SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 35. Srijeda, 2. rujna 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

70.

Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07 i 79/09) i članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 14. kolovoza 2009. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno radno tijelo Gradonačelnika Grada Crikvenice.

Članak 2.

Savjet ima pet članova i to: zamjenik gradonačelnika zadužen za komunalnu problematiku koji je ujedno predsjednik Savjeta, pročelnik upravnog tijela Grada Crikvenica nadležnog za komunalni sustav, koji je ujedno zamjenik predsjednika Savjeta, predstavnika GKTD »Murvica« d.o.o Crikvenica, predstavnika KTD »Vodovod-Žrnovnica«, d.o.o. Novi Vinodolski, predstavnika udruge potrošača, koji su ujedno članovi Savjeta.

Članak 3.

U Savjet iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1. Veselko Mutavgjić, zamjenik gradonačelnika, za predsjednika,

2. Ivan Petrinović, pročelnik, za zamjenika predsjednika,

3. Rudolf Smoljan, predstavnik GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica, za člana,

4. Josip Stipeč, predstavnik KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. za člana,

5. Predstavnik Udruge potrošača, za člana.

Članak 4.

Savjet:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Crikvenice,

- predlaže Gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Crikvenice,

- razmatra i daje mišljenje Gradonačelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada Crikvenice,

- prati stanje i daje mišljenje Gradonačelniku o utvrđivanju cijena javnih usluga na nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 5.

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke što ih donosi Savjet.

Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti u radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Ako sjednicu ne sazove predsjednik Savjeta u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika.

Članak 6.

Kada Savjet podnosi izvješće ili prijedlog Gradonačelniku, stajalište ili prijedlog Savjeta obrazložit će predsjednik Savjeta.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem Gradonačelnika.

Članak 8.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 9.

Administrativni poslovi za Savjet obavljaju se u upravnom odjelu Grada Crikvenice nadležnom za komunalno gospodarstvo.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/369

Ur. broj: 2107/01-03-09-2

Crikvenica, 14. kolovoza 2009.

Gradonačelnik
Grada Crikvenice
Damir Rukavina, dipl. ing. el., v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr