SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from JELENJE 3647..3648

12.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici 8. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
poslovne zone K1
4
Podhum

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone K14 Podhum (u nastavku Plan).

Članak 1.

Odluka o Detaljnom planu uređenja Poslovne zone K14 Podhum objavljena je u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 22/08 (u daljnjem tekstu: Plan).

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi izmjena i dopuna osnovne Odluke u dijelu koji se odnosi na elektroopskrbnu mrežu te mrežu vodoopskrbe i odvodnje, kao i neke arhitektonsko-oblikovne smjernice kako bi se Plan uskladio s idejnim arhitektonskim projektom zone poslovne namjene K14 Podhum.

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana identičan je obuhvatu Plana.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Važećim Planom nisu na odgovarajući način planirane mreže vodoopskrbe i odvodnje tako da se omogući postavljanje posebne hidrantske mreže te odvajanje oborinske zauljene i nezauljene te sanitarne kanalizacije.

Elektroopskrbna mreža s trafostanicom ne udovoljava zahtjevima investitora i idejnom arhitektonskom rješenju prema nacrtu akademskog kipara Dušana Džamonje. Također, važeći Plan ne dozvoljava izvedbu nadstrešnice koja je sastavni dio autorskog rješenja Dušana Džamonje, što bi okrnjilo oblikovno rješenje planirane građevine.

Plan nema smjernice za dimenzioniranje parkirališta.

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

- osiguravanje uvjeta za gradnju mreže vodoopskrbe, hidrantske mreže te mreža zauljene, nezauljene i sanitarne kanalizacije te smještaj njima pripadajućih infrastukturnih objekata (na posebnu građevinsku česticu i unutar zelenih površina) prema idejnom projektu vode i odvodnje,

- premještanje trafostanice na odvojenu građevnu česticu, kako ne bi narušavala planirano arhitektonsko oblikovanje građevina u zoni te sukladno tome, pomicanje elektroopskrbne mreže,

- omogućiti izvedbu nadstrešnice ispred glavne zgrade C na građevnoj čestici broj 1, kako bi se moglo izvesti cjelokupno arhitektonsko oblikovno rješenje,

- omogućiti spajanje cijele poslovne zone na lokalnu planiranu plinsku mrežu prema posebnom projektu plinskih instalacija čija izrada nije obaveza ovog Plana,

- odrediti smjernice za dimenzioniranje parkirališta prema odredbama iz Prostornog Plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.40/07),

- visinu izgradnje uskladiti sa pojmovnikom Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

VI. Stručne i geodetske podloge Izmjena i dopuna Plana i način njihova pribavljanja

Članak 6.

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

- posebnoj geodetskoj podlozi ovjerenoj od Državne geodetske uprave,

- idejnom arhitektonskom projektu zone,

- mišljenju Hrvatske elektroprivrede, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka o novom položaju trafostanice,

- idejnom projektu vodoopskrbe i odvodnje,

- idejnom projektu ceste.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana.

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

Članak 7.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

- Energo d.o.o. Rijeka.

VIII. Rokovi

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

- za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana od provedene prethodne rasprave,

- za provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana,

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana od provedene javne rasprave,

- za izradu Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu smjernica za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi najviše 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

IX. Izvori financiranja

Članak 9.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Jelenje.

X. Završna odredba

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/1

Ur. broj: 2170-04-01-09-1

Dražice, 8. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr