlaže i razmatra mjere koje se odnose na zaštitu i promicanje zaštite okoliša,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Dobrinj.

Članak 46.

Odbor za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu:

- razmatra osiguravanje potreba građana iz područja predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja te prati provođenje politike i predlaže mjere u tim oblastima,

- predlaže i razmatra mjere, shodno potrebama građana, u svezi sa socijalnom skrbi,

- predlaže i razmatra mjere u svezi s promicanjem zdravstvene zaštite,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Dobrinj.

Članak 47.

Odbor za kulturu i šport:

- predlaže mjere i prati provođenje politike iz područja kulture, tjelesne kulture i športa,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Dobrinj.

Članak 48.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 49.

Općinski načelnik zastupa Općinu Dobrinj i nositelj je izvršne vlasti Općine Dobrinj.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine Dobrinj i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Dobrinj u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Dobrinj čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće godine i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu,

- upravlja prihodima i rashodima Općine Dobrinj,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Dobrinj,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Dobrinj i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Dobrinj,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

- donosi pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, s kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinom provođenja ocjenjivanja,

- donosi i druge opće akte koji se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj,

- donosi odluku o osnivanju te odluku o imenovanju i razrješenju članova Savjeta općinskog načelnika,

- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja,

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Dobrinj,

- organizira zaštitu od požara na području Općine Dobrinj i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Dobrinj,

- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 50.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu.

Članak 51.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 52.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili

drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 53.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 54.

Općinski načelnik može imati Savjet općinskog načelnika.

Savjet općinskog načelnika sastoji se od stručnjaka različitih profila koji svojim savjetima pomažu u radu Općinskom načelniku.

Članak 55.

Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja općine Dobrinj,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik općinskog načelnika.

Članak 56.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 19. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 57.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Dobrinj sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 58.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj, utvrđenih zakonom i ovim Statutom te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Dobrinj, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Dobrinj upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 59.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj, sukladno zakonu i drugim propisima, a posebice:

1. Poslove iz područja komunalnog gospodarstva:

- izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- provođenje upravnih postupaka iz područja komunalnog gospodarstva,

- provedba komunalnog reda,

- izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata čiji je investitor Općina Dobrinj,

- uređenje naselja.

2. Poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša:

- izrada Izvješća o stanju u prostoru,

- izrada Programa mjera unaprjeđenja stanja u prostoru,

- provedba postupka pripreme i donošenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj i provedba javne rasprave,

- predlaganje Programa zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.

3. Poslove iz područja društvenih djelatnosti:

- kulture,

- tjelesne kulture i športa,

- briga i odgoj djece predškolske dobi,

- osnovno školstvo,

- socijalna skrb,

- primarna zdravstvena zaštita,

- udruga građana,

- zaštita potrošača.

4. Poslove protupožarne i civilne zaštite

5. Poslove pripreme i provođenja akata u vezi s upravljanjem nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj:

- kupnja, prodaja i zamjena nekretnina,

- najam stanova,

- zakup poslovnih prostora i javnih površina.

6. Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Dobrinj:

- izrada i izvršenje proračuna Općine Dobrinj,

- izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine Dobrinj,

- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

- razrez i naplata općinskih poreza, naknada i doprinosa,

- obavljanje računovodstvenih poslova,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine Dobrinj,

- vođenje poslova osiguranja imovine Općine Dobrinj,

- poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu Dobrinj.

7. Poslove opće uprave:

- opće i kadrovske poslove,

- obavljanje poslova i vođenje evidencija iz područja rada i radnih odnosa,

- osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj,

- poslovi prijema i otpreme pošte,

- zaštita i čuvanje arhivskog gradiva.

Članak 60.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i kriteriji za isplatu plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj te druga pitanja u vezi s organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj.

Članak 61.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj, utvrđenih zakonom i ovim Statutom te obavljanju poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Dobrinj, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine Dobrinj, u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere, te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 62.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.

Članak 63.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 64.

Općina Dobrinj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 65.

Općina Dobrinj osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 64. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Dobrinj ima udjele ili dionice općinski načelnik je član skupštine društva.

Općinski načelnik može ovlastiti drugu osobu za obavljanje poslova iz stavka 2. ovog članka.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Dobrinj može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 66.

Na području Općine Dobrinj mogu se osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori mogu se osnovati za pojedina naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 67.

Mjesni odbori na području Općine Dobrinj su: Dobrinj, Čižići - za naselja Čižići i Rudine, Sveti Vid - Gostinjac, Gabonjin, Hlapa - za naselja Gornja i Donja Hlapa, Klanice - Tribulje, Klimno, Kras, Polje - za naselja Polje i Žestilac, Rasopasno, Soline, Sužan, Sveti Ivan, Šilo i Županje.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 68.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana te općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku.

Članak 69.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 70.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 71.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 72.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 73.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, od 3 do 7 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 77.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 78.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 79.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće o korištenju kojih odlučuje vijeće mjesnog odbora.

Članak 80.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 81.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 82.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 83.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE DOBRINJ

Članak 84.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Dobrinj čine imovinu Općine Dobrinj.

Članak 85.

Imovinom Općine Dobrinj upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine Dobrinj donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 86.

Općina Dobrinj ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Dobrinj su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine Dobrinj i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Dobrinj odnosno u kojima Općina Dobrinj ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Dobrinj, u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 87.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Dobrinj iskazuju se u proračunu Općine Dobrinj.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 88.

Proračun Općine Dobrinj i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 89.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 90.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 91.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Dobrinj nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Dobrinj nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI OPĆINE DOBRINJ

Članak 92.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 93.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 94.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 95.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 92. i 93. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj.

Članak 96.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 97.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Dobrinj osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 98.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Dobrinj i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 99.

Opći akti Općinskog vijeća se prije nego što stupe na snagu objavljuju u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 100.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno s izvatkom zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 101.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 102.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranicama Općine Dobrinj.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

- održavanjem konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata na web stranicama Općine Dobrinj.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj osigurava se:

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem pojedinačnih akata i obavijesti na web stranicama Općine Dobrinj.

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 103.

Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje o predloženoj promjeni Statuta.

Članak 105.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06),

Svi opći i drugi akti donijeti na temelju Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 106.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-29/02

Ur. broj: 2142-04-01-09-1

Dobrinj, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr