SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD RAB
73

52.

Na temelju članka 19., stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/ 03,44/06 i 79/07), te članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Odlukom o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba za dodjelu jednokratne pomoći (u daljnjem tekstu: Odluka) imenuje se pet (5) članova Socijalnog vijeća.

Djelokrug rada Socijalnog vijeća utvrđen je člankom 23. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 12/02, 22/04 i 4/05).

Članak 2.

U Socijalno vijeće Grada Raba za dodjelu jednokratne pomoći imenuju se:

- MILADIN KRSMANOVIĆ, predstavnik osnivača,

- STANISLAVA VALOVIČIĆ, predstavnik osnivača,

- JURE ADŽAMIĆ, predstavnik Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab,

- MARIJAN RIBARIĆ, predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Rab,

- LOVRO MATAHLIJA, predstavnik Udruge umirovljenika Rab.

Članak 3.

Socijalno će vijeće na svom prvom sastanku imenovati predsjednika i zamjenika, sukladno Poslovniku o radu Socijalnog vijeća Grada Raba.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/05), Odluka razrješenju i imenovanju članice Socijalnog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/08) i Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/08).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-34

Rab, 31. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr