SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

29.

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 54. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela
Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 02), u članku 5. riječi:

»Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo)« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).«

Članak 2.

U članku 6. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uvjete koje mora ispunjavati pročelnik utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela.«

Članak 4.

U članku 9. riječi: »i Poglavarstvu« brišu se.

Članak 5.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pročelnik Upravnog odjela dužan je podnositi izvješća o radu Upravnog odjela Općinskom načelniku i Vijeću, na njihov zahtjev.«

U stavku 2. riječ: »Poglavarstvu« briše se.

Članak 6

Članak 11. mijenja se i glasi: »Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela donosi Općinski načelnik na prijedlog pročelnika Upravnog odjela.«

Članak 7.

U članku 13. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr