SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
17

21.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - proč. tekst, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza 2009. godine, donijelo je

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OMIŠALJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način konstituiranja Općinskog vijeća Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Vijeće), ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Vijeća, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća, broj članova, sastav, djelokrug i način rada radnih tijela Vijeća, odnos Vijeća i Općinskog načelnika, postupak donošenja akata i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća, postupak izbora i imenovanja odnosno razrješenja u Vijeću, sazivanje i tijek sjednice, način odlučivanja na sjednici, te održavanje reda na sjednici, kao i javnost rada Vijeća.

Poslovnikom se uređuju i druga pitanja od značenja za rad Vijeća i radnih tijela Vijeća.

Članak 2.

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Vijeća nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Vijeće posebnim aktom.

II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA I POČETAK OBNAŠANJA DUŽNOSTI ČLANA VIJEĆA

Članak 3.

Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom.

Do izbora predsjednika Vijeća, sjednici predsjeda dobno najstariji član Vijeća, osim ako odlukom o sazivanju sjednice nije drugačije određeno.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom.

Pravo predlaganja odluka na konstituirajućoj sjednici ima i najmanje pet članova Vijeća.

Članak 4.

Predsjedatelj na konstituirajućoj sjednici proziva imena izabranih na izborima za Općinsko vijeće Općine Omišalj na temelju izvješća Općinskog izbornog povjerenstva i utvrđuje broj nazočnih članova Vijeća.

Vijeće započinje radom nakon utvrđenja da je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Izvodi se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Članak 5.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće iz reda svojih članova bira Mandatni odbor koji:

- izvješćuje Vijeće o provedenim izborima za Vijeće i imenima izabranih članova Vijeća,

- izvješćuje Vijeće o imenima izabranih članova Vijeća koji su podnijeli ostavku odnosno stavili mandat u mirovanje, kao i o imenima zamjenika koji će umjesto njih obnašati dužnost članova Vijeća, te predlaže potvrdu mandata.

Članak 6.

Mandat članovima Vijeća potvrđuje se prihvaćanjem Izvješća Mandatnog odbora.

Članovi Vijeća nakon potvrđivanja mandata daju prisegu sljedećeg sadržaja:

»Prisežem da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Omišalj obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta Općine Omišalj i Poslovnika Općinskog vijeća i poštovati pravni poredak Republike Hrvatske, te se zauzimati za svekoliki napredak Općine Omišalj i Republike Hrvatske.«

Predsjedatelj izgovara tekst prisege, a zatim proziva pojedinačno članove Vijeća. Član Vijeća daje prisegu tako što ustaje i izgovara: »Prisežem«.

Nakon davanja prisege, svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege pred predsjedateljem.

Članak 7.

Član Vijeća koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća tijekom mandata, daje prisegu na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je nazočan na način utvrđen u članku 6. ovoga Poslovnika.

Članak 8.

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja bira se nakon izbora Mandatnog odbora.

Po izboru Odbora iz stavka 1. ovog članka biraju se predsjednik i potpredsjednici Vijeća.

Na izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća primjenjuju se odredbe članka 10. do članka 12. ovoga Poslovnika.

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća, nakon izbora, preuzima predsjedanje sjednicom.

Članak 9.

Predsjednik Vijeća predlaže nastavak konstituirajuće sjednice i dopunu dnevnog reda, ako mu takav zahtjev podnese najmanje pet članova Vijeća.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora biti sastavljen u pisanom obliku i potpisan od strane članova Vijeća te sadržavati nazive točaka kojima se predlaže dopuniti dnevni red nastavka konstituirajuće sjednice.

III. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI VIJEĆA

Članak 10.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda članova Vijeća javnim glasovanjem za svakog od kandidata posebno.

Kandidata za predsjednika predlaže Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja ili najmanje 5 članova Vijeća.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka mora biti sastavljen u pisanom obliku i potpisan od strane predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja odnosno od strane članova Vijeća koji su prijedlog podnijeli.

Član Vijeća svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata.

Za predsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Vijeća.

Članak 11.

Ako pri glasovanju za predsjednika Vijeća kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja, po istom postupku kao za prvo glasovanje.

U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti u roku od 15 dana.

U ponovljenom izboru kandidirani mogu biti i oni kandidati koji u prethodnom izboru nisu bili izabrani.

Članak 12.

Potpredsjednici Vijeća biraju se na način i po postupku koji je propisan za izbor predsjednika Vijeća.

Članak 13.

Predsjednik Vijeća:

- predstavlja Vijeće,

- saziva i organizira te predsjeda sjednici Vijeća,

- predlaže dnevni red sjednice Vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja i izvršenju odluka i drugih akata Vijeća,

- objavljuje rezultate glasovanja u Vijeću,

- potpisuje odluke, druge akte i zaključke koje donosi Vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća s Općinskim načelnikom,

- brine o zaštiti prava članova Vijeća,

- usklađuje i prati rad radnih tijela Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Članak 14.

Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća i obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti.

Predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti odnosno spriječenosti.

Potpredsjednici Vijeća obavljaju i druge poslove određene ovim Poslovnikom.

Članak 15.

Predsjednik Vijeća može biti razriješen.

Zahtjev za razrješenje predsjednika Vijeća može podnijeti Odbor za izbor, imenovanja i razriješenja ili najmanje pet članova Vijeća. Zahtjev mora biti sastavljen u pisanom obliku i obrazložen, te sadržavati potpise članova Vijeća koji zahtjev podnose.

Predsjednik Vijeća može se prije glasovanja očitovati o navodima iz zahtjeva kojim se traži njegovo razrješenje.

O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka Vijeće odlučuje javnim glasovanjem.

Predsjednik će biti razriješen ako za razrješenje glasuje većina od ukupnog broja članova Vijeća.

Ako Vijeće odbije zahtjev za razrješenje, ponovni zahtjev ne može se podnijeti prije isteka šest mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 16.

Predsjednik Vijeća može podnijeti ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.

Ostavka se dostavlja Upravnom odjelu.

U slučaju podnošenja ostavke, pravo sazivanja i predsjedanja sjednicom na kojoj se utvrđuje dan prestanka prava i dužnosti predsjednika Vijeća, pripada dobno starijem potpredsjedniku.

Članak 17.

U slučaju razrješenja predsjednika Vijeća odnosno utvrđenja dana prestanka prava i dužnosti predsjednika povodom ostavke, Vijeće može na istoj sjednici izabrati novog predsjednika. Ako izbor ne uspije, pravo sazivanja i predsjedanja sjednicom na kojoj će se odlučivati o izboru pripada dobno starijem potpredsjedniku Vijeća.

Potpredsjednik je sjednicu dužan sazvati u roku od 15 dana od dana kad je održana sjednica na kojoj je predsjednik razriješen odnosno na kojoj je utvrđen dan prestanka prava i dužnosti predsjednika, a ako to ne učini, u daljnjem roku od 8 dana, sjednicu će sazvati i njome predsjedati drugi potpredsjednik.

Ukoliko sjednicu ne sazove ni drugi potpredsjednik, u daljnjem roku od 3 dana sazvat će je i njome predsjedati Općinski načelnik.

Članak 18.

Potpredsjednik Vijeća razrješava se na način i po postupku propisanom za razrješenje predsjednika Vijeća.

Potpredsjednik Vijeća može podnijeti ostavku, a u tom slučaju Vijeće utvrđuje dan prestanka prava i dužnosti potpredsjednika na način i po postupku propisanom za predsjednika Vijeća.

Članak 19.

Predsjedniku Vijeća u radu pomaže pročelnik i odgovarajući službenik Upravnog odjela.

Predsjedniku Vijeća na njegov zahtjev u obavljanju poslova pomaže i predstavnik Odbora za statutarno-pravna pitanja, diplomirani pravnik.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 20.

Član Vijeća stječe prava i dužnosti danom potvrde mandata.

Članak 21.

Član Vijeća dužnost obnaša počasno.

Član Vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Član Vijeća ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u Vijeću.

Članak 22.

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Vijeća, a osobito:

- biti nazočan sjednicama Vijeća,

- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća, te o njemu odlučivati,

- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata,

- predlagati Vijeću donošenje zaključaka,

- davati amandmane na prijedloge općih akata,

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja,

- postavljati Općinskom načelniku pitanja koja se odnose na njegov rad odnosno obnašanje poslova iz njegove nadležnosti,

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obnašanje dužnosti člana Vijeća,

- sudjelovati u radu i odlučivati na sjednicama radnih tijela Vijeća u koja je izabran,

- biti nazočan sjednicama drugih radnih tijela, sudjelovati u njihovom radu, ali bez prava odlučivanja,

- biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor odnosno imenovanje u tijela pravnih osoba određenih zakonom, Statutom i općim aktima Vijeća,

- dati ostavku ili staviti mandat u mirovanje.

Članak 23.

Član Vijeća ima pravo od pročelnika Upravnog odjela tražiti obavijesti i uvid u materijale o predmetima koji su na dnevnom redu Vijeća i druge obavijesti koje su mu potrebne u obavljanju dužnosti člana Vijeća.

Članak 24.

Član Vijeća može tražiti da mu pročelnik Upravnog odjela, odnosno po njemu ovlašteni službenik, pomaže u obnašanju njegove dužnosti, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi.

Članak 25.

Član Vijeća za svoj rad u Vijeću ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 26.

Članu Vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik.

Člana Vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje kandidat s te liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.

Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat člana Vijeća kojem je prestao mandat.

Člana Vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, član Vijeća dužan je u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Vijeća, koji takvu obavijest mora dostaviti Mandatnom odboru.

Članak 27.

Član Vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti nastavlja s obnašanjem dužnosti u Vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka mirovanje mandata člana Vijeća prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Vijeća na temelju prestanka mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 28.

Članu Vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima propisanim zakonom.

V. RADNA TIJELA VIJEĆA

Članak 29.

Radna tijela Vijeća (u daljnjem tekstu: radna tijela) osnivaju se za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća i za obavljanje poslova određenih ovim Poslovnikom.

Članak 30.

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova koji se biraju iz reda članova Vijeća i reda stručnih i javnih osoba.

Izbor predsjednika i članova radnih tijela obavlja Vijeće na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja ili na prijedlog najmanje pet članova Vijeća.

Član Vijeća može istovremeno biti član najviše dva stalna radna tijela.

Članak 31.

O prijedlogu iz članka 30. stavka 2. ovoga Poslovnika glasuje se u cjelini, a u slučaju da je prijedlog podnesen i od strane Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja i od strane članova Vijeća, Vijeće će se glasovanjem najprije odrediti o prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, a o prijedlogu članova Vijeća samo ako prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja ne bude prihvaćen.

Članak 32.

Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, saziva sjednice, predlaže dnevni red te predsjeda sjednicama radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Vijeća, Općinskim načelnikom, predsjednicima drugih radnih tijela i s pročelnikom Upravnog odjela.

U slučaju da predsjednik radnog tijela nije nazočan sjednici radnog tijela, sjednicom radnog tijela predsjeda član radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.

Članak 33.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela:

- na osobnu inicijativu,

- kada je iz sjedničkog materijala vidljivo da će Vijeće razmatrati materijal odnosno akt iz djelokruga tog radnog tijela,

- na temelju zaključka Vijeća.

Članak 34.

Radna tijela mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a zaključci se donose većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu na sjednici, rezultat glasovanja o pojedinom predmetu i doneseni zaključci.

O vođenju zapisnika brine se službenik Upravnog odjela.

Zapisnik potpisuje predsjednik radnog tijela i službenik iz stavka 4. ovog članka.

Članak 35.

Radno tijelo o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima obavještava Vijeće.

Predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela ovlašten od predsjednika radnog tijela može na sjednici Vijeća obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela kad se radno tijelo izjašnjava o aktu ili materijalu kojeg nije predlagatelj.

Članak 36.

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće o predmetu rasprave.

Članak 37.

Radna tijela imaju pravo tražiti od Općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela odgovarajuće obavijesti i druge podatke koji su im potrebni za rad.

Članak 38.

Član radnog tijela može podnijeti ostavku.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Vijeće će na istoj sjednici izabrati novog člana.

Vijeće može razriješiti člana radnog tijela i na obrazloženi prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.

Članak 39.

Stručne i administrativne poslove za radna tijela vodi Upravni odjel.

Članak 40.

Stalna radna tijela Vijeća određena Statutom su:

1. Mandatni odbor

2. Odbor za statutarno-pravna pitanja

3. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja

4. Odbor za razvoj Općine Omišalj

5. Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo

6. Odbor za proračun i financije

7. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

8. Odbor za komunalno gospodarstvo

9. Odbor za kulturu

10. Odbor za sport

11. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

12. Odbor za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje

13. Odbor za javna priznanja

14. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

Članak 41.

Mandatni odbor, osim poslova koje obavlja na konstituirajućoj sjednici, u tijeku mandata:

- izvješćuje Vijeće o tome da su ispunjeni zakonski uvjeti za prestanak odnosno mirovanje mandata članu Vijeća te izvješćuje Vijeće o zamjeniku koji počinje obnašati dužnost člana Vijeća,

- predlaže Vijeću donošenje odluke o mirovanju mandata ako član Vijeća za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom.

Mandatni odbor ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća.

Članak 42.

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja:

- predlaže izbor i imenovanje osoba koje bira odnosno imenuje Vijeće,

- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela,

- predlaže izbor i razrješenje predstavnika Vijeća u određena tijela i pravne osobe, kada je to propisano zakonom ili drugim propisom, Statutom, ovim Poslovnikom ili drugim aktom,

- predlaže članove radnih tijela Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom.

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća.

Članak 43.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- utvrđuje prijedlog statuta Općine Omišalj i poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj,

- daje mišljenje na prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće, u odnosu na njihovu usklađenost sa zakonom, te u odnosu na njihovu pravnu obradu,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Vijeća kada je tim aktima na to ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,

- daje mišljenje u vezi s primjenom odredbi statuta, poslovnika, te odluka i drugih akata Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i četiri člana, diplomirana pravnika.

Članak 44.

Odbor za razvoj Općine Omišalj:

- razmatra i predlaže utvrđivanje prioriteta razvoja Općine sukladno Prostornom planu uređenja Općine Omišalj, Programu održivog razvoja Općine te strateškim ciljevima i smjernicama Programa ukupnog razvoja Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: razvojni dokumenti Općine Omišalj), a na temelju suradnje s odgovarajućim tijelima Općine,

- analizira ostvarene zadatke u tekućoj godini u odnosu na razvojne dokumente Općine Omišalj,

- predlaže usklađivanje razvojnih dokumenata prema promijenjenim okolnostima.

Odbor za razvoj ima predsjednika i dva člana.

Članak 45.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo:

- razmatra i daje mišljenje u vezi s pitanjima koja se odnose na gospodarski razvoj Općine Omišalj, razvoj poduzetništva i investicijska ulaganja na podučju općine,

- daje mišljenje na prijedloge akata iz područja gospodarstva i poduzetništva,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo ima predsjednika i dva člana.

Članak 46.

Odbor za proračun i financije:

- razmatra prijedlog proračuna, izmjene i dopune proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, kao i financijska izvješća o kojima raspravlja Vijeće,

- daje mišljenje na prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju porezi i druga davanja koja su prihod Općine,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za proračun i financije ima predsjednika i dva člana.

Članak 47.

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

- daje mišljenje na prijedloge općih akata kojima se uređuje prostorno planiranje i zaštita okoliša,

- razmatra pitanja koja se odnose na usklađivanje prostornog razvoja i zaštite okoliša,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana.

Članak 48.

Odbor za komunalno gospodarstvo:

- daje mišljenje na prijedloge općih akata kojima se uređuju komunalne djelatnosti, zakup poslovnog prostora i druga pitanja iz područja komunalnog gospodarstva,

- razmatra i predlaže mjere u vezi unaprjeđenja komunalnih djelatnosti, komunalne infrastrukture, uređenja naselja i kvalitete stanovanja,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za komunalno gospodarstvo ima predsjednika i četiri člana.

Članak 49.

Odbor za kulturu:

- daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja kulture,

- razmatra prijedloge i daje mišljenje na odluke i druge akte iz područja kulture koje donosi Vijeće,

- daje suglasnost odnosno mišljenje na opće akte Centra za kulturu Općine Omišalj,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za kulturu ima predsjednika i dva člana.

Članak 50.

Odbor za sport:

- daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja sporta u nadležnosti Vijeća,

- razmatra prijedloge i daje mišljenje na odluke i druge opće akte iz područja sporta koje donosi Vijeće,

- predlaže mjere za unapređenje djelatnosti sporta na području općine Omišalj,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za sport ima predsjednika i dva člana.

Članak 51.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb:

- razmatra potrebe građana u području primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

- predlaže mjere za unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ima predsjednika i četiri člana.

Članak 52.

Odbor za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje:

- daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja,

- daje mišljenje na prijedlog odluka i drugih akata iz tog područja koje donosi Vijeće,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje ima predsjednika i dva člana.

Članak 53.

Odbor za javna priznanja:

- predlaže proglašenje određenih osoba počasnim građanima Općine,

- predlaže dodjeljivanje godišnjih nagrada Općine Omišalj i nagrada za životno djelo, te zlatnih plaketa,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za javna priznanja ima predsjednika i četiri člana.

Članak 54.

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju:

- razmatra pitanja koja se odnose na suradnju Općine Omišalj s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i s odgovarajućim jedinicama drugih država,

- daje mišljenje na prijedloge općih akata s tog područja,

- obavlja i druge poslove određene statutom, poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika i dva člana.

Članak 55.

Osim stalnih radnih tijela osnovanih Statutom i posebnom odlukom Vijeća, Vijeće može osnovati i povremena radna tijela radi razmatranja pitanja koja su u određenom trenutku od značaja za Vijeće.

Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela uređuje se njegov naziv, sastav te djelokrug rada.

Odredbe ovog Poslovnika o stalnim radnim tijelima na odgovarajući se način primjenjuju i na povremena radna tijela.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 56.

Predsjednik Vijeća pravovremeno izvješćuje Općinskog načelnika i njegovog zamjenika o predviđenom danu održavanja sjednice Vijeća.

Sjednici Vijeća prisustvuju Općinski načelnik i njegov zamjenik.

Članak 57.

Općinski načelnik, u slučajevima kada je na dnevnom redu sjednice Vijeća odnosno radnog tijela, prijedlog odluke ili drugog akta odnosno materijal kojemu je predlagatelj Općinski načelnik, u radu na sjednici sudjeluje sam ili određuje svog zamjenika odnosno predstavnika.

U slučaju kada u radu Vijeća ili radnog tijela sudjeluje zamjenik Općinskog načelnika ili predstavnik Općinskog načelnika, on iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja te izvješćuje Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Vijeća odnosno radnog tijela.

Članak 58.

O sazvanoj sjednici Vijeća, predsjednik Vijeća izvješćuje Općinskog načelnika, njegovog zamjenika, predsjednike radnih tijela ovisno o pitanju iz njihovog djelokruga rada koje je na dnevnom redu sjednice, te pročelnika Upravnog odjela.

Članak 59.

U slučaju kada Općinski načelnik nije predlagatelj odluke ili akta, odnosno materijala koji se razmatra na sjednici Vijeća, svoje mišljenje, stajalište i prijedloge u

vezi odluke ili akta odnosno materijala, dužan je dostaviti Vijeću najkasnije do početka sjednice.

Članak 60.

Općinski načelnik obvezan je dva puta godišnje izvijestiti Vijeće o svom radu.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik podnosi istovremeno s izvještajem o izvršavanju Proračuna.

Članak 61.

Pored izvješća iz članka 60. ovog Poslovnika, Općinski načelnik će na zahtjev najmanje pet članova Vijeća podnijeti izvješće Vijeću o pojedinom pitanju iz svog djelokruga.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku. U zahtjevu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Općinski načelnik dužan je podnijeti izvješće u roku od 60 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

Vijeće ne može tražiti podnošenje izvješća o istom ili sličnom pitanju prije isteka roka od šest mjeseci od dana održavanja sjednice Vijeća na kojoj je podneseno izvješće o tom pitanju.

Izvješće o svom radu i o stanju u pojedinim područjima Općinski načelnik može podnijeti Vijeću i na vlastiti poticaj.

Članak 62.

Članovi Vijeća, na svakoj sjednici Vijeća, po iscrpljenju dnevnog reda imaju pravo postavljati pitanja Općinskom načelniku o predmetu iz njegovog djelokruga rada.

Član Vijeća može postaviti najviše dva pitanja.

Članak 63.

Pitanje se daje usmeno na sjednici ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Vijeća.

Pitanje mora biti kratko i jasno formulirano.

Članak 64.

Na postavljeno pitanje Općinski načelnik, u pravilu, odgovara na samoj sjednici.

Općinski načelnik može za davanje odgovora ovlastiti svojeg zamjenika ili pročelnika Upravnog odjela, odnosno voditelja odsjeka u Upravnom odjelu.

Ukoliko na pitanje nije odgovoreno na sjednici odnosno nije odgovoreno u cijelosti, članu Vijeća mora biti dostavljen pisani odgovor.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka pisani odgovor mora se dati do naredne sjednice Vijeća.Takav odgovor objavljuje se u sjedničkom materijalu.

Ako se odgovor ne može dati u roku iz stavka 4. ovoga članka, davatelj odgovora dužan je u pisanom obliku obavijestiti člana Vijeća o razlozima zbog kojih nije moguće odgovoriti na vrijeme.

Ako član Vijeća nije zadovoljan odgovorom može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o dobivenom odgovoru i postaviti dopunsko pitanje radi pojašnjenja odgovora.

Član Vijeća koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Vijeća izvijestio Vijeće o dobivenom odgovoru, može svoje mišljenje i dopunsko pitanje dostaviti pisanim putem.

Članak 65.

Općinski načelnik može odbiti dati odgovor na pitanje koje se ne odnosi na njegov rad ili poslove iz njegove nadležnosti.

VII. AKTI VIJEĆA

Članak 66.

Vijeće u okviru svojeg djelokruga donosi Statut, Poslovnik, odluke i druge opće akte te pojedinačne akte i zaključke.

Članak 67.

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj koji su od općeg značenja za građane, pravne osobe i druge pravne subjekte te propisuju njihova prava i dužnosti odnosno uređuju druga pitanja od interesa za Općinu Omišalj.

Odlukom se odlučuje o izboru odnosno imenovanju i razrješenju, te o davanju suglasnosti na akte, kada je to određeno zakonom i drugim propisima.

Članak 68.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja ili osiguravanja njihova provođenja.

Članak 69.

Akti kojima se uređuju način rada i odnosi u Vijeću i radnim tijelima Vijeća, donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.

Članak 70.

Zaključcima Vijeće zauzima stajalište o temama koje razmatra, daje ocjene o stanju u pojedinim područjima te predlaže Općinskom načelniku i Upravnom odjelu poduzimanje odgovarajućih mjera iz njihovog djelokruga.

Članak 71.

Vijeće donosi rješenja kao pojedinačne akte kada rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba iz nadležnosti Vijeća.

Članak 72.

Opće i pojedinačne akte i zaključke koje donosi Vijeće potpisuje predsjednik Vijeća, odnosno potpredsjednik ako je predsjedao Vijeću na kojoj su akti odnosno zaključci doneseni.

Članak 73.

Izvornici odluka, drugih općih i pojedinačnih akata i zaključaka ovjeravaju se pečatom Općinskog vijeća.

Pod izvornikom se podrazumijeva onaj tekst općeg i pojedinačnog akta odnosno zaključka koji je usvojen na sjednici Vijeća.

Izvornici se čuvaju u Upravnom odjelu.

Članak 74.

Odluke i drugi opći akti Vijeća te ispravci akata, objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Pojedinačni akti te zaključci kojima se utvrđuju obveze, zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja u pogledu izvršavanja odluka, objavljuju se u službenom glasilu Primorsko- goranske županije, ako Vijeće tako odluči.

Kada je u objavljivanju akta počinjena tiskarska greška, objavljuje se ispravak akta.

O objavljivanju akata i ispravaka akata brine Upravni odjel.

Članak 75.

Postupak donošenja akata pokreće se podnošenjem prijedloga akata.

Članak 76.

Pravo podnositi prijedlog akta ima član Vijeća, radno tijelo Vijeća i Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelj), osim u slučajevima kada je zakonom, drugim propisom, Statutom, ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom propisano da pojedini prijedlog može podnijeti samo određeno tijelo ili određeni broj članova Vijeća.

Ako prijedlog akta podnosi član Vijeća, prijedlog mora svojim potpisom podržati još najmanje četiri člana Vijeća.

Članak 77.

Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga rada Vijeća.

Vijeće je dužno raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Omišalj.

Vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prijema Prijedloga.

Članak 78.

Pravo podnošenja prijedloga za raspisivanje referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ima 20% birača upisanih u popis birača Općine Omišalj.

Vijeće je dužno raspravljati o prijedlogu i donijeti odgovarajuću odluku u roku od 60 dana od prijema prijedloga iz stavka 1. ovog članka.

Članak 79.

Prijedlog akta sadrži:

- pravni temelj za donošenje općeg akta,

- osnovna pitanja koja se trebaju urediti aktom, kao i svrhu koja se želi postići uređivanjem odnosa na predloženi način,

- tekst prijedloga akta s obrazloženjem,

- tekst odredaba važećeg akta koje se mijenjaju odnosno dopunjuju, ako se predlaže izmjena ili dopuna akta,

- ocjenu da li Prijedlog iziskuje osiguranje sredstava u Proračunu.

Članak 80.

Tekst prijedloga akta podnosi se u obliku u kojem se predlaže njegovo donošenje.

Pojedini dijelovi prijedloga akta mogu se predložiti alternativno s obrazloženjem svake od predloženih alternativa.

U obrazloženju prijedloga akta daje se objašnjenje pojedinih odredbi koje akt sadrži.

Članak 81.

Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Predsjednik Vijeća, pod uvjetom da je prijedlog akta sastavljen sukladno odredbama ovog Poslovnika, upućuje prijedlog akta članovima Vijeća, Općinskom načelniku, ako nije predlagatelj akta, zamjeniku Općinskog načelnika i predsjednicima radnih tijela Vijeća, ovisno o pitanju koje se aktom uređuje.

Članak 82.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pisanom obliku u obliku amandmana. Amandman mora imati pisano obrazloženje, osim u slučaju iz stavka 4. ovog članka.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz ovog Poslovnika.

Amandman se dostavlja predsjedniku Vijeća najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Predsjednik Vijeća, prije odlučivanja dostavlja amandman članovima Vijeća, predlagatelju akta, i Općinskom načelniku kada on nije predlagatelj akta, zamjeniku Općinskog načelnika i pročelniku Upravnog odjela.

Iznimno od stavka 3. ovog članka, amandman se može podnijeti i na samoj sjednici, sve do zaključenja rasprave o prijedlogu akta.

Članak 83.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane na svoj prijedlog sve do zaključenja rasprave.

Članak 84.

Predlagatelj akta o amandmanima se izjašnjava, u pravilu, usmeno tijekom rasprave odnosno neposredno prije glasovanja o pojedinim amandmanima.

Amandman postaje sastavnim dijelom prijedloga akta i o njemu se posebno ne glasuje ako ga je podnio ili se s njim suglasio predlagatelj akta.

Članak 85.

O amandmanima s kojima se predlagatelj akta nije suglasio, glasuje se prema redoslijedu članaka prijedloga akta na koji se odnose.

Podnositelj amandmana može odustati od amandmana sve do početka glasovanja o amandmanu.

Amandman se smatra prihvaćenim ako se s njim suglasi većina nazočnih odnosno većina od ukupnog broja članova Vijeća, ovisno o tome da li je amandman podnijet na prijedlog akta koji se donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća ili većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća.

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavnim dijelom prijedloga akta o kojem se odlučuje.

Nakon što se Vijeće glasovanjem odredi o svim amandmanima, glasuje se o predloženom aktu u cjelini.

Članak 86.

Vijeće može prijedlog akta usvojiti ili odbiti.

Ako je prijedlog akta odbijen, može se ponovno podnijeti na raspravu Vijeću nakon isteka šest mjeseci od dana kad je odbijen, osim ako Vijeće na samoj sjednici na kojoj je akt odbijen, na prijedlog članova Vijeća ne odredi kraći rok.

VIII. INFORMACIJE, IZVJEŠĆA I ANALIZE

Članak 87.

U okviru svojeg djelokruga Vijeće razmatra informacije, izvješća i analize.

Informacija se podnosi radi upoznavanja sa stanjem i pojavama u određenim područjima. Informacija mora biti sažeta i pregledna, ilustrirana podacima koji omogućavaju što bolji uvid u problematiku.

Izvješće mora sadržavati prikaz rada i rezultate rada u određenim djelatnostima, podatke o provođenju odgovarajućih zakona, zaključaka i odluka Vijeća odnosno Općinskog načelnika ili prikaz konkretnih stanja i situacija.

Analizom se daju podaci dobiveni proučavanjem problema i praćenjem stanja u određenim oblastima i djelatnostima za određeno vremensko razdoblje, razlažu problemi, ocjenjuje stanje i ukazuje na moguće posljedice.

Članak 88.

Pravo podnositi informaciju, izvješće i analizu Vijeću imaju ovlašteni predlagatelji, osim ako zakonom, drugim

propisom, Statutom, drugim aktom ili zaključkom Vijeća nije propisano da informaciju, izvješće i analizu Vijeću mogu podnositi samo određena tijela ili određeni broj članova Vijeća.

Podnositelj informacije, izvješća i analize iz stavka 1. ovog članka Vijeću predlaže zaključak u pogledu pitanja koje je predmetom informacije, izvješća i analize.

Zaključkom iz stavka 1. ovog članka mogu se, na temelju ocjene stanja, zauzimati stajališta, izražavati mišljenja i utvrđivati obveze Općinskom načelniku, radnim tijelima Vijeća i Upravnom odjelu u pogledu pripremanja akata ili obavljanja poslova iz njihovog djelokruga.

Članak 89.

Vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika, radnog tijela Vijeća i člana Vijeća, kao i na prijedlog samog podnositelja informacije, izvješća i analize predloženi zaključak izmijeniti ili dopuniti.

Iznimno, član Vijeća može predložiti zaključak i na samoj sjednici, ako je povodom podnesene informacije izvješća i analize vođena rasprava i ako je predloženi zaključak proizašao iz rasprave.

Članak 90.

Ako je informacija, izvješće odnosno analiza duža od 20 stranica, članovima Vijeća dostavlja se sažetak.

Sažetak mora sadržavati sve bitne postavke osnovnog materijala.

Članak 91.

Ako informacija, izvješće i analiza nisu izrađeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika predsjednik Vijeća će materijal vratiti predlagatelju s naznakom o tome u kojem dijelu materijal treba doraditi.

IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICE

Članak 92.

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća, osim ako ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Sjednica Vijeća saziva se pisanim pozivom s prijedlogom dnevnog reda i materijalom o kojem će se raspravljati na sjednici.

Iznimno, kad se za to steknu tehnički uvjeti, predsjednik Vijeća sjednicu može sazvati i elektroničkim putem, a sjednice se mogu održavati i putem videoveze (videokonferencija).

Sjednice Vijeća održavaju se u pravilu četvrtkom.

Sjednice Vijeća iznimno se mogu održati i izvan sjedišta Općine.

Članak 93.

Poziv s prijedlogom dnevnog reda, materijalima o kojima će se raspravljati na sjednici i zapisnikom s prethodne sjednice, upućuje se članovima Vijeća najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal uz pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti naknadno, a može biti dostavljen i na samoj sjednici.

Članak 94.

Poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu Vijeća, pored članova Vijeća dostavlja se i Općinskom načelniku, njegovom zamjeniku i pročelniku Upravnog odjela.

Poziv za sjednicu i odgovarajući materijal dostavlja se predsjednicima radnih tijela kada se na sjednici raspravlja o pitanjima iz njihovog djelokruga rada.

Poziv za sjednicu i odgovarajući materijal dostavlja se i predsjednicima vijeća mjesnih odbora kada je na dnevnom redu sjednice pitanje koje je od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora.

Članak 95.

Na materijalu mora biti naznačen podnositelj materijala odnosno naziv tijela koje je utvrdilo prijedlog akta.

Članak 96.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi pisani zahtjev najmanje pet članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 3. ovoga članka, najmanje pet članova Vijeća može podnijeti zahtjev za sazivanje sjednice sukladno Zakonu.

Članak 97.

Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća.

U prijedlog dnevnog reda predsjednik Vijeća unosi točke dnevnog reda i materijale koji su mu dostavljeni najmanje deset dana prije održavanja sjednice, pod uvjetom da je materijal pripremljen na način određen ovim Poslovnikom.

Članak 98.

Predsjednik Vijeća može naknadno, nakon što je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnoga reda već dostavljen članovima Vijeća, izmijeniti prijedlog dnevnog reda tako da predloži da se iz dnevnog reda pojedini predmet izostavi odnosno da se dnevni red dopuni novim predmetom. Takva izmjena odnosno dopuna postaje sastavnim dijelom ranije predloženog dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća može i na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnoga reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnoga reda, članovima Vijeća se uz prijedlog za dopunu dnevnoga reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

O predloženoj promjeni dnevnoga reda glasuje se na sjednici tako da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnoga reda, a zatim o prijedlogu da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Predsjednik Vijeća će, prije glasovanja, pozvati predlagatelja da obrazloži razloge zbog kojih se traži izostavljanje predmeta iz dnevnog reda odnosno zbog kojih se traži da se dnevni red dopuni.

Članak 99.

Najmanje pet članova Vijeća ima pravo predložiti da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, ili da se dnevni red dopuni novim predmetom.

Prijedlog mora biti sastavljen u pisanom obliku, obrazložen i potpisan od članova Vijeća koji prijedlog podnose.

Uz prijedlog za dopunu dnevnog reda, dostavlja se materijal o kojem se predlaže rasprava.

Prijedlog mora predsjedniku Vijeća biti dostavljen najmanje 24 sata prije održavanja sjednice, a u protivnom će se smatrati da nije ni podnesen.

O prijedlogu Vijeće odlučuje bez rasprave.

Članak 100.

Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od potpredsjednika kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjednik Vijeća može za vrijeme trajanja sjednice ovlastiti jednog od potpredsjednika da predsjeda sjednicom.

Članak 101.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća obavještava članove o nazočnim članovima Vijeća na sjednici.

Predsjednik obavještava Vijeće o pozvanim gostima koji će na sjednici sudjelovati u radu Vijeća.

Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća može dati potrebna objašnjenja u vezi s radom sjednice i obavještenja o drugim pitanjima koja su prethodila sjednici.

Predsjednik Vijeća može zatražiti od Općinskog načelnika, predstavnika radnog tijela, odnosno pročelnika Upravnog odjela da daju objašnjenja ili informacije o pitanjima koja ne iziskuju raspravu na sjednici Vijeća i njihovo uvrštenje u dnevnu red.

Članak 102.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na rad po pojedinim predmetima iz dnevnog reda i to utvrđenim redoslijedom.

Prije prelaska na raspravu o prijedlogu akta, predlagatelj akta može podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga u trajanju od najdulje 10 minuta.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Vijeće može odlučiti da zbog važnosti teme uvodno izlaganje predlagatelja može trajati i duže od 10 minuta.

Članak 103.

Općinski načelnik, njegov zamjenik i predstavnici radnih tijela imaju pravo i obvezu sudjelovati u radu sjednice Vijeća radi davanja odgovora i objašnjenja u vezi s raspravom o pojedinoj točki dnevnog reda.

Pravo i obvezu sudjelovati u radu sjednice Vijeća radi davanja odgovora i objašnjenja imaju i pročelnik Upravnog odjela, voditelji odsjeka i odgovarajući službenik Upravnog odjela.

Članak 104.

Članovi Vijeća i ostali nazočni na sjednici mogu govoriti nakon što zatraže i dobiju riječ od predsjednika Vijeća, po redoslijedu kojim su se javili za raspravu.

Predsjednik Vijeća održava red na sjednici.

Za remećenje reda predsjednik Vijeća može izreći opomenu ili oduzimanje riječi.

Predsjednik Vijeća može naložiti da se iz prostorije u kojoj se sjednica održava, udalji član Vijeća ili i druga osoba koja narušava red.

Članak 105.

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da više nema govornika.

Kada se iscrpi dnevni red sjednice, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu.

Članak 106.

Za donošenje odluka na sjednici Vijeća potrebna je nazočnost većine članova Vijeća.

Ako se utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova Vijeća, predsjednik Vijeća odredit će prekid sjednice u trajanju do 30 minuta.

Ako se nakon isteka vremena iz stavka 2. ovog članka utvrdi da sjednici nije nazočan potreban broj članova Vijeća, predsjednik će sjednicu prekinuti i odrediti dan i sat održavanja nastavka sjednice.

Članak 107.

Vijeće odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća osim ako zakonom, drugim propisom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije određeno da se odluke donose većinom glasova svih članova Vijeća.

Većinom glasova svih članova, Vijeće:

- donosi Statut i Poslovnik,

- donosi Proračun i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,

- odlučuje o raspisivanju lokalnog referenduma,

- odlučuje o raspisivanju referenduma radi razrješenja Općonskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Vijeća,

- odlučuje o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, drugih država kao i o sadržaju i oblicima te suradnje.

Članak 108.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Vijeće ne odluči da se o određenom pitanju glasuje tajno.

U slučaju u kojem je zakonom, drugim propisom, Statutom ili ovim Poslovnikom izrijekom propisano da se odluka donosi javnim glasovanjem, Vijeće ne može odlučiti da se o tom pitanju glasuje tajno.

U slučaju u kojem je zakonom, drugim propisom, Statutom ili ovim Poslovnikom izrijekom propisano da se odluka donosi tajnim glasovanjem, Vijeće ne može odlučiti da se o tome glasuje javno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku, osim ako Vijeće na prijedlog najmanje pet članova Vijeća ne odluči da se o pojedinom pitanju javno glasovanje provede poimeničnim izjašnjavanjem.

Članak 109.

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Vijeća poziva članove Vijeća da se izjasne tko je »za« prijedlog, zatim tko je »protiv« prijedloga, te da li je netko »suzdržan«.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se samo »za« ili »protiv« prijedloga.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu, za njegovo prihvaćanje izjasni manje od broja potrebnog za njegovo prihvaćanje, predsjednik Vijeća odmah će utvrditi da je amandman odbijen.

Članak 110.

Poimenično izjašnjavanje provodi se tako da svaki od članova Vijeća kojeg prozove predsjednik Vijeća, izgovara da li je »za« prijedlog, »protiv« prijedloga ili je »suzdržan«.

Članak 111.

Rezultat glasovanja objavljuje predsjednik Vijeća.

Na traženje člana Vijeća da se provjeri rezultat glasovanja, predsjednik Vijeća zatražit će da se glasovanje ponovi te objaviti rezultat glasovanja.

Članak 112.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima koji moraju biti iste veličine, boje i oblika te ovjereni pečatom Općinskog vijeća.

Ako se tajno glasovanje provodi radi izbora kandidata, kandidati moraju biti poredani po abecednom redu prezimena, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata.

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu, pitanje mora biti precizno postavljeno, a glasuje se na način da se zaokruži »za«, »protiv« ili »suzdržan«.

Glasačke listiće priprema tročlani odbor kojeg na samoj sjednici na prijedlog predsjednika Vijeća imenuje Vijeće iz reda svojih članova.

Jedan od članova odbora iz stavka 4. ovog članka predaje članovima Vijeća glasačke listiće i zaokružuje redni broj ispred imena člana Vijeća koji je listić primio.

Članak 113.

Član Vijeća smije glasovati samo osobno i jednim glasačkim listićem.

Nevažeći je nepopunjeni glasački listić, listić na kojem su dopisana nova imena ili prijedlozi, te listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je ili za što glasovano.

Članak 114.

Nakon što su svi članovi Vijeća predali svoje glasačke listiće i nakon što predsjednik Vijeća objavi da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

Rezultat glasovanja odbor iz članka 112. ovog Poslovnika utvrđuje na temelju predanih glasačkih listića.

Rezultat glasovanja proglašava predsjednik Vijeća.

Članak 115.

U slučaju ponovljenog glasovanja, sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića, a ponovljeno glasovanje provodi se po istom postupku.

X. ZAPISNICI

Članak 116.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži podatak o vremenu i mjestu održavanja sjednice, imenima nazočnih članova Vijeća, imenima ostalih osoba koje sudjeluju u radu na sjednici, dnevnom redu i imenima sudionika u raspravi po točkama dnevnog reda.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

O izradi zapisnika brine Upravni odjel.

Članak 117.

Svaki član Vijeća ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe odnosno zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i ovlaštena osoba iz Upravnog odjela.

Izvornik zapisnika sa sjednice Vijeća pohranjuje se u Upravnom odjelu.

Članak 118.

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju.

XI. JAVNOST RADA

Članak 119.

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada Vijeća osigurava se:

- pozivanjem medija na sjednice Vijeća,

- javnim održavanjem sjednica,

- izvješćivanjem javnosti o radu Vijeća putem medija,

- objavljivanjem akata Vijeća u službenom glasilu.

Članak 120.

Građani i najviše dva predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo biti nazočni sjednici Vijeća, ali bez mogućnosti sudjelovanja u raspravi.

Građani i pravne osobe dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća u pisanom obliku najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Članak 121.

Javnosti ne mogu biti dostupni podaci koji su, sukladno posebnom propisu, klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Dokumenti i materijali Vijeća koji su sukladno posebnim propisima označeni kao tajni, nisu dostupni javnosti.

Članak 122.

Izvjestitelji medija imaju pravo pratiti rad Vijeća i izvješćivati javnost o radu Vijeća.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 123.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/03, 12/ 06 i 51/06).

Članak 124.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 13. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr