SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD RAB
73

50.

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 22. stavak 1. alineja 9. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. kolovoza 2009. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug Gradske uprave Grada Raba (dalje u tekstu: Grad), organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Grada Raba (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Grada te obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Grada u Rabu, Trg Municipium Arba 2.

Na zgradi u kojoj je smješten Upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, te naziv upravnog tijela - Jedinstveni upravni odjel Grada Raba.

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži naziv: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Rab, Jedinstveni upravni odjel.

Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Rab, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Unutarnja revizija izravno je podređena gradonačelniku, kao čelniku korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se sljedeći poslovi:

- neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada,

- pomaganje gradonačelniku u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja,

- izrađivanje strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima,

- procjenjivanje prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,

- davanje preporuka za poboljšanje poslovanja,

- kontinuirano ispitivanje i ocjenjivanje valjanosti i svrhovitosti sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog korisnika,

- kontinuirano provjeravanje i preispitivanje vjerodostojnosti, svrhovitosti i zakonitosti financijskih transakcija i procesa proračunskog korisnika,

- podnošenje gradonačelniku pismenih izvještaja o aktivnosti iz prethodnih stavaka, sukladno rokovima utvrđenim operativnim planom rada unutarnje revizije, a najmanje jednom polugodišnje,

- podnošenje izvještaja i drugim državnim tijelima nadležnim za poslove nadzora i revizije u skladu s posebnim propisima,

- sastavljanje zasebnog izvještaja gradonačelniku o uočenim nepravilnostima.

Članak 5.

Sredstva za rad Upravnog odjela i Službe unutarnje revizije osiguravaju se u Proračunu Grada Raba i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu.

Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu, opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Grada, te drugim propisima i općim aktima Grada.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.

Odsjek se ustrojava, u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

III. DJELOKRUG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

1. Opće poslove i poslove ureda grada, gradskog vijeća i mjesne samouprave:

(Odsjek za poslove ureda grada, gradskog vijeća i opće poslove)

- poslovi vezani uz poslove ureda grada i Gradonačelnika,

- poslovi vezani uz funkcioniranje političkog sustava Grada, a s tim u vezi poslovi koji se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- poslovi vezani za rad vijeća mjesnih odbora,

- poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo gradske uprave,

- poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte,

- zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,

- analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja gradske uprave,

- upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima - spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),

- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,

- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

2. Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja:

(Odsjek za proračun i financije)

- poslovi pripreme i praćenja izvršenja proračuna Grada,

- poslovi vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

- nadzor proračunskih korisnika,

- izrada nacrta općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,

- materijalno poslovanje Grada,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija gradske imovine,

- vođenje poslova osiguranja imovine.

3. Poslove komunalnog gospodarstva:

(Odsjek za komunalne poslove)

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,

- vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

- zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada,

- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente,

- provođenje komunalnog reda,

- uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,

- investicijsko održavanje imovine Grada,

- poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise (zaštita od požara te zaštita i spašavanje i dr.),

- koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.).

4. Poslove iz oblasti gospodarstva:

(Odsjek za gospodarstvo)

- provedba gradskih programa poticanja poduzetništva i gospodarstva,

- izrada elaborata za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti na području Grada,

- poslovi vezani uz praćenje razvoja i unapređenja turizma,

- poslovi vezani uz neposredno učešće Grada vezani za korištenje europskih i drugih fondova,

- potpora drugim odsjecima na poslovima povezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

- poslovi vezani uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

5. Poslovi iz domene pravnog savjetovanja i zastupanja, imovinsko-pravni i kadrovski poslovi, te poslovi prostornog planiranja i infrastrukture:

(Odsjek za pravne poslove, imovinu i infrastrukturu)

- upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska služba, briga o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i karijernom razvitku službenika, radni odnosi službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu isl.),

- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,

- zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

- poslovi prisilne naplate poreza koji su prihod proračuna Grada,

- poslovi prisilne naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

- poslovi vezani uz evidenciju gradske imovine i imovinsko-pravni poslovi,

- provedba postupka javne nabave uz suradnju sa drugim odsjecima,

- poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata,

- poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

- poslovi izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

- geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,

- poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),

- poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

- poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave

6. Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti:

(Odsjek za društvene djelatnosti)

- poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,

- poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području kulture,

- poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,

- poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada, kao i programa Rab zdravi grad,

- poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,

- poslovi vezani uz osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,

- poslovi vezani uz praćenje rada udruga građana i zaštita potrošača.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela donosi Gradonačelnik.

Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je to propisano relevantnim propisima.

Članak 12.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.

Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 14.

Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel Grada primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, odnosno služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku Grada Raba za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.

Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire Gradonačelnik Grada.

Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, Gradonačelnik može davati smjernice, uputstva i preporuke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01 i 12/07) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom, do

donošenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 17.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela donijet će se u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaje Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/07) donesen na temelju Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01).

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela.

Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba, a rješenje o imenovanju i rasporedu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, nakon provedenog javnog natječaja.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01 i 12/07).

Službena uporaba naziva Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 1. ove Odluke započinje nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela i rasporeda pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Do tada u službenoj uporabi ostaju nazivi upravnih tijela određeni Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01 i 12/07).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01 i 12/07) te opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnik uredili prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s zakonom, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-21

Rab, 31. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr