SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

22.

Na temelju članka 12. i 26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata

 (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka
i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja političkih stranka, čiji su kandidati izabrani za članove Općinskog vijeća Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Vijeće) i članova koji su u Vijeće izabrani s nezavisne kandidacijske liste (u daljnjem tekstu: nezavisni članovi Vijeća).

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Vijeća osigurana u Proračunu Općine Omišalj, raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Vijeću.

Nezavisnom članu Vijeća podzastupljenog spola i političkoj stranci za svakog člana Vijeća podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Vijeća.

Članak 3.

Ukoliko pojedini član Vijeća nakon konstituiranja Vijeća napusti ili promijeni članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran u trenutku konstituiranja Vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ako nezavisni član Vijeća nakon konstituiranja Vijeća postane članom političke stranke koja ima članove u Vijeću, sredstva ostaju nezavisnom članu Vijeća.

Članak 4.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja Upravni odjel, na temelju izvješća Mandatnog odbora o rezultatima provedenih izbora.

Članak 5.

Nezavisni članovi Vijeća dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje djelatnosti i o tome pisanim putem obavijestiti Upravni odjel.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun političke stranke, o čemu politička stranka pisanim putem obavještava Upravni odjel.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/05) i Odluka o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/05).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr